Nejprve je nutné vysvětlit dva základní pojmy týkající se klonování objektů. Existují dva způsoby kopírování objektů: mělká kopie a hluboká kopie. Zatímco mělká kopie zkopíruje pouze hodnoty atributů nějakého objektu a s těmito atributy dále nepracuje, hluboká kopie rekurzivně zkopíruje všechny atributy, atributy atributů a tak dále až skončí u primitivních datových typů, které se kopírují triviálně. Běžné situace jsou pak vždy určitou kombinací těchto dvou způsobů.

Každá třída v jazyce Java dědí od základní třídy Object. Ta obsahuje výchozí nativní metodu pro vytvoření mělké kopie objektu a je deklarována s následující signaturou:

protected native Object clone() throws CloneNotSupportedException;

Ta se chová následovně: pokud daná instance není typu Cloneable (tzn. neimplementuje toto rozhraní), dojde k výjimce CloneNotSupportedException. Pokud ano, je vytvořena nová instance stejné třídy a její atributy jsou inicializovány hodnotami z původního objektu. Pro primitivní datové typy je tedy vše v pořádku, protože jsou jejich hodnoty na sobě nezávislé. Co se týče referencí, ukazují na stále stejné objekty, a proto je nutné s tím buď počítat při návrhu nebo je naklonovat také, čili vytvořit hlubokou kopii.

Implementace klonování

 • implementovat rozhraní Cloneable
 • překrýt metodu clone a implementovat specifický způsob klonování objektu, je-li to nutné
 • v implementaci metody clone nejprve provést klonování předka voláním super.clone() a poté změnit hodnoty atributů, u kterých je to potřeba (zejména u referencí)

Příklady

Pouze primitivní typy

public class Point implements Cloneable {
 private int x;
 private int y;
    
 @Override
 public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
  return super.clone();
 }
}

Kombinace primitivních typů a referencí

public class BinaryTreeNode implements Cloneable {
 private BinaryTreeNode left;
 private BinaryTreeNode right;
    
 @Override
 public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
  final BinaryTreeNode clone = (BinaryTreeNode) super.clone();
  // nyní: clone.left == this.left
  // nyní: clone.right == this.right
  clone.left = this.left == null ? null : (BinaryTreeNode) this.left.clone();
  clone.right = this.right == null ? null : (BinaryTreeNode) this.right.clone();
  // nyní: clone.left != this.left
  // nyní: clone.right != this.right
  return clone;
 }
}

Reference