Bitové pole je pole bitů, což znamená, že každý prvek tohoto pole může nabývat pouze dvou různých hodnot - například 0, nebo 1. V některých programovacích jazycích se kvůli úspoře paměti implementuje nad polem celých čísel s využitím bitových operací, což je zajímavé řešení, které stojí minimálně za zmínku. Jedno celé číslo zde tedy představuje buňku o velikosti 32 nebo 64 bitů (v závislosti na architektuře). Bitové pole jako datová struktura pak navenek poskytuje metody pro zjednodušený přístup k jednotlivým bitům nezávisle na tom, jak jsou jednotlivé bity uloženy.

Operace

Čtení hodnoty

Parametrem pro čtení hodnoty je její index. Návratovou hodnotou je bit (0 nebo 1). Operace čtení se provádí tak, že se odpovídající buňka logicky vynásobí odpovídající bitovou masko (operace AND). Návratovou hodnotou je hodnota tohoto součinu.

Příklad čtení třetího bitu:

PopisHodnotaVýsledek
buňka bitového pole00101001001010100000100100100011
maska pro čtení třetího bitu00100000000000000000000000000000
logický součin buňky a masky pro třetí bit00100000000000000000000000000000různé od nuly = třetí bit je nastaven

Příklad čtení čtvrtého bitu:

PopisHodnotaVýsledek
buňka bitového pole00101001001010100000100100100011
maska pro čtení čtvrtého bitu00010000000000000000000000000000
logický součin buňky a masky pro třetí bit00000000000000000000000000000000nula = čtvrtý bit není nastaven

Nastavení hodnoty

Parametrem pro nastavení hodnoty je její index a požadovaná hodnota (0 nebo 1). Někdy se místo toho používají operace dvě, přičemž jedna z nich (set) na zadaný index nastavuje přímo hodnotu 1 a ta druhá (unset) hodnotu 0.

Operace nastavení hodnoty 1 se provádí tak, že se odpovídající buňka logicky sečte s odpovídající bitovou maskou (operace OR), pro nastavení hodnoty 0 se buňka musí logicky vynásobit inverzní bitovou maskou (operace AND).

Příklad zápisu hodnoty 1 na čtvrtý bit:

PopisHodnota
buňka bitového pole00101001001010100000100100100011
maska pro zápis jedničky do čtvrtého bitu00010000000000000000000000000000
logický součet buňky a inverzní masky00111001001010100000100100100011

Příklad zápisu hodnoty 0 na čtvrtý bit:

PopisHodnota
buňka bitového pole00111001001010100000100100100011
maska pro zápis nuly do čtvrtého bitu00010000000000000000000000000000
inverzní maska11101111111111111111111111111111
logický součin buňky a inverzní masky00101001001010100000100100100011

Implementace

Rozhraní

package ds.bitarray;

/**
 * Interface of a fixed-size bit array. It allows you to set/unset/get bits at arbitrary indexes.
 */
public interface BitArray {
  /**
   * Returns the number of bits which can be stored in this array.
   *
   * @return number of bits stored in this array
   */
  int size();

  /**
   * Checks if the bit on the given index is set (equal to 1).
   *
   * @param index bit index (0 to size - 1, inclusive)
   * @return TRUE if the bit is set, FALSE otherwise
   */
  boolean get(int index);

  /**
   * Sets the bit on the given index to 1.
   *
   * @param index bit index (0 to size - 1, inclusive)
   */
  void set(int index);

  /**
   * Unsets the bit on the given index to 0.
   *
   * @param index bit index (0 to size - 1, inclusive)
   */
  void unset(int index);

  /**
   * Sets all bits to 1.
   */
  void setAll();

  /**
   * Unsets all bits to 0.
   */
  void unsetAll();
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Jednoduchá implementace

package ds.bitarray;

import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.IntStream;

/**
 * Implementation of bit array using long buckets.
 */
public class DefaultBitArray implements BitArray {
  private static final int BITS_PER_BUCKET = Long.SIZE;
  private static final long FIRST_BIT = 1L << (Long.SIZE - 1);
  private final int sizeInBits;
  private final long[] bitBuckets;

  public DefaultBitArray(final int sizeInBits) {
    this.sizeInBits = sizeInBits;
    final int numBuckets = getNumberOfBuckets(sizeInBits);
    this.bitBuckets = new long[numBuckets];
  }

  private static int getNumberOfBuckets(final int sizeInBits) {
    // this is a "ceil" operation simplified
    return (sizeInBits + BITS_PER_BUCKET - 1) / BITS_PER_BUCKET;
  }

  private static long getMask(final int indexOfOne) {
    // e.g. for index = 3 it returns
    // 0010(...)0
    return FIRST_BIT >>> (indexOfOne % BITS_PER_BUCKET);
  }

  @Override
  public int size() {
    return sizeInBits;
  }

  @Override
  public boolean get(final int index) {
    checkValidIndex(index);
    final int bucketIndex = index / BITS_PER_BUCKET;
    final long mask = getMask(index);
    return (bitBuckets[bucketIndex] & mask) != 0;
  }

  @Override
  public void set(final int index) {
    checkValidIndex(index);
    final int bucketIndex = index / BITS_PER_BUCKET;
    final long flag = getMask(index);
    bitBuckets[bucketIndex] |= flag;
  }

  @Override
  public void unset(final int index) {
    checkValidIndex(index);
    final int bucketIndex = index / BITS_PER_BUCKET;
    final long flag = ~(getMask(index));
    bitBuckets[bucketIndex] &= flag;
  }

  @Override
  public void setAll() {
    for (int i = 0; i < bitBuckets.length; i++) {
      bitBuckets[i] = ~(0L);
    }
  }

  @Override
  public void unsetAll() {
    for (int i = 0; i < bitBuckets.length; i++) {
      bitBuckets[i] = 0L;
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return IntStream
        .range(0, sizeInBits)
        .mapToObj(i -> get(i) ? "1" : "0")
        .collect(Collectors.joining());
  }

  private void checkValidIndex(final int index) {
    if (index < 0) {
      throw new IllegalArgumentException(String.format("Index must be >= 0, but was %d.", index));
    }

    if (index >= sizeInBits) {
      throw new IllegalArgumentException(String.format("Index must be < %d, but was %d.", sizeInBits, index));
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy