Maven je rozšířený systém pro správu a sestavování aplikací postavených nad platformou Java. Jeho využitím odpadá závislost na konkrétním IDE, protože všechny informace potřebné ke kompilaci a sestavení programu jsou přímo obsaženy ve speciálních souborech pom.xml (POM = project object model). Systém Maven je již plně integrován do všech velkých IDE (Eclipse, Netbeans, IDEA) a tak je práce s ním opravdu velmi snadná i přes uživatelské rozhraní.

Koncept

Principem systému Maven je vytvoření objektového modelu nad zdrojovým kódem, se kterým lze provádět různé operace. Nejčastěji se jedná o kompilaci, kontrolu, vytvoření balíků, atd. Model projektu je definován v souborech pom.xml, které se nachází v kořenovém adresáři každého projektu. V těchto adresářích lze spouštět příkazy mvn s parametry, které načtou model z odpovídajícího souboru pom.xml a provedou zadanou akci.

Klíčovou funkcí systému Maven je řešení závislostí. To znamená, že není nutné ručně kopírovat knihovny (JAR, WAR, EAR) a umisťovat je na classpath. Zvláště u velkých projektů složených z mnoha podprojektů je to neocenitelné zpřehlednění a zjednodušení vývoje.

Projekt

Každý soubor pom.xml představuje jeden projekt (v hantýrce Maven artefakt). Artefakt je jednoznačně identifikován skupinou (groupId), názvem (artifactId) a verzí (version).

Repositář

Repositář systému Maven obsahuje katalog artefaktů a systém pro jejich vyhledávání a stahování. Repositáře jsou lokální a vzdálené. Lokální repositář je vždy přítomen na vašem lokálním počítači a cachují se v něm použité závislosti. Není tedy nutné při každé kompilaci stahovat balíčky ze vzdáleného repositáře. Výchozím centrálním repositáře je http://search.maven.org/, ale konfigurací Mavenu či POM lze nastavit jiný (například firemní či týmový).

Závislosti (Dependencies)

Závislostmi jsou myšlené jiné artefakty spravované systémem Maven, které nějaký artefakt vyžaduje ke své kompilaci či funkci. Závislosti mají tzv. scope, který specifikuje míru a okamžik potřeby dané závislosti. Scope může nabývat následujících hodnot:

 • compile (výchozí) = artefakt je vyžadován pro kompilaci i běh aplikace (artefakt bude dostupný na všech classpath)
 • test = artefakt je vyžadován pouze pro kompilaci a spuštění unit testů
 • runtime = artefakt není vyžadován při komplikaci, ale je vyžadován za běhu aplikace (nejčastěji implementace různých API)
 • provided = artefakt je vyžadován pro komplikaci i běh, ale bude poskytnut JVM za běhu (nejčastěji různé knihovny přibalené v aplikačním serveru)
 • system = podobný jako provided, ale je nutné ručně uvést cestu k zadanému artefaktu
 • import
Příklad
<dependency>
 <groupId>somegroup</groupId>
 <artifactId>someartifact</artifactId>
 <version>1.0</version>
 <scope>provided</scope>
</dependency>

Spravované závislosti (Managed Dependencies)

Správa závislostí se používá ve vícemodulových projektech a slouží ke sjednocení použitých verzí. Nadřazený projekt například může specifikovat verzi určité závislosti a podřazené projekty tuto verzi již uvádět nemusí (avšak mohou ji přebít, pokud chtějí).

Příklad

Nadřazený projekt:

<dependencyManagement>
 <dependency>
  <groupId>somegroup</groupId>
  <artifactId>someartifact</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <scope>provided</scope>
 </dependency>
</dependencyManagement>

Podřazený projekt:

<dependency>
 <groupId>somegroup</groupId>
 <artifactId>someartifact</artifactId>
 <!-- není nutné specifikovat verzi -->
</dependency>

Výjimky ze závislostí (Dependency Exclusions)

Pokud projekt obsahuje závislost na dalším artefaktu, může explicitně zakázat některé jeho tranzitivní závislosti.

Soubor pom.xml

Soubor pom.xml (POM = project object model) je XML soubor obsahující model jednoho artefaktu (projektu), který obsahuje například závislosti artefaktu a jeho návaznosti na jiné artefakty.

