Bloomův filtr (Burton Howard Bloom, 1970) je datová struktura podobná množině. Umožňuje přidávat prvky a ověřovat přítomnost prvků v množině, to vše v konstantním čase a bez nutnosti uchovávat hodnoty prvků. To naprosto zásadním způsobem redukuje množství paměti potřebné pro uložení množiny. Nevýhodou je však možnost výskytu tzv. falešných pozitiv při dotazování, což znamená, že struktura občas považuje nějaký prvek za součást množiny i v případě, že do ní nepatří. Na druhou stranu, filtr má vždy pravdu ohledně nepřítomnosti prvku v množině. Dalším omezením je nemožnost prvky odebírat.

Navzdory zmíněným omezením je tato datová struktura velmi výhodná pro určitá použití:

 • databázový index: pro indikaci toho, že se záznam nachází v určitém bloku na disku, ještě před tím, než se celý blok začne načítat
 • torrent: pro zjištění, který peer má nebo nemá určitou část souboru
 • kontrola pravopisu (spell-check): pro vyhledávání slov, které nejsou ve slovníku
 • vyhodnocování pravidel (rule engine): pro vyhledávání pravidel, která nejsou splněna

Bloomův filtr je založen na bitovém poli a hashovacích funkcích, které vrací indexy do tohoto pole. Protože hashovací funkce nejsou dokonalé a velikost bitového pole je omezená, mohou odlišné prvky odkazovat na stejná místa v bitovém poli. V tom případě nejsme schopni s určitostí rozlišit, který z prvků v množině je, a který není. V případě podobné nejistoty se musí oba prvky považovat za potenciálně přítomné.

diagram
diagram

Operace

Přidání prvku

Pro každý prvek, který má být do množiny přidán, se nejprve vypočítají hodnoty všech hashovacích funkcí. Výstupem z těchto funkcí jsou indexy do bitového pole. Bity na všech těchto indexech se nastaví na hodnotu 1.

Odebrání prvku

Odebrání prvku není obecně možné - pokud bychom vynulovali bity nastavené jednotlivými hashovacími funkcemi, s jedním prvkem by mohlo dojít ke "smazání" i dalších prvků, jejichž hashe shodou okolností odkazují na stejná místa. Jednorázové odebrání sice lze implementovat pomocí druhého Bloomova filtru, který představuje množinu odebraných prvků, ale pokud prvek znovu přidáme, narazíme na stejný problém jako na začátku - z množiny "odebraných prvků" není možné odebírat prvky.

Existuje modifikace Bloomova filtru, která místo jednoho bitu používá počítadlo s omezeným rozsahem. Počítadla na daných pozicích se při přidání prvku inkrementují, při odebrání dekrementují. Z kapacitních důvodů mají tato počítadla typicky velmi omezený rozsah.

Vyhledání prvku

Operace pro vyhledání prvku má dva možné výsledky:

 • prvek je pravděpodobně v množině
 • prvek není v množině

Při vyhledávání prvku se pro daný prvek opět nejprve vypočítají hodnoty všech hashovacích funkcí. Výstupem z funkcí jsou indexy do bitového pole. Pokud jsou všechny bity na zvolených indexech rovny 1, je prvek pravděpodobně v množině. Pokud je však alespoň jeden z těchto bitů roven 0, prvek v množině zcela jistě není.

Parametry

Pro dosažení maximální efektivity Bloomova filtru je důležité nastavit správnou velikost bitového pole, počet hashovacích funkcí a tyto funkce definovat.

Velikost bitového pole

Odhad optimální velikosti bitového pole na základě počtu vložených prvků (n) a požadované pravděpodobnosti falešného pozitiva (p):

£ m \approx \frac{n \cdot \log\frac{1}{p}}{\log^22} £

Hashovací funkce

Počet hashovacích funkcí má vliv na několik věcí:

 • rychlost výpočtu (čím více funkcí, tím více se jich logicky musí spočítat)
 • rychlost zaplnění (čím více funkcí, tím rychleji se bitové pole zaplní)
 • pravděpodobnost falešného pozitiva (čím více funkcí, tím je pravděpodobnost nižší)

Odhad optimálního počtu hashovacích funkcí na základě velikosti bitového pole (m) a počtu vložených prvků (n):

£ k \approx \frac{m}{n} \log 2 £

Nejčastěji používané hashovací funkce:

Pravděpodobnost falešného pozivita

Odhad pravděpodobnosti falešného pozitiva na základě počtu hashovacích funkcí (k), velikosti bitového pole (m) a počtu vložených prvků (n):

£ P(E) \approx \left( 1-e^{-\frac{kn}{m}} \right)^k £

Implementace

Rozhraní filtru

package bloom;

/**
 * Simple Bloom filter.
 */
public interface BloomFilter<T> {
  /**
   * cached natural logarithm of 2
   */
  double LN_OF_2 = Math.log(2);

