Nedílnou součástí uživatelských rozhraní (GUI) jsou okna, obsahující jednotlivé komponenty a ovládací prvky. Rozmístění těchto komponent je z uživatelského hlediska velmi důležité a proto by nad ním měl programátor grafických aplikací mít co největší kontrolu. Úkolem knihoven pro tvorbu uživatelského rozhraní je citlivě vyvažovat flexibilitu a snadnost použití, což jsou často protichůdné požadavky. Ideální je, když si může programátor sám volit mezi různými způsoby definice uživatelského rozhraní a postupy pro jeho tvorbu.

Ačkoliv už všechna vývojová prostřední nabízejí možnost automatizované a bezstarostné tvorby uživatelského rozhraní grafickými nástroji, někteří lidé stále preferují ruční definici uživatelského rozhraní a tyto nástroje zatracují - často se kritizuje nepřehlednost a malá strukturovanost výsledného kódu, poměrně zdlouhavá implementace změny a vyšší pravděpodobnost tvorby překomplikovaných struktur v uživatelském rozhraní.

Hlavním frameworkem pro tvorbu a obsluhu uživatelského rozhraní v jazyce Java je knihovna Swing, která je založena na komponentách. Komponenty, které v sobě mohou obsahovat jiné komponenty, se nazývají kontejnery. Nejčastěji používaným kontejnerem je třída JPanel a JFrame.

Každý kontejner má k dispozici právě jednu instanci speciální třídy, která se označuje jako správce rozvržení (layout manager). Tato třída v sobě obsahuje logiku pro rozmisťování komponent v kontejneru a ovlivňuje i jejich ukotvení a způsob změny velikostí jednotlivých komponent v závislosti na změně velikosti nadřazeného kontejneru.

Těchto správců je ve standardní knihovně definováno několik a liší se především poměrem mezi flexibilitou a složitostí použití. Vhodnou volbou správce rozvržení a vnořováním jednotlivých komponent do sebe lze docílit takřka libovolného rozmístění prvků uživatelského rozhraní bez nutnosti používat grafický nástroj vývojového prostředí.

Správce rozvržení především zvyšuje sémantiku definic uživatelského rozhraní a činí je pružnějšími vůči změnám.

Obecné použití

 1. Vytvořit novou instanci správce rozvržení.
 2. Přiřadit tuto instanci metodou setLayout() jako LayoutManager kontejneru.
 3. Přidávat komponenty do kontejneru metodou add(), jejíž druhý parametr umožňuje správci rozvržení předat další dodatečné informace vázané ke komponentě (typ i význam se liší dle typu layout manageru).

Základní layout managery

FlowLayout

FlowLayout je základní správce rozvržení, který umisťuje komponenty do kontejneru postupně za sebou tak, jak jsou do něj přidány. Nastavit je možné zarovnání komponent (nalevo, na střed, napravo) a mezery mezi nimi. Při změně velikosti kontejneru nedochází ke změně velikosti komponent.

public class FlowLayoutDemo extends JFrame {
  public FlowLayoutDemo() {
    super("FlowLayout");

    setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 5, 20));

    add(new JButton("First"));
    add(new JButton("Second"));
    add(new JButton("Third"));

    pack();
  }
}
FlowLayout

FlowLayout

BorderLayout

BorderLayout se řadí mezi jednoduché a přesto velmi užitečné správce rozvržení. Kontejner je rozdělen do pěti oblastí: sever (north), jih (south), východ (east), západ (west) a střed (center). Hlavní komponenta by měla být umístěna ve středu. Při změně velikosti kontejneru se mění i velikost komponent a největší prostor je vždy poskytnutý právě hlavní středové komponentě.

