Halda je speciální druh binárního stromu, která se používá primárně pro efektivní nalezení minimálního (či maximálního) prvku v konstantním čase. Proto je to častá implementace prioritních front.

Aby byl nějaký binární strom haldou, musí každý jeho uzel splňovat tzv. vlastnost haldy, která říká, že klíč každého uzlu musí být větší nebo rovný klíčům oběma jeho potomkům (nebo menší nebo rovný v závislosti na směru řazení).

Základní operace haldy:

dequeueMinimum()
vrátí hodnotu prvku s minimálním klíčem a odebere jej
enqueue(key, value)
přidá prvek value s klíčem key
package ds.heap;

public interface Heap<T extends Comparable<? super T>> {
  void enqueue(T value);

  T dequeueMinimum();

  T peekMinimum();

  int size();
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Halda v poli

Haldu s n uzly lze uložit do pole o velikosti n tím způsobem, že kořen je uložen v jeho prvním prvku a pak pro něj a pro každý další uzel na indexu € i € platí, že jeho potomci se nachází na indexu € 2i+1 € a € 2i+2 €.

diagram

Oprava haldy

Operace pro opravu haldy zajišťuje, že vlastnost haldy platí pro všechny její prvky, a tedy na vrcholu zaručeně leží nejmenší (resp. největší) prvek. Oprava haldy se spouští ve dvou situacích: pokud odebíráme nejmenší (největší) prvek, a pokud vkládáme prvek nový.

 • při vkládání prvku se začne halda opravovat zdola nahoru a oprava začíná vloženým prvkem
 • při odebírání nejmenšího (největšího) prvku se halda začne opravovat shora dolu a oprava začíná kořenem celého stromu

Vytvoření haldy v poli

K vytvoření haldy v poli potřebujeme mít definovanou funkci pro opravu haldy (viz výše), kterou jen zavoláme pro všechny vnitřní uzly. Pro listy ji volat nemusíme, protože listy jsou samy o sobě triviálně haldami. Před opravou větších hald již musí být opraveny haldy menší, postupuje se tedy směrem od potomků k rodičům, tj. iterace přes pole začíná od konce pole a pokračuje směrem k jeho začátku.

Implementace

package ds.heap;

public class ArrayHeap<T extends Comparable<? super T>> implements Heap<T> {
  private final Comparable[] array;
  private int size;

  public ArrayHeap(final int maxSize) {
    this.array = new Comparable[maxSize];
    this.size = 0;
  }

  @Override
  public void enqueue(final T value) {
    if (size >= array.length) {
      throw new IllegalStateException("Heap is already full.");
    }

    // put element to the end of the array
    array[size] = value;
    // fix the heap starting from the last element added
    fixHeapBottomUp(size);
    // increment the heap size
    size++;
  }

  @Override
  public T dequeueMinimum() {
    if (size == 0) {
      throw new IllegalStateException("Heap is empty.");
    }

    // the least element is always in the front
    final T min = (T) array[0];
    // remove the first element
    array[0] = null;
    // take the last element and move it to the front
    swap(0, size - 1);
    // make heap smaller
    size--;
    // fix the heap again
    fixHeapTopToBottom(0);

    return min;
  }

  @Override
  public T peekMinimum() {
    if (size == 0) {
      throw new IllegalStateException("Heap is empty.");
    }

    return (T) array[0];
  }

  @Override
  public int size() {
    return size;
  }

  private void fixHeapBottomUp(final int fixingIndex) {
    if (fixingIndex != 0) {
      final int fixingIndexParent = parent(fixingIndex);

      if (array[fixingIndex].compareTo(array[fixingIndexParent]) < 0) {
        // invalid order (bigger element above smaller one) - fix it
        swap(fixingIndex, fixingIndexParent);
        // continue fixing from the parent
        fixHeapBottomUp(fixingIndexParent);
      }
    }
  }

  private void fixHeapTopToBottom(final int rootIndex) {
    final int left = leftChild(rootIndex);
    final int right = rightChild(rootIndex);

    // find smallest between three elements: root, left child, right child
    int smallestIndex = rootIndex;

    if (left < size && array[left].compareTo(array[smallestIndex]) < 0) {
      smallestIndex = left;
    }
    if (right < size && array[right].compareTo(array[smallestIndex]) < 0) {
      smallestIndex = right;
    }

    if (smallestIndex != rootIndex) {
      // root was not the smallest, so swap it
      swap(rootIndex, smallestIndex);
      // and continue fixing the heap further down
      fixHeapTopToBottom(smallestIndex);
    }
  }

  // UTILITIES

  private int parent(final int pos) {
    return pos / 2;
  }

  private int leftChild(final int pos) {
    return (2 * pos);
  }

  private int rightChild(final int pos) {
    return (2 * pos) + 1;
  }

  private void swap(final int i1, final int i2) {
    final T backup = (T) array[i1];
    array[i1] = array[i2];
    array[i2] = backup;
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Řazení

Výše uvedené metody lze využít k vytvoření řadícího algoritmu, který se nazývá heap sort. Funguje na principu postupného odebírání maximálních prvků z haldy.

package sort;

public class HeapSort {
  /**
   * Implementace algoritmu heap sort.
   * @param input pole k seřazení
   * @param ascending TRUE pro vzestupné řazení, FALSE pro sestupné
   */
  public static <T extends Comparable<? super T>> void heapSort(final T[] input, final boolean ascending) {
    // požadovaný směr řazení

    final int dir = ascending ? -1 : 1;

    // inicializovat haldu ve vstupním poli

    for (int i = (input.length / 2) - 1; i >= 0; i--) {
      HeapSort.sift(input, i, input.length - 1, dir);
    }

    // seřadit pole postupným posunem prvků na správné místo

    for (int i = input.length - 1; i > 0; i--) {
      // vložit prvek "i" na vrchol
      HeapSort.swap(input, i, 0);
      // prosít prvek na správé místo
      HeapSort.sift(input, 0, i - 1, dir);
    }
  }

  /**
   * Metoda pro opravu haldy - umístí zvolený prvek na správné místo.
   * @param input pole k seřazení
   * @param iTop index vrcholu haldy
   * @param iBottom poslední index haldy
   * @param dir směr řazení (-1 vzestupně, +1 sestupně)
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> void sift(final T[] input, final int iTop, final int iBottom, final int dir) {
    int iRoot = iTop;
    int iChild = (iRoot * 2) + 1;

    while (iChild <= iBottom) {
      // vyhledat místo pro vložení hodnoty

      if ((iChild < iBottom) && (input[iChild].compareTo(input[iChild + 1]) == dir)) {
        iChild++;
      }

      if (input[iRoot].compareTo(input[iChild]) == dir) {
        // prohodit oba prvky
        HeapSort.swap(input, iRoot, iChild);
        // pokračovat v prosívání od potomka
        iRoot = iChild;
        iChild = (iRoot * 2) + 1;
        continue;
      }

      // ukončit prosívání
      break;
    }
  }

  /**
   * Metoda pro prohození dvou prvků.
   * @param input vstupní pole
   * @param i1 první index
   * @param i2 druhý index
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> void swap(final T[] input, final int i1, final int i2) {
    final T temp = input[i2];
    input[i2] = input[i1];
    input[i1] = temp;
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Reference