Java je objektově orientovaný jazyk, takže se program skládá ze vzájemně komunikujících objektů. Objekty spolu komunikují pouze přes své veřejné rozhraní - jeden objekt může využívat veřejného rozhraní objektu druhého. Programátor v jazyce Java definuje strukturu a chování těchto objektů.

Základní úlohou při programování v jazyku Java je tedy definice struktury a chování objektů. Struktura objektu je dána strukturou jeho vnitřního stavu, tedy množinou proměnných, jejichž životní cyklus je svázaný s životním cyklem třídy či její instance. Tyto proměnné se označují jako atributy. Chování objektu je dáno posloupnostmi příkazů, které jsou v něm obsaženy. Objekt v sobě obsahuje pojmenované posloupnosti příkazů (bloky) s parametry, které se označují jako metody. Každá metoda vykonává posloupnost příkazů a k dispozici má všechny atributy i metody daného objektu (včetně metod objektů vnořených v atributech) a své parametry, což jsou proměnné dodané externě.

Základní rysy jazyka

Protože byl jazyk Java od počátku zamýšlen jako multiplatformní, je to jazyk interpretovaný. Zdrojový kód se tedy nekompiluje do strojového kódu procesoru počítače, ale do instrukcí virtuálního zásobníkového procesoru JVM (Java virtual machine), tzv. bytekódu. Implementace JVM mohou být různé a existují pro všechny rozšířené platformy (Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, atd.). Stejný kód lze tedy spustit na všech JVM stejně, a to nezávisle na platformě. V některých speciálních případech samozřejmě lze narazit na drobné rozdíly, ale podpora Javy je vesměs velmi dobrá. V jazyce Java se programují i televize, set-top bosy, ledničky, mobilní zařízení (Android) a tak dále.

Struktura programu

Program v jazyce Java se skládá ze tříd. Třída představuje schéma, podle kterého se vytváří její instance. Je to podobné, jako když se razítko otiskne na papír. Razítko je třída, zatímco jeho otisk na papíře je instance této třídy. Změnou razítka se změní i jeho další otisky, ale

změnou otisků není nijak ovlivněno razítko. Z otisku také lze zjistit, jakým razítkem byl natištěn. Podobně lze i u instance zjistit, z jaké třídy pochází.

Spuštění celého programu začíná tak, že je na předem určeném objektu (tzv. main class) zavolána metoda s názvem main, které jsou předány parametry z příkazového řádku. Co objekt vykoná potom už je zcela v jeho režii.

Komentáře

// jednořádkový komentář
/* víceřádkový komentář */
/** Javadoc */

Proměnné

Každá proměnná je dána svým názvem a typem. Název proměnné musí být v daném kontextu unikátní. K deklaraci proměnné lze přidat inicializaci na výchozí hodnotu a různé modifikátory. Proměnné se obecně deklarují podle následujícího schématu:

[modifikátory] typ název [= hodnota]

Několik příkladů:

// proměnná typu 'int' s názvem 'counter' inicializovaná na hodnotu '0'
int counter = 0;
// proměnná typu 'String' s názvem 'text' s modifikátorem 'final' inicializovaná na hodnotu 'Hello'
final String text = "Hello";
// proměnná typu 'List<String>' s názvem 'data' s modifikátory 'private' a 'final'
private final List<String> data;

Modifikátory

ModifikátorVýznam
privateatribut je přístupný pouze z instance dané třídy
protectedatribut je přístupný pouze z instance dané třídy nebo jejího potomka
publicatribut je přístupný ze všech objektů
volatilezákaz uchovávání proměnné v registrech - bezpečnější při současném přístupu z více vláken
transientatribut nemá být serializován (při přenosu po síti, atd.)
finalhodnotu proměnné je možné nastavit jen jednou (pak ji již nelze měnit)
staticproměnná není vázaná na instanci, ale na třídu, takže všechny instance dané třídy sdílí jedinou hodnotu

