Tento seznam není úplný, protože změn je opět mnoho, ale zachycuje to nejdůležitější z hlediska běžného vývojáře.

Vylepšení API

Stream, Optional, Collectors

Nejprve několik nových metod pro proudy. Pozor na metody takeWhile a dropWhile, které se chovají odlišně pro proudy s definovaným pořadím (ordered) a bez tohoto pořadí (unordered). Pro proudy bez pořadí není jejich chování definováno.

// takeWhile (vypíše 1 2 3)
Stream.of(1, 2, 3, 4, 10, 1).takeWhile(i -> i < 4).forEach(System.out::println);

// dropWhile (vypíše 1 2 10 1)
Stream.of(1, 2, 3, 4, 10, 1).dropWhile(i -> i > 2 && i < 5).forEach(System.out::println);

// Optional.stream (vypíše 1)
Optional.of(1).stream().forEach(System.out::println);

// Optional.stream (nevypíše nic)
Optional.empty().stream().forEach(System.out::println);

// empty stream for NULL (nevypíše nic)
Stream.ofNullable(null).forEach(System.out::println);

// extended iterate on stream (vypíše 0 1 2 3 4)
Stream.iterate(0, i -> i < 5, i -> i + 1).forEach(System.out::println);

// filtering collector
// (seznam transakcí přes 1,000 pro každý rok)
Map<Integer, List<Expense>> yearToExpensiveExpenses = purchases.stream()
    .collect(groupingBy(Expense::getYear, filtering(expense -> expense.getAmount() > 1_000, toList())));

// flat mapping collector
// (množina štítků pro každý rok)
Map<Integer, Set<String>> yearToExpenseTags = purchases.stream()
    .collect(groupingBy(Expense::getYear, flatMapping(expense -> expense.getTags().stream(), toSet())));

Vylepšení vstupně-výstupních proudů:

ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(buffer);

// přečíst všechny bajty
byte[] result = bais.readAllBytes();

// kopírovat celý proud
bais.transferTo(someOutputStream);

Nové tovární metody pro kolekce

Pro množinu (java.util.Set), seznam (java.util.List) a mapu (%20a%20mapu%20()javadoc:java.util.Map*) byly přidány statické tovární metody pro vytváření nemodifikovatelných instancí těchto objektů.

// množina
Set<String> set = Set.of("a", "b", "c");

// seznam
List<String> list = List.of("a", "b", "c");

// mapa (až pro 10 záznamů)
Map<String, String> map = Map.of("key1", "value1", "key2", "value2");

// mapa (pro větší počet záznamů)
Map<String, String> map = Map.ofEntries(
    entry("key1", "value1"),
    entry("key2", "value2")
);

Rozšíření knihovny nástrojů pro paralelizaci (JEP 266)

Několik vylepšení doznala i knihovna nástrojů pro implementaci paralelních aplikací.

První změnou je přidání podpory pro reaktivní proudy (reactive streams), což umožní snadnější implementaci aplikací typu publisher-subscriber. K tomuto účelu byly přidány třídy java.util.concurrent.Flow, java.util.concurrent.Flow.Publisher, java.util.concurrent.Flow.Subscriber, java.util.concurrent.Flow.Processor.

Další změny můžeme najít například v CompletableFuture a dalších často používaných třídách.

API pro měny a finanční částky (JSR 354)

Nové API pro měny a finanční částky se skrývá v balíčku javax.money. Například třída javax.money.MonetaryAmount má podobné API jako java.math.BigDecimal. API dále nabízí generické metody pro zaokrouhlování, konverzi měn a formátování.

CurrencyUnit dollar = Monetary.getCurrency(Locale.US);
MonetaryAmount moneyDollars = Money.of(120, dollar);
ExchangeRateProvider ecbRateProvider = MonetaryConversions.getExchangeRateProvider("ECB");
CurrencyConversion ecbDollarConvertion = ecbRateProvider.getCurrencyConversion(dollar);
MonetaryAmount moneyReals = moneyDollars.with(ecbDollarConvertion);

Vylepšené Process API (JEP 102)

Pomocí Process API je možné spouštět a spravovat ostatní procesy, které běží mimo JVM. V nové verzi bylo představeno několik výrazných vylepšení, například tato:

// ID aktuálního procesu
int currentProcessId = ProcessHandle.current().getPid();

// ID jiného procesu
Process otherProcess = new ProcessBuilder(javaCmd, "-version").inheritIO().start();
int otherProcessId = otherProcess.toHandle().getPid();

