Tvorba DOM

final DocumentBuilderFactory documentFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
final DocumentBuilder documentBuilder = documentFactory.newDocumentBuilder();
final Document document = documentBuilder.newDocument();
final Element people = document.createElement("people");
document.appendChild(people);

final Element person1 = document.createElement("person");
person1.setAttribute("name", "John Doe");
person1.setAttribute("age", "27");
people.appendChild(person1);

final Element person2 = document.createElement("person");
person2.setAttribute("name", "Eve Evil");
person2.setAttribute("age", "44");
people.appendChild(person2);

Zápis DOM do XML

Výstup do výstupního proudu:

public static void xmlToOutputStream(final Document document, final OutputStream output) throws TransformerException, IOException {
  final TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
  final Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
  final Result result = new StreamResult(output);
  final Source source = new DOMSource(document);
  transformer.transform(source, result);
  output.flush();
}

Výstup do řetězce:

public static String xmlToString(final Document document) throws TransformerException, IOException {
  final TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
  final Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();

  try (final ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream()) {
    final Result result = new StreamResult(output);
    final Source source = new DOMSource(document);
    transformer.transform(source, result);
    return output.toString("utf-8");
  }
}

Formátování výstupního XML (závislé na implementaci XML API):

transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
transformer.setOutputProperty("{http://xml.apache.org/xslt}indent-amount", "2");

Čtení XML do DOM

Ze vstupního proudu:

public static Document domFromInputStream(final InputStream input) throws ParserConfigurationException, IOException, SAXException {
  final DocumentBuilderFactory documentFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  final DocumentBuilder documentBuilder = documentFactory.newDocumentBuilder();
  return documentBuilder.parse(input);
}

Ze souboru:

public static Document domFromFile(final File file) throws ParserConfigurationException, IOException, SAXException {
  final DocumentBuilderFactory documentFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  final DocumentBuilder documentBuilder = documentFactory.newDocumentBuilder();
    
  try (final InputStream input = new FileInputStream(file)) {
    return documentBuilder.parse(input);
  }
}