Primitivní datové typy

Ačkoliv je jazyk Java objektově orientovaný, jsou v něm z výkonnostních důvodů k dispozici i "holé" neobjektové datové typy (nejčastěji číselné), tzv. primitivní datové typy. Tyto typy nejsou objekty samy o sobě, ale ke každému z nich existuje i tzv. obalová třída, která prostou hodnotu "obalí" metodami pro práci s ní, jako jsou různé konverze a podobně. Aby bylo využití primitivních datových typů jednoduché, jsou v kódu primitivní typy zaměnitelné s jejich obalovými třídami. Převod z obalové třídy na primitivní typ se nazývá unboxing, opačný proces jako boxing. Tyto operace může automaticky provádět kompilátor.

Datový typDruhVelikostKódováníObalová třídaVýchozí hodnota
byteceločíselný8 bitůdvojkový doplněk, se znaménkemByte0
shortceločíselný16 bitůdvojkový doplněk, se znaménkemShort0
intceločíselný32 bitůdvojkový doplněk, se znaménkemInteger0
longceločíselný64 bitůdvojkový doplněk, se znaménkemLong0
floatreálný32 bitůIEEE 754Float0.0
doublereálný64 bitůIEEE 754Double0.0
booleanlogickýN/A, počítá se jako 1 bitN/ABooleanfalse
charznakový16 bitůN/ACharacter0

Pole

Z každého datového typu lze jednoduše vytvořit i pole, a to tak, že se za jeho název přidají hranaté závorky []. Pole je zpočátku nastaveno na hodnotu null. Před jeho použitím je jej nutné inicializovat a rezervovat potřebnou paměť. Potom je k jeho prvkům možné přistupovat přes platný index (0 až jeho velikost - 1). Oboje ukazuje následující zdrojový kód:

// array with size of 10 (ten int values next to each other)
int[] array = new int[10];

// accessing array elements by index
array[0] = 42;
array[5] = 87;

// error - index out of range
array[-5] = 11;
array[555] = 7;

Po inicializaci pole mají všechny jeho elementy iniciální hodnotu.

Metody

Metoda je dána svou signaturou, což je kombinace názvu, návratové hodnoty a typů parametrů. K deklaraci metody lze přidat seznam výjimek které mohou při provádění metody vzniknout a různé modifikátory. Metody se obecně deklarují podle následujícího schématu:

[modifikátory] typ název ([parametry]) [výjimky] {
	tělo metody
}

Metoda se může v libovolném okamžiku ukončit příkazem return a vrácením návratové hodnoty nebo vytvořením výjimky příkazem throw.

Několik příkladů:

/*
metoda s názvem 'sum'
	- se dvěma parametry 'a', 'b' typu 'int'
	- s návratovým typem 'int'
	- modifikátory: 'private'
	- výjimky: žádné
*/
private int sum(int a, int b) {
	return a + b;
}
/*
metoda s názvem 'getMessage'
	- bez parametrů
	- s návratovým typem 'String'
	- modifikátory: 'public', 'static'
	- výjimky: žádné
*/
public static final String getMessage() {
	return "Hello world!";
}
/* 
metoda s názvem 'printShortMessage'
	- bez parametrů
	- bez návratové hodnoty (typ void)
	- modifikátory: 'public', 'static'
	- výjimky: možný výskyt výjimky MessageTooLongException
*/
public static void printShortMessage(String message) throws MessageTooLongException {
	if (message.length > 160) {
		throw new MessageTooLongException();
	}
	
	System.out.println(message);
}

Modifikátory

ModifikátorVýznam
privatemetoda je přístupná pouze z instance dané třídy
protectedmetoda je přístupná pouze z instance dané třídy nebo jejího potomka
publicmetoda je přístupná ze všech objektů
finalmetodu není možné překrýt v potomcích dané třídy
staticmetoda není vázaná na instanci, ale na třídu, takže je stejná pro všechny instance, nelze ji v podtřídě změnit a nelze v ní použít klíčové slovo this
abstractabstraktní metoda neobsahuje tělo, pouze svou hlavičku - abstraktní metoda se může vyskytovat jen v abstraktní třídě a proto první ne-abstraktní podtřída musí tělo doplnit
synchronizeddo metody může pro každou instanci třídy vstoupit pouze jedno vlákno
nativemetoda je implementována v jiném jazyce (např. C, C++), například systémová volání

Třídy

Třída je schématem pro vytváření instancí. Třída se skládá z dat (atributy) a operací (metody). Třída se deklaruje podle následujícího schématu:

[modifikátory] class NÁZEV [extends NÁZEV] [implements NÁZEV] {
	[atributy]
	[metody]
}

Několik příkladů:

// abstract class with one abstract method

public abstract class Animal {
	abstract public String sound();
}

// concrete sub-class implementing that method

public class Dog extends Animal {
	@Override
	public String sound() {
		return "bark";
	}
}
// abstract class with unimplemented abstract methods specified by interface

public abstract class Calculator implements Adding, Subtracting {
	// empty
}
// concrete class implementing two interfaces

public class Calculator implements Adding, Subtracting {
	@Override
	public int plus(int a, int b) {
		return a + b;
	}
	
	@Override
	public int minus(int a, int b) {
		return a - b;
	}
}

Modifikátory

ModifikátorVýznam
privatetřída je přístupná pouze z instance dané třídy
protectedtířda je přístupná pouze z instance dané třídy nebo jejího potomka
publictřída je přístupná ze všech objektů
finalod třídy není možné dědit
staticv případě deklarace třídy ve třídě tato vnitřní třída není vázaná na instanci vnější třídy
abstracttřída označená tímto klíčovým slovem je tzv. abstraktní a není možné vytvářet její instance - nemusí to však platit pro její potomky, kteří abstraktní být nemusí (opakem abstraktní třídy je konkrétní třída)

Rozhraní

Rozhraní se dá chápat jako specifikace funkčnosti nějaké třídy. Deklarace rozhraní je podobná jako deklarace třídy, ale z principu zde mohou být definovány jen operace, rozhraní nemůže mít žádný vnitřní stav. Vztah mezi třídou a rozhraním je takový, že jedna třída může implementovat více různých rozhraní. Pokud nějaká třída implementuje nějaké rozhraní, znamená to, že obsahuje všechny operace specifikované v rozhraní a zároveň je podtypem daného rozhraní. Pokud například třída T implementuje rozhraní A, B a C, obsahuje všechny operace specifikované v rozhraní A, B, C a zároveň je podtypem A, B i C. Lze ji tedy použít (na základě polymorfismu) místo všech těchto rozhraní. V rozhraní mohou být dále přítomny konstanty.

Prvním druhem operací, které lze v rozhraní specifikovat, jsou hlavičky metod. Ty pouze určují název metody, její parametry, návratovou hodnotu a výjimky. Implementující třída potom musí přidat tělo této metody. Příklad ukazuje jedno rozhraní a dvě jeho možné implementace:

public interface Operation {
  int calculate(int a, int b);
}
public class Adding implements Operation {
  @Override
  public int calculate(int a, int b) {
    return a + b;
  }
}
public class Subtracting implements Operation {
  @Override
  public int calculate(int a, int b) {
    return a - b;
  }
}

Pokud třída neimplementuje všechny metody deklarovaných rozhraní, musí být abstraktní. Další její potomci musí implementaci doplnit.

public abstract class AbstractPrintingOperation implements Operation {
  public void calculateAndPrint(int a, int b) {
    final int result = calculate(a, b);
    System.out.println("result: " + result);
  }

  // children must implement: int calculate(int, int)
}

V rozhraní se dále mohou nacházet tzv. default metody, což jsou metody včetně těla. Default metody slouží hlavně k tomu, aby bylo možné rozhraní rozšiřovat bez nutnosti zásahů do jejich implementujících tříd. Jakmile nějaká default metoda vznikne v rozhraní, automaticky se dostane i do všech tříd, které toho rozhraní implementují.

