Přijde-li zákazník do obchodu se zvířaty a koupí si morče v kleci, naprosto oprávněně očekává, že i po příchodu domů ho v kleci najde. Kdyby mu cestou nepozorovaně uteklo, moc nadšen by asi nebyl. Při výběru zvířete totiž něco očekával a jeho očekávání nebylo naplněno. Podobné je to i s objekty.

Neměnnost třídy úzce souvisí se seznamem atributů a hodnot v nich uložených. Neměnné třídy se vyznačují tím, že žádné jejich metody nemění hodnoty atributů. Jakmile se do atributu neměnného objektu v konstruktoru přiřadí nějaká výchozí hodnota, zůstává tato hodnota stejná během celé doby existence objektu, tedy až do jeho odstranění z paměti. Pokud se má některá hodnota neměnného objektu změnit, je nutné vytvořit novou instanci objektu.

Neměnnost je takřka nutností pro kvantity v matematických výrazech a objekty, které mají být uloženy v kolekci využívající metody hashCode() a equals(). Neočekávané komplikace totiž mohou přijít, je-li rovnost dvou objektů závislá na hodnotě měnitelného atributu a tento atribut se změní.

Výhodou neměnnosti je spolehlivost, stabilita a implicitní vláknová bezpečnost. Vlákna se nemusí v přístupu k atributům a metodám objektu nijak synchronizovat, protože se žádné atributy nemění. Další výhodou je možnost bezpečného sdílení všech instancí neměnných tříd v rámci celé aplikace a to bez obav z toho, že by někdo tyto instance modifikoval.

Nevýhodou je naopak nutnost vytvářet mnoho instancí velmi malých objektů. S tím ale moderní platformy nemají žádný větší problém.

Neměnné třídy často obsahují různé tovární metody, které vytváří odvozené instance, ve kterých jsou provedeny požadované změny nebo představují výsledek provedené operace. Atributy původní instance neměnné třídy se přitom nikdy nemění.

Postup implementace neměnné třídy

 1. nadeklarovat třídu a její atributy
 2. všechny atributy označit modifikátorem final
 3. vygenerovat konstruktor, který všechny atributy inicializuje
 4. podle potřeby doplnit metodu hashCode() a equals()

Příklad

Třída String

Třída String ve standardní knihovně jazyka Java je neměnná. V řetězci není možné změnit ani jeden znak. Všechny operace které v řetězci provádí změny ve skutečnosti vrací nové instance třídy String a původní řetězec nechávají nedotčený.

String hello = "hello";
String helloUC = hello.toUpperCase();
// hello stále obsahuje text 'hello'
// helloUC obsahuje text 'HELLO'
// hello != helloUC

Komplexní číslo

Libovolné komplexní číslo budeme reprezentovat třídou ComplexNumber, která obsahuje dva konstantní atributy typu double. Ty uchovávají reálnou (a) a imaginární část (b) čísla. Třída ComplexNumber nenabízí žádnou možnost, jak by šlo reálnou či komplexní část čísla změnit - pracovat s jinými komplexními čísly znamená vytvářet jiné instance třídy ComplexNumber. Proto také mohou být oba atributy označeny modifikátorem final a kompilátor nenahlásí žádnou chybu.

/**
 * Třída představující komplexní číslo (a + bi).
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class ComplexNumber {
 /**
  * reálná složka
  */
 private final double a;
 /**
  * imaginární složka
  */
 private final double b;
 
 /**
  * Vytvoří novou instanci.
  * @param pA reálná složka
  * @param pB imaginární složka
  */
 public ComplexNumber(final double pA, final double pB) {
  this.a = pA;
  this.b = pB;
 }
 
 // DOTAZY
 // ======
 
 // getRealPart()
 // getImaginaryPart()
 
 // OPERACE
 // =======
 
 /**
  * Sečte číslo s jiným komplexním číslem a vrátí výsledek.
  * @param other druhý sčítanec
  * @return výsledné komplexní číslo
  */
 public ComplexNumber plus(final ComplexNumber other) {
  return new ComplexNumber(this.a + other.a, this.b + other.b);
 }
 
 /**
  * Sečte číslo s jiným reálným číslem a vrátí výsledek.
  * @param other druhý sčítanec
  * @return výsledné komplexní číslo
  */
 public ComplexNumber plus(final double other) {
  return new ComplexNumber(this.a + other, this.b);
 }
 
 // ROVNOST
 // =======
 
 @Override
 public int hashCode() {
  return (int) (this.a - this.b);
 }
 
 @Override
 public boolean equals(final Object other) {
  if (other == null) {
   return false;
  }
  
  if (this == other) {
   return true;
  }
  
  if (!(other instanceof ComplexNumber)) {
   return false;
  }
  
  final ComplexNumber that = (ComplexNumber) other;
  
  if (that.a != this.a) {
   return false;
  }
  
  if (that.b != this.b) {
   return false;
  }
  
  return true;
 }
 
 // REPREZENTACE
 // ============
 
 @Override
 public String toString() {
  return String.format("%s + %si", this.a, this.b);
 }
}

Reference

 • Rudolf Pecinovský: Návrhové vzory
 • předmět X36OBP na FEL ČVUT