  /**
   * Returns the optimal number of hash functions (approximate).
   *
   * @param numBits   number of bits
   * @param numElements number of elements expected
   * @return number of hash functions
   */
  static int getOptimalNumberOfHashFunctions(final int numBits, final int numElements) {
    if (numElements <= 0) {
      return 1;
    } else {
      return Math.max(1, (int) Math.round((double) numBits / numElements * LN_OF_2));
    }
  }

  /**
   * Returns the optimal number of bits (approximate).
   *
   * @param numElements          number of elements expected
   * @param wantedFalsePositiveProbability wanted probability of false positives
   * @return number of bits
   */
  static int getOptimalNumberOfBits(final int numElements, double wantedFalsePositiveProbability) {
    if (wantedFalsePositiveProbability == 0) {
      wantedFalsePositiveProbability = Double.MIN_VALUE;
    }

    return Math.max(1, (int) (-numElements * Math.log(wantedFalsePositiveProbability) / (LN_OF_2 * LN_OF_2)));
  }

  /**
   * Checks if the element is in the set.
   * WARNING: sometimes can return false positive - TRUE for an element which is NOT in the set.
   * On the other hand, there are no negative positives - the FALSE value is always correct.
   *
   * @param element element to find
   * @return TRUE if the element is probably in the set, FALSE otherwise
   */
  boolean probablyContains(T element);

  /**
   * Adds an element into the set.
   *
   * @param element element to add
   */
  void add(T element);

  /**
   * Returns the expected false positive probability.
   *
   * @return false positive probability
   */
  default double expectedFalsePositiveProbability() {
    return Math.pow((double) getNumberOfActiveBits() / getNumberOfBits(), getNumberOfHashFunctions());
  }

  /**
   * Returns the number of active bits (number of bits which are 1).
   *
   * @return number of bits
   */
  int getNumberOfActiveBits();

  /**
   * Returns the total number of available bits.
   *
   * @return number of bits
   */
  int getNumberOfBits();

  /**
   * Returns the hash function count.
   *
   * @return hash function count
   */
  int getNumberOfHashFunctions();
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Implementace filtru

package bloom;

import java.util.BitSet;
import java.util.function.Function;

/**
 * Simple implementation of a bloom filter.
 */
public class DefaultBloomFilter<T> implements BloomFilter<T> {
  /**
   * number of bits in the bit set
   */
  private final int numBits;
  /**
   * bit set
   */
  private final BitSet bits;
  /**
   * hash functions
   */
  private final Function<T, Integer>[] hashFunctions;

  /**
   * Creates a new instance.
   *
   * @param numBits    number of bits (size of bit set)
   * @param hashFunctions hash functions to be used
   */
  @SafeVarargs
  public DefaultBloomFilter(final int numBits, final Function<T, Integer>... hashFunctions) {
    this.numBits = numBits;
    this.bits = new BitSet(this.numBits);
    this.hashFunctions = hashFunctions;
  }

  @Override
  public boolean probablyContains(final T element) {
    for (final Function<T, Integer> hashFunction : hashFunctions) {
      final int hashValue = hashFunction.apply(element);
      final int hashBasedIndex = getSafeIndexFromHash(hashValue);

      if (!bits.get(hashBasedIndex)) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  @Override
  public void add(final T element) {
    for (final Function<T, Integer> hashFunction : hashFunctions) {
      final int hashValue = hashFunction.apply(element);
      final int hashBasedIndex = getSafeIndexFromHash(hashValue);
      bits.set(hashBasedIndex);
    }
  }

  @Override
  public int getNumberOfActiveBits() {
    return bits.cardinality();
  }

  @Override
  public int getNumberOfBits() {
    return numBits;
  }

  @Override
  public int getNumberOfHashFunctions() {
    return hashFunctions.length;
  }

  /**
   * Transforms hash into a safe array index. Prevents overflow and negative numbers.
   *
   * @param hashValue hash value (any)
   * @return safe index into the bit set
   */
  private int getSafeIndexFromHash(final int hashValue) {
    // this just prevents the overflow and negative numbers
    final int index = hashValue % numBits;
    return index < 0 ? index + numBits : index;
  }

  @Override
  public String toString() {
    final StringBuilder sb = new StringBuilder(getNumberOfBits());

    for (int i = 0; i < numBits; i++) {
      sb.append(bits.get(i) ? "1" : 0);
    }

    return sb.toString();
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Použití

package bloom;

import org.junit.Test;

import java.util.function.Function;

public class Example {
  @Test
  public void test() {
    final Function<String, Integer> hash1 = s -> s.toLowerCase().hashCode();
    final Function<String, Integer> hash2 = s -> s.toUpperCase().hashCode();
    final BloomFilter<String> filter = new DefaultBloomFilter<>(10, hash1, hash2);

    filter.add("Hello");
    filter.add("World");
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Reference