Fork-Join pool je konstrukt vhodný pro řešení problémů, které se rozpadají na různé podúlohy, jejichž dílčí řešení jsou opět spojovány. Rozpadnutí označujeme jako fork, spojení jako join.

Pool si ukážeme na jednoduchém příkladu, ve kterém je naším cílem sečíst seznam čísel.

package concurrency.forkjoin;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.util.List;
import java.util.concurrent.ForkJoinPool;
import java.util.concurrent.RecursiveTask;

public class LargeSumProblem {
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(LargeSumProblem.class);

  public static Long solve(final List<Integer> input) {
    // create fork join pool with the parallelism of 10 threads
    final ForkJoinPool forkJoinPool = new ForkJoinPool(10);
    // invoke the main task
    final long result = forkJoinPool.invoke(new RecursiveSumTask(input));
    forkJoinPool.shutdown();
    return result;
  }

  private static class RecursiveSumTask extends RecursiveTask<Long> {
    private final List<Integer> input;

    RecursiveSumTask(final List<Integer> input) {
      this.input = input;
    }

    @Override
    protected Long compute() {
      if (input.size() > 10) {
        // create sub-tasks
        final List<Integer> leftSubList = input.subList(0, input.size() / 2);
        final List<Integer> rightSubList = input.subList(input.size() / 2, input.size());
        final RecursiveSumTask leftHalf = new RecursiveSumTask(leftSubList);
        final RecursiveSumTask rightHalf = new RecursiveSumTask(rightSubList);

        // execute sub-tasks asynchronously
        LOG.info("Executing left half: {}", leftSubList);
        leftHalf.fork();
        LOG.info("Executing right half: {}", rightSubList);
        rightHalf.fork();

        // join and aggregate partial results
        LOG.info("Aggregating partial results together.");
        return leftHalf.join() + rightHalf.join();
      } else {
        // actual atomic computation (for lists whose length is below a threshold)
        final long sum = input.stream().mapToLong(Long::valueOf).sum();
        LOG.info("Sum of {} is {}.", input, sum);
        return sum;
      }
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy