Vlákna a výrazové prostředky pro jejich spolupráci jsou v jazyce Java přímo integrované a kombinací různých postupů lze implementovat velmi širokou paletu vícevláknových synchronizačních schémat. Mechanismus práce s vlákny v jazyce Java využívá synchronizační primitivum nazvané monitor. Monitor si lze představit jako přepážku v bance, ke které může najednou přijít jen jeden klient. Ostatní lidé, kteří chtějí přepážku navštívit, musí čekat ve frontě. V jazyce Java má každý objekt svůj vlastní monitor, proto se pojmy "objekt" a "monitor" tak často zaměňují.

Základní jazykové prostředky pro práci s vlákny:

 • konstrukce synchronized
 • metoda wait
 • metoda notify
 • metoda notifyAll

Základní třídy a rozhraní pro práci s vlákny:

 • třída Thread
 • rozhraní Runnable

Konstrukce "synchronized"

Konstrukcí "synchronized" lze synchronizovat blok, instanční metodu nebo statickou metodu. Jednotlivé případy budou popsány dále.

Synchronizované instanční metody

Nejjednodušší synchronizace na úrovni metod zajistí, že pro jednu instancí objektu může do všech jeho synchronizovaných metod vstoupit právě jedno vlákno. Ostatní (nesynchronizované) metody nijak ovlivněné nejsou.

Jednoduchý čítač bez synchronizace

Nechť je deklarována jednoduchá třída představující čítač se dvěma metodami increment a get. Metoda increment zvýší hodnotu čítače a metoda get vrátí jeho aktuální hodnotu.

public class Counter {
 private int counter = 0;
 
 public void increment() {
  this.counter++;
 }
 
 public int get() {
  return this.counter;
 }
}

Je-li tato třída použita ve vícevláknovém prostředí, může dojít (mimo jiné) k situaci, kdy jedno vlákno zvyšuje hodnotu čítače (je tedy v metodě increment) a druhé vlákno jeho hodnotu ve stejném okamžiku čte (je tedy v metodě get). V tomto případě není jasné, která hodnota čítače je správná - jestli hodnota původní nebo hodnota inkrementovaná - a program kvůli tomu může dokonce dávat rozdílné výstupy pro stejné vstupy v závislosti na náhodě. To většinou není požadovaný stav. Říká se, že tato třída není vláknově bezpečná (non thread-safe).

Aby k této a podobným komplikacím nedocházelo, je nutné mít vlákna pod kontrolou a na úrovni zdrojového kódu specifikovat, za jakých podmínek může vlákno do nějaké jeho části vstoupit. Na místě je i upozornění, že v jednovláknových aplikacích nemá synchronizace žádný význam a nijak neovlivňuje provádění programu.

Jednoduchý čítač se synchronizací

Jedinou změnou v kódu je doplnění klíčového slova synchronized k oběma metodám. Jestliže teď některé vlákno vstoupí do jedné z nich, ostatní vlákna nemohou vstoupit ani do metody increment, ani do metody get, případně do jiných synchronizovaných metod téže instance. Tím se čítač stal vláknově bezpečným (thread-safe).

public class Counter {
 private int counter = 0;
 
 public synchronized void increment() {
  this.counter++;
 }
 
 public synchronized int get() {
  return this.counter;
 }
}

Synchronizace na úrovni metod je jen zjednodušený zápis obecnější konstrukce synchronized, která bude popsána dále. Osobně doporučuji používat vždy jen tu delší variantu s uvedením monitoru. Jednak se může synchronizace v hlavičce metody při dědění "vytratit" a jednak to svádí k tomu řešit všechny synchronizační problémy právě takto na úrovni celé třídy. Uvedení monitoru vždy vyjadřuje lepší porozumění danému synchronizačnímu problému.

// zjednodušený zápis

public synchronized void test() {
 // ...
}

// odpovídající plný zápis

public void test() {
 synchronized (this) {
  // ...
 }
}

Synchronizované statické metody

Obdobně jako u instančních metod, je i u statických metod možnost zápisu klíčového slova synchronized přímo do hlavičky metody. Narozdíl od instanční metody ale není ve statickém kontextu k dispozici ukazatel na aktuální objekt this, a tak synchronizace probíhá na třídě, ve které je statická metoda deklarována. Tím pádem zámek sdílejí všechny instance dané třídy.

class Example {
 // zjednodušený zápis

 public static synchronized void test() {
  // ...
 }
 
 // odpovídající plný zápis

 public static void test() {
  synchronized (Example.class) {
   // ...
  }
 }
}

Synchronizované bloky

Synchronizovat lze nejen metody, ale i jednotlivé menší bloky kódu. V tomto případě se v konstrukci synchronized musí uvést tzv. monitor, což je instance objektu s následujícím významem: do všech synchronizovaných bloků se stejným monitorem může vstoupit nanejvýš jedno vlákno současně. V případě synchronizovaných metod je jako monitor použita instance this a je synchronizován celý blok představující tělo metody.

Naprosto stejný význam jako výše uvedený příklad má tedy i následující konstrukce.

public class Counter {
 private int counter = 0;
 private final Object counterMonitor = new Object();
 
 public void increment() {
  synchronized (this.counterMonitor) {
   this.counter++;
  }
 }
 
 public int get() {
  synchronized (this.counterMonitor) {
   return this.counter;
  }
 }
}

Pokud v uvedeném příkladu nějaké vlákno vstoupí například do metody increment, nejprve ověří, zda je monitor this volný. Pokud je, zamkne tento monitor pro sebe a začne vykonávat tělo metody. Ostatní vlákna se při pokusu o zavolání metody increment nebo get zablokují a umístí do fronty, než původní vlákno volání metody dokončí a odemkne monitor this. Jedno z čekajících vláken se pak probudí a celý proces se opakuje podobným způsobem.

Tato konstrukce má tu výhodu, že je z ní mnohem lépe vidět podle jakého monitoru se synchronizace provádí a použitím vhodného monitoru ji lze provádět i mnohem jemněji (např. podle nějakého zámku skupin souvisejících proměnných). Někdy totiž není nutné zamknout celý objekt kvůli jediné operaci, což může snižovat efektivitu programu.

public class DoubleCounter {
 private final Something a = new Something();
 private final Something b = new Something();
 
 public void modify(int aVal, int bVal) {
  synchronized (a) {
   a.modify(aVal);
  }
  
  synchronized (b) {
   b.modify(bVal);
  }
 }
 
 // ... getA() = synchronized(a)
 // ... getB() = synchronized(b)
}

Metody wait, notify, notifyAll

Zajímavé prostředky pro synchronizaci vláken obsahuje i základní třída Object, která obsahuje monitor. Je to metoda wait a její protipóly notify a notifyAll. Jak již název napovídá, metoda wait souvisí s čekáním na upozornění, které je odesláno metodami notify a notifyAll. Chování těchto metod je ale nutné popsat podrobněji.

 • wait - aktuální vlákno se zablokuje a odemkne monitor
 • notify - jedno "náhodně" vybrané vlákno zablokované na monitoru se aktivuje
 • notifyAll - všechna vlákna zablokovaná na monitoru se aktivují

Všechny tyto metody lze volat pouze na monitorech (objektech), které aktuální vlákno vlastní, jinak dojde k chybě (IllegalMonitorStateException).

Jak již bylo řečeno, všechny tyto metody jsou definovány v základní třídě Object, a proto je lze volat na každém objektu v jazyce Java. Každý objekt tedy může vystupovat v roli monitoru. Kvůli přehlednosti je dobré množství monitorů co nejvíce omezit (avšak s ohledem na řešenou situaci a výkon programu) a synchronizaci provádět pouze tam, kde je to nutné.

// objekt "lock" bude vystupovat v roli monitoru
final Object lock = new Object();

synchronized (lock) {
 // vlákno 1, které vstoupí do tohoto bloku, uzamkne monitor
 // (ostatní vlákna tedy do tohoto bloku vstoupit již nemohou)
 
 // po zavolání metody "wait" se vlákno 1 vzdá zámku a zablokuje se
 lock.wait();
 
 // nyní do bloku mohou vstupovat i jiná vlákna, protože je monitor odemčený
 // jakmile některé z nich zavolá metodu "notify" na monitoru, vlákno 1 se uvolní
}

Třída Thread

Třída Thread představuje vlákno. První myšlenkou při deklaraci nového vlákna je často vytvoření dalšího potomka třídy Thread. Tento postup je však nutné zvážit vzhledem k dostupnosti rozhraní Runnable. To předepisuje pouze metodu run a nemá žádného předka, zatímco třídy Thread obsahuje velké množství dalších metody, jejichž dostupnost nemusí být žádoucí - kdokoliv totiž bude mít k dispozici instanci takové třídy, může její vlákno libovolně spouštět, přerušovat, blokovat, atd. Pokud to tedy je možné a sémanticky přípustné, doporučuje se pro deklaraci vláken využívat rozhraní Runnable.

Některé důležité metody vlákna:

 • start - spustí vlákno
 • interrupt - přeruší vlákno (viz InterruptedException)
 • join - počkat na ukončení daného vlákna
 • sleep - vlákno uspí na zadaný počet milisekund

Vytvoření vlákna

// tělo vlákna

final Runnable threadBody = new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
  // kód prováděný vláknem
 }
};
  
// příprava pojmenovaného vlákna

final Thread thread = new Thread(threadBody, "MyFirstThread");
 
// spuštění vlákna

thread.start();

Životní cyklus vlákna

diagram aktivit (UML)

Reference