Builder (stavitel) ja návrhový vzor popisující způsob jak přistupovat k tvorbě různých instancí s podobným konstrukčním procesem. Ve skutečném světě by se to dalo přirovnat například k přípravě pizzy - všechny druhy mají stejný základ, liší se jen na povrchu.

Obecně je v podobných případech vhodné společnou kostru postupu zachytit a jeho zobecněním snížit duplicitu kódu. Je-li navíc kostra soustředěna na jednom místě, je možné se na toto místo podrobněji zaměřit a vylepšit jej například důkladnější validací.

Řešení

Návrhový vzor Builder je založen na interakci následujících objektů:

 • produkt (product) - konkrétní výsledná instance, kterou řídící objekt vytvoří; produkty mohou být uspořádány v hierarchii, ale není to pravidlem
 • řídící objekt (director) - řídí výkonné objekty při vytváření produktu; stará se o vytváření jednotlivých částí produktu ve správném pořadí, validaci jeho stavu a hlášení případných chyb
 • výkonný objekt (builder) - realizuje vytváření konkrétních částí produktu; neměl by však předpokládat žádnou konkrétní posloupnost volání svých jednotlivých metod

Charakteristické chování této struktury je následující:

 1. Klient požádá řídící objekt o vytvoření nového produktu a předá mu výkonný objekt, který má pro tvorbu tohoto produktu použít.
 2. Řídící objekt zahájí proces vytváření produktu pomocí daného výkonného objektu a během něj zpravidla reflektuje svůj stav (nastavení) či výsledky dílčích operací.
 3. Po vytvoření produktu je tento předán klientovi.

Diagramy

diagram tříd (UML)

Příklad

Stavba domu

Budova

Začneme jednoduchou třídou představující budovu. Bude mít tři atributy: podlahu (floor), zdi (walls) a střechu (roof). Budova bude naším produktem. Různé budovy se od sebe budou lišit podlahou, zdmi a střechou. Důležité je, že klient o postavení budovy požádá řídící objekt (stavbyvedoucího) a o proces jejího vystavění se nestará.

public class Building {
 private String floor;
 private String walls;
 private String roof;

 public void setFloor(final String pFloor) {
  this.floor = pFloor;
 }

 public void setWalls(final String pWall) {
  this.walls = pWall;
 }

 public void setRoof(final String pRoof) {
  this.roof = pRoof;
 }

 public void print() {
  System.out.println(String.format(
      "%s, %s, %s", 
      this.floor, 
      this.walls, 
      this.roof));
 }
}
Rozhraní stavitelů

Stavitelé v našem příkladu budou mít několik společných metod, a to na zahájení nové stavby, položení podlahy, stavbu zdí, stavbu střechy a získání výsledné budovy. Proto vytvoříme rozhraní, které budou všichni stavitelé implementovat.

public interface Builder {
 /**
  * Zahájí novou stavbu.
  */
 void startNew();

 /**
  * Položí podlahu.
  */
 void buildFloor();

 /**
  * Postaví zdi.
  */
 void buildWalls();

 /**
  * Postaví střechu.
  */
 void buildRoof();

 /**
  * Vrátí výslednou budovu.
  * @return výsledná budova
  */
 Building getResult();
}
Stavitelé

Pro náš příklad vytvoříme dvě různé implementace stavitelů: jeden bude stavě budovy levné, druhý luxusní. Klient si pak jednoho z nich vybere a tuto volbu sdělí stavbyvedoucímu. Oba stavitelé budou v našem případě výkonnými objekty, protože zajišťují konkrétní úkony při stavbě.

public class CheapBuilder implements Builder {
 private Building result;

 @Override
 public void startNew() {
  this.result = new Building();
 }

 @Override
 public void buildFloor() {
  this.result.setFloor("laminate floor");
 }

 @Override
 public void buildWalls() {
  this.result.setWalls("panel walls");
 }

 @Override
 public void buildRoof() {
  this.result.setRoof("wooden roof");
 }

 @Override
 public Building getResult() {
  return this.result;
 }
}
public class LuxuryBuilder implements Builder {
 private Building result;

 @Override
 public void startNew() {
  this.result = new Building();
 }

 @Override
 public void buildFloor() {
  this.result.setFloor("wooden floor");
 }

 @Override
 public void buildWalls() {
  this.result.setWalls("brick walls");
 }

 @Override
 public void buildRoof() {
  this.result.setRoof("shindel roof");
 }

 @Override
 public Building getResult() {
  return this.result;
 }
}
Stavbyvedoucí

V roli řídícího objektu zde bude vystupovat stavbyvedoucí. Ten dostane k dispozici stavitele, s jehož pomocí budovu postupně vystaví. Začne podlahou, pokračuje stěnami a nakonec postaví střechu. Po dokončení všech operací vrátí klientovi výslednou budovu.

public class Director {
 /**
  * Postaví budovu s použitím zadaného stavitele.
  * @param builder stavitel
  * @return výsledná budova
  */
 public Building build(final Builder builder) {
  // zahájit stavbu nové budovy
  builder.startNew();
	// položit podlahu
  builder.buildFloor();
	// postavit zdi
  builder.buildWalls();
	// postavit střech
  builder.buildRoof();
	// vrátit výsledek
  return builder.getResult();
 }
}
Použití
final Director director = new Director();

// levná budova
final Building cheapBuilding = director.build(new CheapBuilder());
cheapBuilding.print();

// luxusní budova
final Building luxuryBuilding = director.build(new LuxuryBuilder());
luxuryBuilding.print();

Tvorba složitých objektů

Pokud má nějaký objekt mnoho proměnných, existuje několik způsobů, jak se s tím vypořádat. S úspěchem lze použít návrhový vzor Builder. Builder se často vnořuje do vytvářené třídy, aby měl exkluzivní přístup k jejím vnitřním proměnným. Také je zvykem v každé metodě builderu vracet opět jeho instanci, aby bylo možné volání metod řetězit. Použití návrhového vzoru v tomto případě zpřehlední zdrojový kód a v případě rozumného pojmenování metod dává celý kód mnohem větší smysl.

public class Person {
  private String firstName;
  private String lastName;
  private int age;
  
  public static Builder builder() {
    return new Person.Builder();
  }
  
  private static class Builder {
    private final Person result = new Person();
    
    public Builder withName(String firstName, String lastName) {
      result.firstName = firstName;
      result.lastName = lastName;
      return this;
    }
    
    public Builder ofAge(int age) {
      result.age = age;
      return this;
    }
    
    public Person build() {
      return result;
    }
  }
}

Použití vypadá takto:

Person person = Person.builder()
  .withName("John Doe")
  .ofAge(value)
  .build();

Reference

 • Rudolf Pecinovský: Návrhové vzory