I call it my billion-dollar mistake. It was the invention of the null reference in 1965. sir C. A. R. Hoare

V řadě objektově orientovaných jazyků se vyskytuje speciální výraz, jehož sémantika je "nic" nebo "nulová reference".

Například v jazyce Java je to výraz null, který lze přetypovat na jakýkoliv jiný referenční typ (Object a jeho potomci). Proto se teoreticky může objevit jako hodnota téměř libovolného výrazu. Problém nastává tehdy, když je na výsledku tohoto výrazu volána nějaká metoda. V případě, že je výsledek roven null, je toto volání neúspěšné a skončí s výjimkou NullPointerException. Jedná se snad o nejčastější chybu programů v jazyce Java vůbec.

Z tohoto důvodů bývá ve zdrojových kódech programů v jazyce Java mnoho kontrol, které testují, zda je nějaký výraz skutečně roven hodnotě null a pokud ano, na tuto skutečnost nějak rozumně zareagují. Někdy vývojáři tyto kontroly dokonce preventivně používají "pro jistotu" téměř všude, kde si nejsou jisti. Tyto mnohdy nepotřebné kontroly by bylo možné odebrat, zkrátit tak kód a předem zabránit vzniku potenciální chyby tam, kde kontrola chybí.

Záměrem návrhového vzoru Null Object (nulový objekt) je poskytnout rozumnou náhradu za chybějící objekt, která definuje výchozí chování v situacích, kdy není žádný plnohodnotný objekt dostupný. Místo univerzální a skrytě nebezpečné hodnoty null se pak používá speciální předpřipravená instance nulového objektu s rozhraním alespoň částečně shodným s třídou zastupovanou. Tento zástupce může být přímo potomkem zastupované třídy s přetíženými metodami, nebo implementací nějakého společného rozhraní. Možností implementace je celá řada, důležitá je však základní myšlenka - poskytnout něco místo ničeho a tak se vyvarovat potenciálních chyb.

Postup implementace - rozhraní

 1. navrhnout společné rozhraní nulového a nenulového objektu
 2. používat toto rozhraní namísto skutečného objektu
 3. místo hodnot null se na místě nenulového objektu objeví nulový objekt
 4. implementovat chování nulového objektu

Postup implementace - podtřída

 1. vytvořit potomka zastupovaného objektu, který se stane nulovým objektem
 2. místo hodnot null se na místě nenulového objektu objeví nulový objekt
 3. nulový objekt překryje metody nenulového objektu
 4. implementovat chování nulového objektu

Příklad - loggery (pomocí rozhraní)

Vytvoříme rozhraní loggeru a dvě jeho implementace: standardní logger, který bude vypisovat zprávy na standardní výstup, a neaktivní logger, který nebude dělat nic (to bude příklad prázdného objektu).

Rozhraní loggeru

/**
 * Společné rozhraní loggerů.
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public interface Logger {
 /**
  * Zaloguje informaci.
  * @param message zpráva
  */
 void info(String message);
 
 /**
  * Zaloguje chybu.
  * @param message zpráva
  */
 void error(String message);
}

Standardní logger

public class PrintLogger implements Logger {
 @Override
 public void info(final String message) {
  System.out.println("INFO: " + message);
 }
 
 @Override
 public void error(final String message) {
  System.out.println("ERROR: " + message);
 }
}

Neaktivní logger (prázdný objekt)

public class NullLogger implements Logger {
 @Override
 public void info(final String message) {
  // NOP
 }
 
 @Override
 public void error(final String message) {
  // NOP
 }
}

Logování PŘED použitím vzoru

// nechci logovat - nastavím NULL
// poté musím všude počítat s hodnotou NULL
final Logger logger = null;

if (logger != null) {
 logger.info("Starting...");
}
// ...
if (logger != null) {
 logger.info("Finished.");
}

Logování PO použití vzoru

// nechci logovat - použiju Null Object
// dále už nemusím počítat s hodnotou NULL
final Logger logger = new NullLogger();

logger.info("Starting...");
// ...
logger.info("Finished.");

Příklad - nikdo (pomocí podtřídy)

Standardní třída

public class Person {
 private String name;
 private String phone;
 
 // ... getters
 // ... setters
}

Nikdo (prázdný objekt)

Prázdný objekt v tomto případě dědí ze standardního objektu. Je několik možností, jak rodičovskou třídu převést na prázdný objekt. Jako velmi vhodné se v každém případě jeví mít nanejvýš jednu instanci nulového objektu, tedy použít zjednodušený návrhový vzor Singleton. V tomto příkladu je zvolen následující postup:

 1. vytvořit potomka standardní třídy
 2. přetížit všechny modifikační metody (např. settery) tak, aby nic nevykonávaly
 3. nadeklarovat privátní konstruktor
 4. v konstruktoru pomocí setterů rodiče inicializovat atributy na výchozí hodnoty
 5. použít jednoduchou variantu návrhového vzoru Singleton a k dispozici dát pouze jednu instanci této třídy
public class NullPerson extends Person {
 public static final Person INSTANCE = new NullPerson();
 
 private NullPerson() {
  super();
  super.setName("(žádné jméno)");
  super.setPhone("(žádné telefonní číslo)");
 }
 
 @Override
 public void setName(final String name) {
  // NOP
 }
 
 @Override
 public void setPhone(final String phone) {
  // NOP
 }
}

Reference

 • Rudolf Pecinovský: Návrhové vzory
 • Kevlin Henney: Null Object - Something for Nothing (2003)