public interface OperationWithDisplay extends Operation {
  default void calculateAndPrint(int a, int b) {
    final int result = calculate(a, b);
    display(result);
  }

  void display(int a);
}

Vzhledem k tomu, že jedna třída může implementovat více rozhraní, může docházet k jmenným konfliktům. Implementující třída si pak musí vybrat, kterou implementaci použije.

public interface GroupFromWest {
  default void shout() {
    System.out.println("West side is da best!");
  }
}
public interface GroupFromEast {
  default void shout() {
    System.out.println("East side is da best!");
  }
}
public class Everybody implements GroupFromEast, GroupFromWest {
  @Override
  public void shout() {
    GroupFromEast.super.shout();
    GroupFromWest.super.shout();
    System.out.println("Silence!");
  }
}

Dalším typem metod, které mohou v rozhraních být, jsou statické metody. Fungují podobně jako u tříd, ale nepřenášejí se do podtypů. Takže se dají volat pouze na tom rozhraní, kde jsou definovány. Z toho stejného důvodu musí statické metody v rozhraních obsahovat i tělo, protože nikde jinde nemůže být definováno.

public static interface Thanker {
  static String thank() {
    return "Thank you.";
  }
}

Funkční rozhraní

Funkční rozhraní je speciální typ rozhraní obsahující jen jednu abstraktní metodu. Používá se ve spojení s lambda výrazy, ale může sloužit i jako klasické obyčejné rozhraní.

Každý lambda výraz může vystupovat v roli libovolného funkčního rozhraní, jehož abstraktní metoda typově odpovídá danému lambda výrazu. Pokud tedy má metoda funkčního rozhraní například dva celočíselné parametry a vrací řetězec, lambda výraz také musí přijímat dva celočíselné parametry a vracet řetězec (existuje tam i možnost použití podtypů, podobně jako při překrývání metod). Funkční rozhraní se od obyčejného rozhraní kromě již zmíněného omezení na jedinou abstraktní metodu liší i (nepovinnou) anotací @FunctionalInterface, která je informací pro dodatečné validace při kompilaci.

@FunctionalInterface
public static interface Operation {
	int apply(int a, int b);
}

Nyní lze deklarovat lambda výrazy daného typu:

Operation plus = (int a, int b) -> a + b;    
Operation minus = (int a, int b) -> a - b;

Několik základních a obecných funkčních rozhraní je již připraveno v knihovných jazyka Java:

 • java.lang.Runnable
 • java.util.function.BinaryOperator
 • java.util.function.UnaryOperator
 • java.util.function.Predicate
 • java.util.function.Function<A,B>
 • java.util.function.Consumer
 • java.util.function.Supplier
 • atd.

Lambda výrazy

Lambda výrazy jsou kusy kódu, které je možné v programu předávat podobně jako jiné druhy proměnných. Vhodným použitím lambda výrazu lze zjednodušit kód, vyjádřit nějaké konstrukce srozumitelněji a omezit počet umělých tříd a rozhraní v programu. Typ lambda výrazu je dán kontextem, kde je použit. Jeden a ten samý lambda výraz může nabývat různých typů, dokud zmíněné typy kompilátor dokáže napasovat na sebe.

Syntaxe lambda výrazu je následující:

 • otevřená kulatá závorka ( (možno vynechat pokud je pouze jeden parametr)
 • volitelné parametry s typy (typy je možné většinou vynechat, domyslí si je kompilátor)
 • uzavřená kulatá závorka ) (možno vynechat pokud je pouze jeden parametr)
 • symbol šipky ->
 • tělo lambda výrazu (pokud obsahuje více příkazů, musí být uzavřeno ve složených závorkách, konstrukci return lze vynechat, je-li tělo výrazem)

Výčtové typy

Výčtové typy jsou podobné třídám, ale není možné vytvářet jejich instance - všechny instance jsou totiž již předem zcela dané hodnotami daného výčtového typu.

