Datový proud lze chápat jako teoreticky nekonečnou posloupnost dat, která je poskytována na vyžádání (on-demand), a to pouze jedním směrem. Podle směru, jakým se na datový proud nahlíží, se jedná buď o proud vstupní (teče směrem z vnějšího světa do objektu, slouží pro příjem či načítání vnějších dat), nebo o proud výstupní (teče z objektu do vnějšího světa, slouží k odesílání či k zápisu dat). Výhodou datových proudů je jejich intuitivnost a možnost jejich paralelního i sériového skládání.

Ve standardní knihovně jazyka Java lze nalézt několik tříd představujících rozličné datové proudy, které poskytují slušné zázemí pro nejrůznější druhy komunikace. S jejich pomocí lze přenášet jak holá binární data bez sémantiky (bajty), tak i znaky, řetězce či celé serializované objekty.

Příklady proudů

Příkladem proudů může být uživatelský vstup o neznámé velikosti, data z měřících zařízení v reálném čase a obecně všechny datové toky, které svým objemem mohou překroči velikost volné operační paměti nebo se požaduje jednoprůchodové zpracování "kousek po kousku" bez nutnosti načítání celého vstupu.

Korektní zavírání proudů

U proudů v jazyce Java platí pravidlo, že stačí zavřít vždy jen ten "nejvyšší" proud, tedy ten, který již není vstupem jiného proudu. V něm vnořené proudy jsou uzavřeny automaticky, protože "vyšší" proud vlastní referenci na proud "nižší" (aby z něj mohl načítat data), ale ne naopak. Výstupní proudy, které obsahují nějaký druh vyrovnávací paměti při uzavření provedou automatickou synchronizaci a vyrovnávací paměť vyprázdní, není tedy třeba před jejich uzavřením explicitně volat metodu flush().

JDK 7 a novější

V jazyce Java 7 a novějších existuje tzv. konsturkce try-with-resources, která umožňuje přehlednější zápis algoritmů pracujících s proudy. Blok try má nově volitelné tělo (uzavřené v závorkách), které může obsahovat deklaraci a inicializaci proudů. Tyto proudy jsou po skončení bloku try uzavřeny, a to jak v běžné situaci, tak při vyjímce. Jediným požadavkem na inicializaci proudu v bloku try je, aby tento proud implementoval rozhraní AutoCloseable.

try (
 InputStream stream1 = openSourceStream();
 OutputStream stream2 = openTargetStream();
) {
 // ...
 // (do something with streams)
 // ...
} catch (Exception x) {
 // shit happens
}

// stream1+stream2 are always closed at this point

JDK 6 a starší

V následujícím příkladu způsobí uzavření "vyššího" proudu BufferedInputStream uzavření "nižšího" vnořeného proudu FileInputStream.

InputStream is = null;

try {
 is = new BufferedInputStream(new FileInputStream(file));
 // ...
 // (práce s proudem)
 // ...
} finally {
 if (is != null) {
  is.close();
 }
}

Reference