Binární číslo je reprezentováno posloupností binárních hodnot (např. zapisovaných jako 0 a 1) a takto reprezentovaná čísla se používají v digitální technice založené na logických hradlech.

Nejpoužívanější mocniny 2

mocninahodnotapoznámka
532single precision
664double precision
7128
8256byte
9512
101,0241 kiB
201,048,5761 MiB
301,073,741,8241 GiB
324,294,967,2964 GiB
401,099,511,627,7761 TiB

Hexadecimální čísla

hexadecimálněbinárněhexadecimálněbinárně
0000081000
1000191001
20010A1010
30011B1011
40100C1100
50101D1101
60110E1110
70111F1111

Bitové operace

Logický součin

Logický součin vrací 1 v případě, že jsou oba činitelé 1, v ostatních případech 0. Také se značí jako AND, &&, &.

aba AND b
000
010
100
111

Příklad:

a = 11000001010100000000000100110111
   b = 10000100000100000001000101010111
a AND b = 10000000000100000000000100010111

V jazyce Java:

int a = 0xC1500137;
int b = 0x84101157;
int r = a & b; // = 0x80100117

Logický součet

Logický součet vrací 1 v případě, že je alespoň jeden sčítanec 1, v ostatních případech 0. Také se značí jako OR, ||, |.

aba OR b
000
011
101
111

Příklad:

a = 11000001010100000000000100110111
   b = 10000100000100000001000101010111
a OR b = 11000101010100000001000101110111

V jazyce Java:

int a = 0xC1500137;
int b = 0x84101157;
int r = a | b; // = 0xC5501177

Exkluzivní součet

Exkluzivní součet vrací 1 v případě, že se sčítance liší, v ostatních případech 0. Také se značí jako XOR.

aba XOR b
000
011
101
110

Příklad:

a = 11000001010100000000000100110111
   b = 10000100000100000001000101010111
a XOR b = 01000101010000000001000001100000

V jazyce Java:

int a = 0xC1500137;
int b = 0x84101157;
int r = a ^ b; // = 0x45401060

Bitový posuv

Bitový posuv bity v daném čísle posune o zadaný počet míst vlevo či vpravo. Existují však různé druhy posuvu podle toho, jakými hodnotami vyplňuje krajní pozice.

Aritmetický posuv

Aritmetický posuv respektuje kódování čísla, které je posouváno, a proto má i aritmetický význam - posuv o jednu pozici vlevo odpovídá násobení dvěma a posuv vpravo dělení. Opakovaným aritmetickým posuvem lze tedy velmi efektivně násobit a dělit mocninami čísla 2. V případě doplňkového kódu a záporného čísla (tzn. nejvýznamnější bit je 1) jsou směrem od nejvýznamnějšího nasouvány hodnoty 1, jinak 0.

a = 11000001010100000000000100110111
a >> 1 = 11100000101010000000000010011011
a >> 5 = 11111110000010101000000000001001
a << 3 = 00001010100000000000100110111000
b = 00010100101010110110111101101111
b >> 1 = 00001010010101011011011110110111
b >> 5 = 00000000101001010101101101111011
b << 3 = 10100101010110110111101101111000
Logický posuv

Logický posuv nemá žádný aritmetický význam a z obou krajních pozic generuje za všech okolností nuly.

a = 11000001010100000000000100110111
a >>> 1 = 01100000101010000000000010011011
a >>> 5 = 00000110000010101000000000001001
a <<< 3 = 00001010100000000000100110111000

Binární řádová mřížka

Binární řádová mřížka přesně popisuje formát čísel, se kterými dokáže daný procesor pracovat. Mezi její parametry patří:

délka l
počet bitů mřížky, který určuje počet rozlišitelných hodnot
jednotka e
nejmenší číslo, které LZE v mřížce uložit
modul Z
nejmenší číslo, které NELZE v mřížce uložit
pozice desetinné čárky
může být pevná či plovoucí (v tomto článku se pracuje pouze s celými čísly, takže je desetinná čárka napevno vždy za posledním bitem vpravo)

Příklad binární mřížky s délkou 8 bitů:

Řád7.6.5.4.3.2.1.0.
Příklad01101001=105
Jednotka00000001=1
Modul100000000=256

Zápis čísel bez znaménka

Chceme-li zapsat kladné dekadické číslo v binární řádové mřížce, provedeme standardní převod mezi číselnými soustavami a vznikne nám posloupnost jedniček a nul. Pokud je tato posloupnost delší, než délka řádové mřížky, číslo v dané mřížce není zobrazitelné. Zobrazitelná čísla zapisujeme od nejnižšího řádu, zbytek vyplníme nulami.

Binárně (délka mřížky = 4)Dekadicky
00000
00011
00102
00113
01004
01015
01106
01117
10008
......

Zápis čísel se znaménkem

Při zápisu záporných čísel je třeba do binární řádové mřížky nějakým způsobem přidat informaci o znaménku a umět z výsledného zápisu rychle zjistit absolutní hodnotu i znaménko zakódovaného čísla.

Přímé kódování

To první, co člověka napadne, je rozdělit mřížku na dvě podmřížky. První bude tvořena jedním bitem, který určí znaménko a zbylá část se použije k zápisu absolutní hodnoty. Tento způsob je velmi jednoduchý a intuitivní, ale ukrývá v sobě zradu v podobě záporné nuly a sníženého rozsahu. Také obvod pro sčítání dvou čísel v přímém kódu bude složitější, protože bude muset rozlišovat jednotlivé případy (+ +, + -, - +, - -).

Binárně (délka mřížky = 1+4)DekadickyDekódované číslo
0,0000+,00
0,0001+,11
0,0010+,22
0,0011+,33
0,...+,xx
1,0000-,0-0 (zbytečné)
1,0001-,1-1
1,0010-,2-2
1,0011-,3-3
1,...-,x-x
£ \begin{align*} s &= \{\begin{matrix} 1; \; \; n < 0 \\ 0; \; \; n \geq 0 \end{matrix} \\ A(n) &= s\|(|n|)_{2} \\ A^{-1}(s\|n) &= ((-1)^s \cdot n)_{10} \end{align*} £

Aditivní kódování

Aditivní kód již nerozděluje mřížku na podmřížky, ale mění způsob interpretace dat. Hodnotu dekadického čísla před zápisem zvýšíme o pevně zvolenou hodnotu c (většinou polovina modulu, aby byl rozsah kladných i záporných čísel zhruba vyrovnaný). To nás zbaví záporných čísel a kladná čísla umíme již bez problémů do mřížky zapsat. Při dekódování čísla naopak hodnotu c odečteme. Aditivní kód se také někdy označuje jako kód s posunutou nulou. Zajímavé na něm je to, že umožňuje do mřížky zapsat více záporných čísel než kladných.

Příklad ukazuje aplikaci aditivního kódu na mřížku s délkou l=3, modulem Z=8 a hodnotou c=4.

Binárně (délka mřížky = 3)DekadickyDekódované číslo
0000-4
0011-3
0102-2
0113-1
10040
10151
11062
11173
£ \begin{align*} c &= \frac{Z}{2} = \frac{2^l}{2} = 2^{l-1} \\ A(n) &= (n+c)_{2} \\ A^{-1}(n) &= (n-c)_{10} \end{align*} £

Doplňkové kódování

Doplňkové kódování je podobné přímému kódování s tím rozdílem, že je znaménkový bit přímou a organickou součástí hodnoty čísla. Tím pádem neplýtváme rozsahem mřížky. Podobně jako aditivní kód i doplňkový kód mění interpretaci čísel, avšak jen pro čísla záporná. Jeho výhodou je okamžité zjištění znaménka, triviální kódování kladných čísel a rychlý převod čísel záporných.

Příklad ukazuje aplikaci doplňkového kódu na mřížku s délkou l=3 a modulem Z=16.

Binárně (délka mřížky = 3)DekadickyDekódované číslo
00000
00111
01022
01133
1004-4
1015-3
1106-2
1117-1
£ \begin{align*} A(n) &= \{\begin{matrix} (n)_{2}; \; \; n \geq 0 \\ (n+M)_{2}; \; \; n < 0 \end{matrix} \\ A^{-1}(s\|n) &= \{\begin{matrix} (s\|n)_{10}; \; \; s = 0 \\ (s\|n-M)_{10}; \; \; s = 1 \end{matrix} \\ \end{align*} £

Existuje taková pomůcka, která může pomoci při zápisu záporného čísla v doplňkovém kódu:

 1. Zapište do mřížky absolutní hodnotu záporného čísla ve dvojkové soustavě, zbytek vyplňte nulami.
 2. Invertujte všechny bity.
 3. Přičtěte jedničku a ignorujte případný přenos v nejvyšším řádu.

Reference

 • předmět X36SKD na FEL ČVUT