// seznam všech procesů
ProcessHandle.allProcesses().forEach(/*...*/);

// pipeline
List<Process> oneThenAnother = ProcessBuilder.startPipeline(Arrays.asList(one, another));

Nové JSON API (JEP 198)

Bylo přidáno jednoduché API pro práci s formátem JSON podle specifikace RFC 7150. Toto API se nachází v balíčku javax.json. Objekt je reprezentovaný třídou javax.json.JsonObject, pro čtení a zápis byly přidány třídy javax.json.JsonReader a javax.json.JsonWriter. Objekty lze jednoduše vytvářet pomocí tovární třídy javax.json.Json.

Nový klient pro HTTP 2.0 (JEP 110)

Původní HTTP klient integrovaný ve standardní knihovně byl již poněkud zastaralý a měl několik velkých nedostatků, například neumožňoval asynchronní volání. Nový klient tyto nedostatky řeší a nabízí lepší API.

HttpRequest req = HttpRequest
  .create(new URI("http://www.helloworld.com"))
  .body(noBody())
  .GET();

// asynchronní volání
CompletableFuture<HttpResponse> responseFuture = req.sendAsync();
HttpResponse response = responseFuture.get();

// synchronní volání
HttpResponse response = req.send();

Reflexe

Nyní je možné snadno zjistit, v jakém balíčku se daná třída nachází:

String thisPackageName = this.getClass().getPackageName();

Změny jazyka

Povolení privátních metod v rozhraních jen jen logickým následkem přidáním výchozích metod (default methods) v rozhraních v minulé verzi jazyka. Tento mechanismus umožní přepoužití kódu a lepší zapouzdření - v případě rozdělení kódu do několika metod.

interface CharacterMapper {
  char map(char c);
  
  default char[] mapArray(char[] array) {
    char[] cc = Arrays.copyOf(array, array.length);
    mapArray(array);
    return new String(cc);
  }
  
  default String mapString(String s) {
    char[] cc = s.toCharArray();
    mapArray(cc);
    return new String(cc);
  }
  
  private void mapArray(char[] array) {
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      array[i] = map(array[i]);
    }
  }
}

Inicialize instancí typu java.lang.AutoCloseable už nemusí být uzavřené v bloku try. Jediná podmínka kladaná na tyto instance je, že musí být "efektivně finální" (effective final).

public void tryWithResourcesOnVariable() throws IOException {
  BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("file.txt"));
  
  try (reader) {
    // ...
  }
}

public void tryWithResourcesOnArgument(BufferedReader reader) throws IOException {
  try (reader) {
    // ...
  }
}

A pozor, podtržítko již není platnou součástí identifikátorů.

Změny vnitřní architektury a nástrojů

Java + REPL = jshell (dříve: projekt Kulla)

Java 9 obsahuje REPL (Read-Eval-Print-Loop), což je interaktivní prostředí s příkazovou řádkou, ve kterém lze vyhodnocovat a spouštět různé příkazy.

vojta$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 9-ea
| For an introduction type: /help intro


jshell> int a = 10
a ==> 10

jshell> System.out.println("a value = " + a )
a value = 10

jshell> /exit
| Goodbye

UTF-8 v property souborech (JEP 226)

V property souborech bude konečně podporována znaková sada UTF-8 jako výchozí (nahrazuje ISO-8859-1).

Změna výchozího Garbage Collectoru (JEP 248)

Výchozí garbage collector v Java 8 (Parallel GC) je nahrazen G1.

Modularizace (dříve: projekt Jigsaw)

Kód JDK byl reorganizován do několika desítek modulů, aby ho bylo možné různými způsoby kombinovat a do projektu zahrnout jen ty, které jsou skutečně potřebné. V projektu můžete vytvořit soubor module-info.java. Pokud bude prázdný, váš kód nebude mít přístup k žádným knihovnám jazyka (např. java.util.logging.).

module example {
  requires java.logging;
}

Existující moduly lze zobrazit příkazem java -listmods.

TODO

Vylepšené kódování řetězců (JEP 254)

Řetězce jsou nyní uloženy ve dvou formách: pole typu byte[] (řetězce, které obsahují pouze znaky z ISO-8859-1) a pole typu char[] (ostatní řetězce). Tato čistě vnitřní optimalizace redukuje potřebu spouštění garbage collectoru a také požadavky na paměť (v řádu procent). Řetězce jsou také nově sdíleny mezi různými JVM.

Reference