Bash (Bourne Again SHell) je široce rozšířený interpretr jazyka příkazové řádky kompatibilní se standardem SH (IEEE 1003.1). Nabízí však nějaké funkce navíc a je natolik populární, že pro většinu lidí je bash to samé jako sh.

Základní příkazy

Zobrazení dokumentace k příkazu COMMAND (ukončí se stisknutím q):

man COMMAND

Výpis umístění aktuálního adresáře:

pwd

Přechod do zadaného adresáře:

cd Documents
cd /home/voho/Documents
cd ..

Výpis obsahu aktuálního adresáře:

ls
ls -l
ls -lha

Zobrazení obsahu souboru (ukončení písmenem q):

less FILE

V tomto programu můžete stisknout Shift+F pro automatické skrolování (vhodné např. pro sledování logů). Režim se ukončuje stisknutím Ctrl+C.

Správa souborů

Vytvoření nového souboru:

touch FILE

Vytvoření nového adresáře:

mkdir PATH
# verbose + create all missing parents
mkdir -pv PATH

Přesun souboru:

mv SOURCE TARGET

Kopírování souboru:

cp SOURCE TARGET

Mazání souboru:

rm -f FILE

Mazání prázdného adresáře:

rmdir FILE

Mazání prázdného či neprázdného adresáře:

rm -r FILE

Hledání určitého textu v souborech pomocí regulárního výrazu:

grep 'result: OK' *.log
# alternative using pipes
cat something.log | grep 'result: OK'

Opakování příkazu každých 5 sekund:

while sleep 5; do echo 'Hello!'; done

Správa systému

Výpis procesů:

ps
ps -u USER
top
htop

Ukončení procesu podle PID:

kill PID
kill PID -9

Výpis programu poslouchajícího na určitém portu:

lsof -i :8080
nc -vz 127.0.0.1 8080

Vypnutí počítače:

shutdown -s -t 1000

Oprávnění souborů

Změna vlastníka souboru FILE na uživatele USER:

chown USER FILE

Změna práv k souboru FILE na 777 (všechna práva pro všechny):

chmod 777 FILE

Přidání execution práva k souboru FILE:

chmod +x FILE

Nástroje

Screen

Vytvoření screenu:

screen
screen COMMAND

Opuštění (detach) screenu:

Ctrl+A a posléze D

Smazání screenu:

Ctrl+A a posléze Q

Listování aktivních screenů (spoulu se jejich identifikátory):

screen -ls

Vstoupení (re-attach) do screenu:

screen -r SESSION

Tvorba složitějších skriptů

Pokud se nějaké úlohy často opakují nebo jsou složité, je lepší je uložit do samostatného souboru, který lze kdykoliv spustit. Soubory s bash skripty mají zpravidla koncovku .sh.

První řádek souboru může obsahovat tzv. hashbang, což je sekvence znaků, která operačnímu systému sděluje, v jakém interpretru má zadaný soubor spustit. Sekvence znaků začíná symboly !#, za kterými následuje absolutní cesta k interpretu. Pokud je tato sekvence přítomná, operační systém spustí zadaný interpretr a předá mu cestu ke zdrojovému souboru jako první argument. Přidávání tohoto řádku se doporučuje, aby bylo jasně vidět, pro který interpretr je skript určen. V našem případě to bude bash, takže první řádek bude vypadat takto:

#!/bin/bash

Proměnné

Proměnné v jazyce BASH nemají žádný datový typ. Deklarují se takto:

URL='http://voho.cz/'
NAME=42

Pozor zejména na to, že mezi názvem proměnné a hodnotou nesmí být mezera.

Proměnné lze použít například pro deklaraci dalších proměnných, jako součást řetězce nebo jako parametry příkazů:

PORT=8080
SERVER='localhost'
URL="http://$SERVER:$PORT/some/path"

Podmínky

TODO

Cykly

TODO

Podprogramy

K argumentům se podprogram dostane pomocí speciálních proměnných $1 (první argument), $2 (druhý argument), apod. Pokud chceme pole všech argumentů, lze použít $@.

print_message() {
  NAME="$1"
  echo "Hello, $NAME!"
}

print_message "world"

Spouštění skriptů

Skripty lze spustit tímto příkazem:

bash skript.sh

Pokud chceme během provádění skriptu vypisovat všechny provedené příkazy, stačí přidat parametr x:

bash -x skript.sh

Pokud je skript spustitelný, stačí pro jeho spuštění napsat:

./skript.sh

Pokud se při vykonávání skriptu narazí na chybu, nepovedený příkaz se přeskočí a skript pokračuje dál. To není vždy požadované chování. Pokud chceme, aby skript v případě první chyby skončil celý, je nutné na jeho začátek vložit tento příkaz:

set -e

Deaktivace se provede plusem (podobně i pro všechny následující příznaky):

set +x

Další doporučená nastavení pro zvýšení robustnosti skriptu:

# causes the shell to treat unset variables as an error and exit immediatelly
set -u
# causes the shell to look at exit codes of all commands in a pipeline, not just the last
set -o pipefail
# print every command
set -x

Pokud takto chceme kontrolovat pouze některé příkazy, lze použít následující konstrukci, která využivá toho, že výsledek provedení posledního příkazu je vždy uložen v systémové proměnné $?:

command

if [ $? -eq 0 ]
then
  echo "OK"
else
  echo "ERROR"
fi

Příklady

Čtení ze souboru (řádek po řádku)

while read line
do
 echo $line
done < file.csv

Generování CSV

X=10
Y=50

echo "x,y"
for IX in $(seq 1 $X); do
 for IY in $(seq 1 $Y); do
  echo "$X,$Y"
 done
done

Seznam otevřených portů pro java

sudo netstat -plnt | grep 'java'

Parametry určitého procesu

ps -fp 125788
cat /proc/125788/cmdline

Simulace selhání externího skriptu

sh -c 'exit 1'

Spuštění příkazu v určitém adresáři

(cd /some/dir && script)

Přesměrování standardních výstupů

script >> stdout.txt 2>> stderr.txt

Reference