Většina programovacích jazyků nabízí možnost, jak získat referenci či adresu nějakého objektu a tuto adresu v programu používat a předávat jako běžný datový typ, například celé číslo. Tento referenční datový typ zde budeme nazýva třeba ukazatel (někde se také můžete setkat s označením reference, odkaz, adresa, atd.). Ukazatel lze dále rozšířit tak, že umožníme, aby mohl nabývat i speciální hodnoty NULL (prázdno), která indikuje, že tato reference na žádný objekt neukazuje.

Spojové seznamy jsou dynamické datové struktury, které se skládají z lineárně uspořádaných prvků vzájemně propojených ukazateli. Každý prvek v sobě nese datovou hodnotu (například číslo, znak, datovou strukturu nebo objekt) a ukazatel na následující prvek (next), přičemž poslední prvek ukazuje do prázdna (na hodnotu NULL).

Prvek spojového seznamu tedy "obaluje" datovou hodnotu informacemi o jejím relativním umístění vůči ostatním prvkům a bez datové hodnoty by asi nemělo vůbec smysl nějaký seznam dělat. Při práci se strukturou seznamu (přidávání a odebírání prvků) se však datovými hodnotami nemusíme vůbec zabývat.

Vstupním bodem do spojového seznamu je ukazatel na jeho první prvek, který se také nazývá hlavička (head). Prázdný spojový seznam poznáme tak, že do prázdna ukazuje už přímo jeho hlavička.

Za cenu další obsazené paměti a složitějších operací lze jednoduché spojové seznamy ještě vylepšit a umožnit tak efektivnější běh algoritmům, které s nimi pracuji. Nejčastější modifikace jsou tyto:

 • Pro snadné přidávání prvků na konec seznamu je vhodné zavést ukazatel na konec seznamu, tzv. patičku (tail).
 • Pro efektivní obousměrný průchod lze prvky zřetězit i zpětně, takže kromě ukazatele na následující prvek (next) bude každý prvek ukazovat i na prvek předchozí (prev).

Jednosměrně zřetězené seznamy

V jednosměrně zřetězených seznamech mají prvky pouze jeden ukazatel, a to na následující prvek.

diagram

Obousměrně zřetězené seznamy

V obousměrně zřetězených seznamech mají prvky dva ukazatele: jeden na prvek následující a druhý na prvek předchozí.

diagram

Cyklicky zřetězený seznam

Pokud poslední prvek seznamu neukazuje do prázdna, ale je napojený opět na začátek seznamu, jedná se o tzv. cyklicky zřetězený seznam.

diagram

Asymptotická složitost

Typ seznamuJednosměrně zřetězenýObousměrně zřetězený
přidání prvku€ O(1) €€ O(1) €
mazání prvku€ O(1) €€ O(1) €
indexace (náhodný přístup k prvku č. i)€ O(n) €€ O(n) €
vyhledávání€ O(n) €€ O(n) €

Výhody a nevýhody

Výhody

 • kapacita je teoreticky neomezená
 • velikost obsazené paměti je přímo závislá jen na počtu prvků, není zde žádné plýtvání
 • rychlost přidávání i odebírání prvků je vždy stejně vysoká

Nevýhody

 • pomalý přístup k prvkům na zadaném indexu i (random access)
 • uložené hodnoty nejsou v paměti uspořádány za sebou a změna struktury seznamu může způsobit fragmentaci volného místa v paměti
 • pomalejší procházení (při každém posunu je nutná dereference ukazatele a skok na místo v paměti)
 • stejné množství dat zabírá více paměti než stejné prvky uložené v poli (kvůli ukazatelům navíc)

Implementace

Rozhraní

package ds.list;

public interface List<DATA> {
  /**
   * Gets element at a certain index.
   *
   * @param index index (starts with 0)
   * @return element at the given index
   */
  DATA get(int index);

  /**
   * Adds an element to the end of this list.
   *
   * @param value value to be added
   */
  void add(DATA value);

  /**
   * Removes a value from this list.
   *
   * @param value value to be removed
   * @return TRUE if the value was found and removed, FALSE otherwise
   */
  boolean remove(DATA value);

  /**
   * Returns the list size.
   *
   * @return list size
   */
  int size();

  /**
   * Checks whether the list is empty.
   *
   * @return TRUE if the list is empty, FALSE otherwise
   */
  boolean isEmpty();
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Jednosměrně zřetězený seznam

Nejjednodušší jednosměrně zřetězený seznam s hlavičkou:

package ds.list;

/**
 * Singly iterable linked list with head pointer only.
 *
 * @param <DATA> type of inner data values
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class SinglyLinkedList<DATA> implements List<DATA> {
  private static class Node<DATA> {
    private DATA innerValue = null;
    private Node<DATA> next = null;
  }

  private Node<DATA> head = null;

  @Override
  public DATA get(int index) {
    SinglyLinkedList.Node<DATA> temp = head;
    for (int j = 0; j < index; j++) {
      if (temp != null) {
        temp = temp.next;
      } else {
        break;
      }
    }
    if (temp == null) {
      throw new IndexOutOfBoundsException(String.valueOf(index));
    }
    return temp.innerValue;
  }

  @Override
  public void add(DATA value) {
    Node<DATA> newNode = new Node<DATA>();
    newNode.innerValue = value;

    if (head == null) {
      // empty list
      head = newNode;
    } else {
      Node<DATA> temp = head;
      while (temp.next != null) {
        temp = temp.next;
      }
      temp.next = newNode;
    }
  }

  @Override
  public boolean remove(DATA value) {
    Node<DATA> temp = head;
    Node<DATA> prevOfTemp = null;

    while (temp != null) {
      if (temp.innerValue.equals(value)) {
        if (prevOfTemp == null) {
          // removing head
          head = head.next;
          return true;
        } else {
          prevOfTemp.next = temp.next;
          return true;
        }
      }

      prevOfTemp = temp;
      temp = temp.next;
    }

    return false;
  }

  @Override
  public int size() {
    int count = 0;

    SinglyLinkedList.Node<DATA> temp = head;

    while (temp != null) {
      count++;
      temp = temp.next;
    }

    return count;
  }

  @Override
  public boolean isEmpty() {
    return head == null;
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Obousměrně zřetězený seznam

Obousměrně zřetězený seznam s hlavičkou i patičkou (všimněte si, že je implementace celkem jednoduchá, protože se tu objevuje symetrie - hlavička/patička, předchozí/následující prvek):

package ds.list;

/**
 * Doubly iterable linked list with both head and tail.
 *
 * @param <DATA> type of inner data values
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class DoublyLinkedList<DATA> implements List<DATA> {
  private static class Node<DATA> {
    private DATA innerValue = null;
    private Node<DATA> prev = null;
    private Node<DATA> next = null;
  }

  private Node<DATA> head = null;
  private Node<DATA> tail = null;

  @Override
  public DATA get(int index) {
    Node<DATA> temp = head;
    for (int j = 0; j < index; j++) {
      if (temp != null) {
        temp = temp.next;
      } else {
        break;
      }
    }
    if (temp == null) {
      throw new IndexOutOfBoundsException(String.valueOf(index));
    }
    return temp.innerValue;
  }

  @Override
  public void add(DATA value) {
    Node<DATA> newNode = new Node<DATA>();
    newNode.innerValue = value;

    if (head == null) {
      // empty list
      head = newNode;
      tail = newNode;
    } else {
      tail.next = newNode;
      newNode.prev = tail;
      tail = newNode;
    }
  }

  @Override
  public boolean remove(DATA value) {
    Node<DATA> temp = head;

    while (temp != null) {
      if (temp.innerValue.equals(value)) {
        // fix "next" pointers
        if (temp == head) {
          // move head
          head = head.next;
        } else {
          temp.prev.next = temp.next;
        }
        // fix "prev" pointers
        if (temp == tail) {
          // move tail
          tail = tail.prev;
        } else {
          temp.next.prev = temp.prev;
        }
        return true;
      }

      temp = temp.next;
    }

    return false;
  }

  @Override
  public int size() {
    int count = 0;

    Node<DATA> temp = head;

    while (temp != null) {
      count++;
      temp = temp.next;
    }

    return count;
  }

  @Override
  public boolean isEmpty() {
    return head == null;
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Reference