public class BorderLayoutDemo extends JFrame {
  public BorderLayoutDemo() {
    super("BorderLayout");

    setLayout(new BorderLayout(5, 20));

    add(new JButton("North"), BorderLayout.NORTH);
    add(new JButton("South"), BorderLayout.SOUTH);
    add(new JButton("Center"), BorderLayout.CENTER);
    add(new JButton("East"), BorderLayout.EAST);
    add(new JButton("West"), BorderLayout.WEST);

    pack();
  }
}
BorderLayout

BorderLayout

GridLayout

GridLayout rozmisťuje komponenty do pravidelné mřížky, jejíž rozměry je možné specifikovat v konstruktoru. Komponenty lze pak jednoduše do kontejneru přidat bez parametrů. Jejich rozměry jsou při změně velikosti kontejneru měněny tak, aby všechny buňky mřížky byly stejně velké.

public class GridLayoutDemo extends JFrame {
  public GridLayoutDemo() {
    super("GridLayout");

    setLayout(new GridLayout(3, 2, 5, 20));

    add(new JButton("A"));
    add(new JButton("B"));
    add(new JButton("C"));
    add(new JButton("D"));
    add(new JButton("E"));
    add(new JButton("F"));

    pack();
  }
}
GridLayout

GridLayout

GridBagLayout

GridBagLayout je tabulkově založený správce rozvržení. Každý element má svou přesnou polohu a rozlohu v mřížce, prostor zevnitř (inset) a zvenku (pad), zarovnání (anchor) a způsob vyplnění prostoru buňky (fill). Práce s tímto správcem není příliš příjemná, a proto je lepší si vytvořit nějaký pomocný objekt či metodu, která zápis rozvržení značně zkrátí.

public class GridBagLayoutDemo extends JFrame {
  public GridBagLayoutDemo() {
    super("GridBagLayout");

    setLayout(new GridBagLayout());

    add(new JLabel("Login:"), new GBCBuilder(0, 0, 1, 1).inset(10, 5).alignRight().build());
    add(new JTextField(), new GBCBuilder(1, 0, 2, 1).fillX().build());
    add(new JLabel("Password:"), new GBCBuilder(0, 1, 1, 1).inset(10, 5).alignRight().build());
    add(new JTextField(), new GBCBuilder(1, 1, 2, 1).fillX().build());

    add(new JButton("Login"), new GBCBuilder(1, 2, 1, 1).pad(5, 20).build());
    add(new JButton("Exit"), new GBCBuilder(2, 2, 1, 1).pad(5, 5).build());

    add(new JLabel("Are you not a member?"), new GBCBuilder(1, 3, 2, 1).inset(0, 20).alignCenter().build());
    add(new JButton("Register here..."), new GBCBuilder(1, 4, 2, 1).fill().alignCenter().build());

    pack();
  }

  private static class GBCBuilder {
    private final GridBagConstraints gbc;

    public GBCBuilder(final int x, final int y, final int w, final int h) {
      gbc = new GridBagConstraints();
      gbc.anchor = GridBagConstraints.BASELINE_LEADING;
      gbc.gridx = x;
      gbc.gridy = y;
      gbc.gridwidth = w;
      gbc.gridheight = h;
    }

    public GBCBuilder weight(final double wx, final double wy) {
      gbc.weightx = wx;
      gbc.weighty = wy;
      return this;
    }

    public GBCBuilder alignLeft() {
      gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
      return this;
    }

    public GBCBuilder alignCenter() {
      gbc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
      return this;
    }

    public GBCBuilder alignRight() {
      gbc.anchor = GridBagConstraints.EAST;
      return this;
    }

    public GBCBuilder fill() {
      gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
      return this;
    }

    public GBCBuilder fillX() {
      gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
      return this;
    }

    public GBCBuilder fillY() {
      gbc.fill = GridBagConstraints.VERTICAL;
      return this;
    }

    public GBCBuilder pad(final int padx, final int pady) {
      gbc.ipadx = padx;
      gbc.ipadx = pady;
      return this;
    }

    public GBCBuilder inset(final int insetx, final int insety) {
      gbc.insets = new Insets(insety, insetx, insety, insetx);
      return this;
    }

    public GridBagConstraints build() {
      return gbc;
    }
  }
}
GridBagLayout

GridBagLayout

Reference