Situace

V systému existuje nějaký objekt, jehož vytvoření je náročné (na paměť nebo na čas) a zároveň je vyžadován více klienty na více místech.

Problém

V řadě situací není žádoucí, aby vzniklo a najednou v paměti existovalo příliš mnoho instancí nějaké třídy (přesná kvantifikace tohoto počtu se liší případ od případu, záleží na velikosti instance a náročnosti jejího vytvoření). Typickým příkladem jsou různá spojení, jejichž navázání trvá až několik sekund a není jich zároveň potřeba tolik.

Řešení

 1. Získat referenci na tovární třídu pro vytváření nových instancí znovupoužitelných objektů.
 2. Deklarovat statickou či dynamickou kolekci znovupoužitelných instancí.
 3. Přidat veřejnou metodu pro získání volné instance a pro návrat již nevyužívané instance do fondu.
 4. Rozhodnout, jak se bude fond chovat v případě, že už žádné volné instance nejsou k dispozici:
 • vytvořit vždy novou (neomezená kapacita fondu)
 • skončit s výjimkou
 • počkat do doby než někdo jiný některou instanci vrátí

UML diagramy

diagram tříd (UML)

Související vzory

Příklad

Tovární třída

/**
 * Továrna pro vytváření nových instancí pro fond.
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 * @param <T> typ objektu
 */
public interface Factory<T> {
 /**
  * Vytvoří novou instanci objektu.
  * @return nová instance
  */
 T newInstance();
}

Implementace fondu

/**
 * Implementace návrhového vzoru fond (Pool).
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 * @param <T> třída uvnitř fondu
 */
public class Pool<T> {
 /**
  * tovární třída pro naplnění fondu
  */
 private final Factory<T> factory;
 /**
  * seznam volných instancí
  */
 private final List<T> free;
 /**
  * maximální velikost fondu (počet instancí)
  */
 private final int maxInstances;
 /**
  * aktuální velikost fondu (počet použitých instancí)
  */
 private int usedInstances;
 
 /**
  * Vytvoří novou instanci.
  * @param pFactory tovární třída pro naplnění fondu
  * @param pMaxInstances maximální velikost fondu (počet instancí)
  */
 public Pool(final Factory<T> pFactory, final int pMaxInstances) {
  this.factory = pFactory;
  this.free = new LinkedList<T>();
  this.maxInstances = pMaxInstances;
  this.usedInstances = 0;
 }
 
 /**
  * Vrátí volnou instanci (pokud nějaké existuje). Pokud volné instance
  * neexistují a nelze je doplnit, vlákno se zablokuje dokud jiné vlákno
  * instanci nevrátí.
  * @return volná instance
  * @throws InterruptedException výjimka při přerušení čekajícího vlákna
  */
 public T acquireFreeInstance() throws InterruptedException {
  synchronized (this.free) {
   if (this.free.isEmpty()) {
    // nejsou volné žádné instance
    
    if (this.usedInstances < this.maxInstances) {
     // další instance lze vytvořit použitím továrny a vložit do fondu
     
     final T fresh = this.factory.newInstance();
     this.free.add(fresh);
     Pool.log("Fresh instance created: " + fresh);
    }
    else {
     // další instance nelze vytvořit, a tak budeme čekat až nějaké vlákno
     
     while (this.free.isEmpty()) {
      Pool.log("Waiting for free instance...");
      this.free.wait();
     }
    }
   }
   
   final T toBeUsed = this.free.remove(0);
   this.usedInstances++;
   Pool.log("Returning free instance: " + toBeUsed);
   return toBeUsed;
  }
 }
 
 /**
  * Vrátí nepoužívanou instanci zpět do fondu, aby mohla být znovu použita.
  * @param usedNoMore instance pro vrácení do fondu
  */
 public void giveBackInstance(final T usedNoMore) {
  synchronized (this.free) {
   Pool.log("Unused instance given back: " + usedNoMore);
   this.usedInstances--;
   this.free.add(usedNoMore);
   this.free.notify();
  }
 }
 
 /**
  * Pomocná metoda pro logování.
  * @param message zpráva
  */
 private static void log(final String message) {
  System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": " + message);
 }
}

Test

// velikost fondu
final int poolCapacity = 3;
// počet testovacích vláken
final int threadCount = 10;
// počet cyklů každého vlákna do ukončení
final int maxThreadLoops = 3;

// připravit tovární třídu

final Factory<Object> factory = new Factory<Object>() {
 @Override
 public Object newInstance() {
  return new Object();
 }
};

// přípravit fond

final Pool<Object> pool = new Pool<Object>(factory, poolCapacity);

// spustit testovací vlákna

for (int i = 0; i < threadCount; i++) {
 Runnable runnable = new Runnable() {
  /**
   * číslo aktuálního cyklu
   */
  private int loopNumber = 1;
  
  @Override
  public void run() {
   try {
    while (this.loopNumber++ <= maxThreadLoops) {
     // vzít volnou instanci z fondu
     final Object myOwnInstance = pool.acquireFreeInstance();
     // nějakou chvíli počkat
     Thread.sleep(Math.round(Math.random() * 1000));
     // vrátit instanci zpět do fondu
     pool.giveBackInstance(myOwnInstance);
    }
   }
   catch (final Exception x) {
    // výjimku budeme ignorovat
    x.printStackTrace();
   }
  }
 };
 
 new Thread(runnable, "T" + i).start();
}

Reference