Mějme následující příklad:

public enum Gender {
	MALE, FEMALE;
}

V tomto výčtovém typu jsou definovány dvě instance: Gender.MALE a Gender.FEMALE. Obě tyto instance jsou typu Gender. Výše uvedený výčtový typ zhruba odpovídá následujícímu kódu bez výčtových typů:

public final class Gender {
	public static final Gender MALE = new Gender();
	public static final Gender FEMALE = new Gender();
}

I výčtové typy mohou mít atributy, metody a implementovat rozhraní, podobně jako třídy. Jediné, co nemohou, je využití dědičnosti.

Výjimky

K řízení toku programu například při výjimečných situacích či chybách lze využít mechanismus tvorby a odchytávání výjimek. Výjimka v jazyce Java se deklaruje jako libovolný potomek třídy java.lang.Throwable, nejčastěji však jeho konkrétnějších podtypů java.lang.Exception a java.lang.RuntimeException. Rozdíl mezi nimi je v tom, že se podtypy RuntimeException nemusí explicitně odchytávat blokem catch, zatímco všechny ostatní ano. Výjimky, které se musí deklarovat a odchytávat, se označují jako checked, ty ostatní jako unchecked.

Odchytávání výjimek probíhá ve speciálním bloku try-catch nebo try-catch-finally, který má následující strukturu:

try {
	// kód způsobující výjimky
} catch (Exception1 | Exception2 e) {
	// akce v případě, že dojde k chybě Exception1 nebo Exception2 (nebo jejich podtypům)
} catch (Exception3 e) {
	// akce v případě, že dojde k chybě Exception3 (nebo jejímu podtypu)
} finally {
	// (blok je nepovinný)
	// akce která se provede vždy (nezávisle na tom, zda k výjimce došlo či ne)
}

Pokud v bloku catch není některá z výjimek odchycena, je propagována do volajícího objektu.

Pro zavedení nové výjimky je třeba vykonat tyto kroky:

 1. deklarovat výjimku X
 2. do hlavičky všech metod které mohou výjimku způsobit přidat deklaraci throws X (není nutné v případě runtime exception)
 3. na patřičných místech ve výše zmíněných metodách výjimku vytvořit konstrukcí throw new X
 4. v kódu volajícím metodu M je nutné výjimku ošetřit blokem try-catch (není nutné v případě runtime exception)

Názorná ukázka v kódu:

private void methodWithError() throws SomeException {
	throw new SomeException();
}

private void methodWithNoError() {
	try {
		this.methodWithError();
	} catch (SomeException e) {
		// resolve exception which is available in 'e' variable
	}
}

Anotace

Anotace slouží k přidávání meta-informací k různým elementům zdrojového kódu. Tyto meta-informace lze následně použít při kompilaci nebo číst pomocí introspekce (podle toho, jak je anotace propagována). Příkladem jsou například anotace související s validací, ukládáním do databáze (JPA), Spring kontextem, atd.

Anotace se deklaruje v podobné struktuře jako třída:

@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Untested {
  String severity = "low";
}

Anotace @Target specifikuje typy elementů, ke kterým je možné anotaci přiřadit:

 • TYPE = třída, rozhraní, výčtový typ
 • FIELD = atribut, konstanta výčtového typu
 • METHOD = metoda
 • PARAMETER = parametr metody
 • CONSTRUCTOR = konstruktor
 • LOCAL_VARIABLE = deklarace proměnné v bloku
 • ANNOTATION_TYPE = anotace
 • PACKAGE = balíček

Anotace @Retention specifikuje, kam až se bude anotace propagovat:

 • SOURCE = anotace je pouze ve zdrojovém kódu, kompilátor anotaci odstraní
 • CLASS = anotace je přítomná ve zkompilované třídě, ale není propagována do jejích instancí
 • RUNTIME = anotace je přítomná ve zkompilované třída a je propagovaná i do instancí