Příklady

Jednoduchý projekt se závislostí
<project 
 xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 
 <groupId>cz.voho</groupId>
 <artifactId>myproject</artifactId>
 <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
 <packaging>jar</packaging>
 <name>My Project</name>
 <description>Sample project with a dependency</description>
 <url>http://someproject.com/</url>
 <inceptionYear>2000</inceptionYear>
 
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>com.company</groupId>
   <artifactId>somelibrary</artifactId>
   <version>1.2.3</version>
  </dependency>
 </dependencies>
 
</project>
Hlavní projekt s moduly
<project 
 xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>cz.voho</groupId>
 <artifactId>myproject</artifactId>
 <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
 <packaging>pom</packaging>
 <name>My Project</name>
 <description>Sample parent project with modules</description>
 <url>http://someproject.com/</url>  
 <inceptionYear>2000</inceptionYear>
 
 <modules>
  <module>module1</module>
  <module>module2</module>
  <module>module3</module>
 </modules>
 
</project>

Spuštění kompilace

Maven se spouští příkazem mvn v adresáři, který obsahuje soubor pom.xml. Za příkazem mvn následují tzv. goaly a parametry.

mvn [goaly] [parametry]

Nejčastěji používané parametry:

 • -U = aktualizovat snapshoty (nahraje z repositáře jejich aktuální verze)
 • -O = offline režim (používá pouze artefakty z lokálního repositáře)
 • -DskipTests=true = přeskočí unit testy
 • -T4 = použít 4 vlákna

Příklady

Smazat všechny výstupní soubory (clean), zkompilovat a instalovat projekt do lokálního repositáře (install) a přitom aktualizovat všechny závislosti, jejichž verze jsou snapshoty (-U). To všechno provést ve čtyřech vláknech (-T4):

mvn clean install -U -T4

Příklad použití:

mvn clean install -UOT4

Vypsat seznam závislostí, které mají v repositáři novější verzi:

mvn versions:display-dependency-updates

Vypsat seznam Maven pluginů, které mají v repositáři novější verzi:

mvn versions:display-plugin-updates

Aktualizovat všechny závislosti na další (next) či poslední verze (latest):

mvn versions:use-next-releases
mvn versions:use-latest-releases
mvn versions:use-next-snapshots
mvn versions:use-latest-snapshots

Vypsat nepoužívané a tranzitivní závislosti:

mvn dependency:analyze

Běžné případy užití

Webové služby JAX-WS

Plugin JAX-WS se používá pro vytváření klientů webových služeb a generování souvisejícího zdrojového kódu dle souboru WSDL. Nejprve je třeba přidat závislost na Java EE web API:

<dependencies>
 <dependency>
  <groupId>javax</groupId>
  <artifactId>javaee-web-api</artifactId>
  <version>XXX</version>
  <scope>provided</scope>
 </dependency>
</dependencies>

Poté je již možné konfigurovat plugin a jeho spuštění při kompilaci. Následující příklad připraví kód pro provolání vzdálené webové služby.

<plugin>
 <groupId>org.jvnet.jax-ws-commons</groupId>
 <artifactId>jaxws-maven-plugin</artifactId>
 <version>2.2</version>
 <executions>
  <execution>
   <goals>
    <goal>wsimport</goal>
   </goals>
   <configuration>
    <wsdlFiles>
     <wsdlFile>www.webservicex.net/EMBLNucleotideSequenceWebService.asmx.wsdl</wsdlFile>
    </wsdlFiles>
    <wsdlLocation>http://www.webservicex.net/EMBLNucleotideSequenceWebService.asmx?WSDL</wsdlLocation>
   </configuration>
   <id>wsimport-generate-EMBLNucleotideSequenceWebService.asmx</id>
   <phase>generate-sources</phase>
  </execution>
 </executions>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>javax.xml</groupId>
   <artifactId>webservices-api</artifactId>
   <version>1.4</version>
   </dependency>
  </dependencies>
 <configuration>
  <xnocompile>true</xnocompile>
  <verbose>true</verbose>
  <extension>true</extension>
 </configuration>
</plugin>

Do sekce configuration je dále možné přidat tyto tagy:

 • packageName - obsahuje název balíčku, ve kterém budou vygenerované soubory umístěny
 • encoding - název kódování generovaných souborů (např. utf-8)
 • verbose - zapne (true) či vypne (false) podrobné logování generátoru

Plugin pro spouštění skriptů

<plugin>
 <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
 <executions>
  <execution>
   <id>my script execution</id>
   <phase>generate-sources</phase>
   <goals>
    <goal>exec</goal>
   </goals>
   <configuration>
    <executable>${basedir}/scripts/script.sh</executable>
   </configuration>
  </execution>
 </executions>
</plugin>

Spustitelný JAR

Toto musí být v pom.xml. Potom lze vytvořit spustitelný balíček se závislostmi příkazem mvn package assembly:single.

<build>
 <plugins>
  <plugin>
   <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
   <configuration>
    <archive>
     <manifest>
      <mainClass>cz.voho.example.YourMainClass</mainClass>
     </manifest>
    </archive>
    <descriptorRefs>
     <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
    </descriptorRefs>
   </configuration>
  </plugin>
 </plugins>
</build>

Reference