Třída ThreadLocal nám umožňuje každému vláknu poskytnou samostatnou instanci nějakého objektu. Představuje jakousi mapu hodnot, ve které je klíčem aktuální vlákno.

Každé vlákno má přístup jen ke "své" vlastní hodnotě a ostatní neovlivňuje.

Třída ThreadLocal obsahuje tři důležité metody: get, set a remove:

 • Metoda get vrátí hodnotu pro dané vlákno.
 • Metoda set hodnotu pro dané vlákno změní
 • Metoda remove přepíše hodnotu pro dané vlákno výsledkem volání metody initialValue.

Proměnné typu ThreadLocal jsou ve třídě zpravidla deklarovány jako statické konstanty (private static final).

package concurrency.threadlocal;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class ThreadLocalExample {
  private static final ThreadLocal<String> THREAD_LOCAL_DATA = ThreadLocal.withInitial(() -> "no name");

  private static class NamedRunnable implements Runnable {
    private final String name;

    NamedRunnable(final String name) {
      this.name = name;
    }

    @Override
    public void run() {
      // write
      debug("Setting name: " + name);
      THREAD_LOCAL_DATA.set(name);

      // read
      debug("Getting name: " + THREAD_LOCAL_DATA.get());
    }
  }

  public static void main(final String[] args) {
    final List<Thread> threads = Arrays.asList(
        new Thread(new NamedRunnable("A"), "Thread A"),
        new Thread(new NamedRunnable("B"), "Thread B"),
        new Thread(new NamedRunnable("C"), "Thread C")
    );

    // start all threads in parallel
    threads.forEach(Thread::start);

    // wait for all threads to finish
    threads.forEach(a -> {
      try {
        a.join();
      } catch (final InterruptedException e) {
        throw new RuntimeException(e);
      }
    });
  }

  private static void debug(final String message) {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": " + message);
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy