Backus-Naurova forma zápisu slouží k přehlednému zápisu pravidel formální gramatiky. Její výhoda spočívá především ve využití syntaktických zkratek.

Každé pravidlo v Backus-Naurově formě je ve tvaru A ::= B, kde A je neterminál uzavřený ve špičatých závorkách a B popisuje, na co lze tento neterminál přepsat. Může to být další neterminál (opět uzavřený ve špičatých závorkách), terminál (uzavřený v uvozovkách), nebo nějaká posloupnost terminálů a neterminálů o libovolné délce. Pokud je takových možností přepisu více, lze je oddělit znakem |. Právě tato možnost nejvíce pomáhá zkracovat zápis gramatik.

Backus-Naurova forma popisuje sebe samu zhruba takto:

<rules>   ::= <rule> | <rule> <rules>
<rule>    ::= "<" <rule-name> ">" "::=" <expression> <EOL>
<expression> ::= <terms> | <terms> "|" <expression>
<terms>   ::= <term> | <term> <terms>
<term>    ::= <literal> | "<" <rule-name> ">"
<literal>  ::= '"' <text> '"' | "'" <text> "'"

Takto ji přibližuje jeden z jejích tvůrců:

Sequences of characters enclosed in the brackets "<>" represent metalinguistic variables whose values are sequences of symbols. The marks "::=" and "|" (the latter with the meaning of "or") are metalingustic connectives. Any mark in a formula, which is not a variable or a connective, denotes itself. Juxtaposition of marks and/or variables in a formula signifies juxtaposition of the sequence denoted. Peter Naur

Příklady

Binární čísla

Takto vypadá zápis gramatiky generující binární čísla v BNF:

<binary> ::= <digit> | <binary> <digit>
<digit> ::= "0" | "1"

A takto rozepsáno do pravidel:

 1. BINARYDIGIT
 2. BINARYBINARY DIGIT
 3. DIGIT0
 4. DIGIT1