Logback je implementace logovacího rozhraní SLF4J pro platformu Java, která se konfiguruje pomocí XML souborů. Umožňuje vytvářet tzv. loggery, což jsou objekty, do kterých se posílají vlastní logované zprávy. Úroveň a argumenty zprávy jsou pak vyhodnoceny a následně je zpráva podle konfigurace rozeslána do tzv. appenderů, které zajistí zpracování zprávy, nejčastěji provedou její výpis na standardní výstup nebo do zadaného souboru.

Každý logger má unikátní jednoznačný název a je podle něho zařazen do hierarchie, jejímž kořenem je speciální předpřipravený logger, tzv. root logger. Jako oddělovač úrovní hierarchie slouží tečka v názvu loggeru, podobně jako to mají balíčky v Javě. Pokud se logger nazývá například a.b.c.x, je na stejné úrovni jako a.b.c.y. Nadřazeným loggerem těchto dvou jsou loggery a.b.c, dále a.b, a, root logger.

Závislost (Maven)

<dependency>
 <groupId>ch.qos.logback</groupId>
 <artifactId>logback-classic</artifactId>
 <version>X.X.X</version>
</dependency>

Vytvoření loggeru

Logback se používá zpravidla tak, že se ve třídě pomocí tovární třídy org.slf4j.LoggerFactory vytvoří privátní statická konstanta typu org.slf4j.Logger, pomocí které se pak do loggeru přidávají zprávy pocházející z dané třídy. Název loggeru může být libovolný, ovlivňuje však zásadně postavení loggeru v hierarchii a tudíž i jeho konfiguraci.

Použití

Na rozhraní org.slf4j.Logger se nachází metody pojmenované podle úrovní logování. Úrovní logování je myšlena závažnost či důležitost dané zprávy. Pokud například dojde k chybě, je to zásadnější než informativní hláška o úspěšně provedené operaci. Úrovně logování od nejméně zásadní až po tu nejdůležitější jsou tyto: trace, debug, info, warn, error.

public class LoggingClass {
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(LoggingClass.class);
  
  public void test() {
    LOG.debug("we will tell you the current time");
    String name = "John";
    String time = new Date().toString();
    LOG.info("{} says: the current time is {}", name, time);
  }
}

Konfigurace

Logback hledá konfigurace v následujícím pořadí: logback-test.xml, logback.xml. To umožňuje v unit testech používat jiné nastavení logování než při běžném provozu aplikace (pouze je třeba zajistit, aby byl soubor logback-test.xml přítomný na classpath pouze v době testů, například Maven toto zajišťuje automaticky).

Jednoduchá konfigurace (konzole)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <appender name="console" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <encoder>
      <pattern>%date %level %logger{10} %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <root level="info">
    <appender-ref ref="console"/>
  </root>
</configuration>

Složitější konfigurace (konzole + soubor)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

  <!-- name of a directory where the application logs are stored including history -->
  <property name="log_app_dir" value="my_application"/>

  <!-- must contain the log_base_dir property -->
  <property file="setup.properties"/>

  <appender name="file" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${log_base_dir}${log_app_dir}/log.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
      <FileNamePattern>${log_base_dir}${log_app_dir}/log_%i.log</FileNamePattern>
      <MinIndex>1</MinIndex>
      <MaxIndex>9</MaxIndex>
    </rollingPolicy>
    <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
      <MaxFileSize>10MB</MaxFileSize>
    </triggeringPolicy>
    <append>true</append>
    <encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
      <pattern>%d %p [%c] - %m%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>
	
  <appender name="console" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <encoder>
      <pattern>%date %level %logger{10} %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <!-- default root level is debug, but we override it to info -->
  <root level="info">
    <appender-ref ref="file"/>
	<appender-ref ref="console"/>
  </root>

  <!-- I want to override logging of my package to debug -->
  <logger name="com.mycompany.myapp" level="debug"/>

</configuration>

Názvosloví chyb

 • Failure použijte, pokud selhala externí závislost, například databáze nebo služba
 • Fault použijte, nastala-li neočekávaná chyba v kódu, například se program dostal do neplatného stavu
 • Error použijte, pokud chybu udělal například člověk a způsobil tím chybu v kódu (fault)

Úroveň logování

 • ERROR použijte, pokud nastal nebo brzy nastane vážný problém, který vyžaduje rychlý lidský zásah
 • WARN použijte, pokud nastala nějaká neočekávaná situace, ale není vyžadován rychlý lidský zásah
 • INFO použijte, pokud daná informace bude užitečná například při ladění problémů - typicky se logují méně časté situace, jako například životní cykly aplikací a komponent
 • DEBUG použijte pro zbytek situací, například pro oznámení vstupu/výstupu z netriviálních veřejných metod
 • TRACE se prakticky nepoužívá, ale lze využít pro detailní ladění, například pro výpis rozsáhlého objektu nebo každé iterace v dlouhém cyklu

Reference