Tento seznam nepokrývá všechny změny, neboť jich je zhruba dva tisíce. Vybrány byly jen ty nejdůležitější, se kterými se může běžný programátor setkat.

Multi-catch

Nově je možné odchytávat více typů výjimek najednou (ve skutečnosti se jedná o odchytnutí typu vytvořeného sjednocením několika typů výjimek). Nějaká typová omezení tam jsou, ale s tím pomůže překladač a pokud máte rozumně navrženou hierarchii, není problém.

try {
 // do something hard
} catch (MyException1 | MyException2 | MyException3 e) {
 // resolve specific exception
} catch (Exception e) {
 // resolve generic exception
}

Switch na řetězcích

Switch na řetězcích je case-sensitive a výsledný bytekód je optimalizovaný (rychlejší než dřívější způsob if-else).

String name= "John";

switch (monthName) {
 case "John":
 case "Jack":
 // ...
  return Gender.MALE;
 case "Mary":
 case "Sharon":
 // ...
  return Gender.FEMALE;
 default:
  return Gender.UNKNOWN;
}

Numerické literály

Binární čísla

int flags = 0b00011011;

Podtržítka

Podtržítka jsou ignorována, slouží pouze pro oddělení řádů a tedy větší srozumitelnost konstant.

long bytes = 0xFE_DC_A5_18;

Java NIO 2

Nové API pro práci se soubory řeší nedostatky dřívějšího řešení. Umí nově pracovat i se symlinky, tvořit vlastní souborové systémy (vhodné například pro unit testy, apod.) a operace byly přesunuty do helperů. Nově se vše točí kolem třídy java.nio.file.Path. Pomocné třídy s operacemi jsou java.nio.file.Paths (získávání cest) a java.nio.file.Files (souborové operace). Mezi nové funkce patří například korektní přesun a kopírování souborů, tvorbu symlinků a práci se symlinky, procházení souborového systému, sledování změn a další dříve problematické operace.

Automatická správa zdrojů

Přibylo nové rozhraní AutoCloseable, které implementují například proudy (streamy). Nově lze v bloku try vytvářet potřebné instance typu AutoCloseable, které jsou automaticky na konci uzavřeny - podobně, jako by bylo jejich uzavření provedeno v bloku finally.

try (
 InputStream is = new FileInputStream(new File("in")); 
 OutputStream os = new FileOutputStream(new File("out"));
) {
 // work with stream
} catch (Exception e) {
 // resolve exception (stream will be closed afterwards)
}

Potlačení výjimek

TODO

Diamantový operátor

Diamantový operátor se kompilátor snaží nahradit tím správným typem a tak na některých místech není nutné výraz znovu typovat.

List<String> list = new ArrayList<>();

Fork-Join pool

Fork-Join pool patří mezi třídy pro paralelní spouštění úloh složených z podúloh (např. různé rekurzivní výpočty). Úlohy dědí od abstraktní třídy ForkJoinTask a od jejich potomků RecursiveTask a RecursiveAction. Podúlohy lze asynchronně spouštět metodou fork a na jejich výsledky čekat voláním metody join.

public static class Fibonnaci extends RecursiveTask<Long> {
  private final long n;

  public Fibonnaci(long n) {
    this.n = n;
  }

  @Override
  protected Long compute() {
    if (n <= 1L) {
      return 1L;
    }

    final Fibonnaci f1 = new Fibonnaci(n - 1);
    final Fibonnaci f2 = new Fibonnaci(n - 2);
    // submits the work and continues
    f1.fork();
    f2.fork();
    // executes both sub-tasks in parallel and waits for their finish
    return f1.join() + f2.join();
  }
}

public static void main(String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException {
  final ForkJoinPool executor = new ForkJoinPool();
  final ForkJoinTask<Long> result = executor.submit(new Fibonnaci(15L));
  System.out.println("f(15)=" + result.get());
}

Nimbus look&feel

O něco krásnější skin pro Swing aplikace. Aktivuje se takto:

try {
  for (LookAndFeelInfo info : UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
    if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
      UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
      break;
    }
  }
} catch (Exception e) {
  // nimbus is not available on your system
}

Reference