Halda je speciální druh binárního stromu, která se používá primárně pro efektivní nalezení minimálního (či maximálního) prvku v konstantním čase. Proto je to častá implementace prioritních front.

Aby byl nějaký binární strom haldou, musí každý jeho uzel splňovat tzv. vlastnost haldy, která říká, že klíč každého uzlu musí být větší nebo rovný klíčům oběma jeho potomkům (nebo menší nebo rovný v závislosti na směru řazení).

Základní operace haldy:

dequeueMinimum()
vrátí hodnotu prvku s minimálním klíčem a odebere jej
enqueue(key, value)
přidá prvek value s klíčem key

Halda v poli

Haldu s n uzly lze uložit do pole o velikosti n tím způsobem, že kořen je uložen v jeho prvním prvku a pak pro něj a pro každý další uzel na indexu € i € platí, že jeho potomci se nachází na indexu € 2i+1 € a € 2i+2 €.

diagram

Oprava haldy

Operace pro opravu haldy se nezývá maxHeapify nebo minHeapify podle toho, zda má na vrcholu haldy ležet maximum či minimum. Z hlediska implementace se jedná pouze o prohození operátorů porovnání, takže uvedeme pouze maxHeapify. Tato operace se spouští pro podstrom na určitém indexu.

private static void maxHeapify(final int[] array, final int rootIndex, final int heapSize) {
  // left child of node N is at N*2 + 1
  final int leftChildIndex = rootIndex * 2 + 1;
  // right child of node N is at N*2 + 2
  final int rightChildIndex = rootIndex * 2 + 2;
  // index of the largest subtree found (initialized to root) 
  int largestIndex = rootIndex;

  if (leftChildIndex < heapSize) {
    // left child exists: update largest subtree index if necessary
    if (array[leftChildIndex] > array[largestIndex]) {
      largestIndex = leftChildIndex;
    }
  }

  if (rightChildIndex < heapSize) {
    // right child exists: update largest subtree index if necessary
    if (array[rightChildIndex] > array[largestIndex]) {
      largestIndex = rightChildIndex;
    }
  }

  if (rootIndex != largestIndex) {
    // we found that heap property is broken here:
    // - swap the largest child with the parent
    // - repair the heap starting from the changed children (recursivelly)
    swap(array, rootIndex, largestIndex);
    maxHeapify(array, largestIndex, heapSize);
  }
}

Vytvoření haldy v poli

K vytvoření haldy v poli potřebujeme mít definovanou funkci pro opravu haldy (viz výše), kterou jen zavoláme pro všechny vnitřní uzly. Pro listy ji volat nemusíme, protože listy jsou samy o sobě triviálně haldami. Proto je možné začít opravovat haldu až od posledního vnitřního uzlu. Před opravou větších hald již musí být opraveny haldy menší, postupuje se tedy směrem od potomků k rodičům, což také udává směr iterace od konce pole směrem k jeho začátku.

Výsledný kód tedy vypadá nějak takto:

private static void buildMaxHeap(final int[] array) {
  final int firstLeafIndex = array.length / 2;

  for (int i = firstLeafIndex - 1; i >= 0; i--) {
    maxHeapify(array, i, array.length);
  }
}

Řazení

Výše uvedené metody lze využít k vytvoření řadícího algoritmu, který se nazývá heap sort. Funguje na principu postupného odebírání maximálních prvků z haldy. Zde je jeho kostra:

private static void heapsort(final int[] array) {
  // first build the initial heap 
  buildMaxHeap(array);
  // start with heap spanning the whole array
  int heapSize = array.length;

  while (heapSize > 1) {
    // move the greatest element to the end of array
    // bring forward the wrong element instead
    swap(array, 0, heapSize - 1);
    // fix the heap property so the maximum sifts up again
    // also decrement heap size to not touch the array end
    heapSize--;
    maxHeapify(array, 0, heapSize);
  }
}

Reference