SOLID (single responsibility, open-closed, Liskov substitution, interface segregation, dependency inversion) je sada doporučení, principů a vodítek, sloužících k vytvoření kvalitnějšího objektového návrhu. Principy SOLID shromáždil a popsal Robert C. Martin (strýček Bob) kolem roku 2000.

Rychlý přehled

ZkratkaNázevPopis
SSingle responsibility principleKaždá třída má právě jednu zodpovědnost.
OOpen/Closed principleFunkcionalitu třídy lze rozšířit bez nutnosti její modifikace.
LLiskov substitution principleTřídy musí být plně nahraditelné svými potomky.
IInterface segregation principlePoužívat malá a úzce zaměřená rozhraní.
DDependency inversion principleZávislost na abstrakcích, nikoliv na implementacích.
meme

meme

Podrobnější popis

Single responsibility principle

Princip jedné zodpovědnosti říká, že každá třída či modul by měl mít právě jednu zodpovědnost a tato zodpovědnost by měla být danou třídou či modulem plně pokryta. Za zodpovědnost se zpravidla považuje nějaká rozumně jednoduchá a oddělená funkcionalita. Použití tohoto principu snižuje složitost systému a zvyšuje jeho soudržnost a pochopitelnost.

Příklad porušení principu:

class Book {
  private Name name;
  private Author author;
  private Content content;

  // ... getters
  // ... settters

  public void print() {
    // book printing code
  }

  public void read() {
    // book reading code
  }
}

Oprava podle principu:

class Book {
  private Name name;
  private Author author;
  private Content content;

  // ... getters
  // ... settters
}
class Printer {
  public void print(Book book) {
    // book printing code
  }
}
class Reader {
  public void read(Book book) {
    // book reading code
  }
}
meme

meme

Open/Closed principle

Princip Open/Closed říká, že by každá softwarová entita (třída, modul, metoda, kód...) měla být otevřená pro rozšíření, ale uzavřená pro modifikaci. To znamená, že by mělo být možné změnit její chování bez toho, aby se zasáhlo do jejího zdrojového kódu, například přidáním jiných entit. Takový zásah totiž přináší mnoho možných obtíží a komplikací. Většina realizací tohoto principu spočívá v použití dědičnosti.

Příklad porušení principu:

class Payment {
  public void pay(Method method, Money amount) {
    if (method.isCash()) {
      confirmPaidUsingCash(amount);
      printReceipt(amount);
      dispatchGoods();
    } else if (method.isTransfer()) {
      confirmPaidUsingTransfer(amount);
      printReceipt(amount);
      dispatchGoods();
    } else {
      throw new IllegalArgumentException("Unknown payment option.");
    }
  }
}

Oprava podle principu:

interface Method {
  void confirmPaymentReceived(Money amount);
}

class TransferMethod implements Method { /* ...confirmPaymentReceived... */ }
class CashMethod implements Method { /* ...confirmPaymentReceived... */ }
class Payment {
  public void pay(Method method, Money amount) {
    method.confirmPaymentReceived(amount);
    printReceipt(amount);
    dispatchGoods();
  }
}
meme

meme

Liskov substitution principle

Liskové princip substituce hovoří o vzájemném nahrazování dvou tříd. Je-li třída B potomkem třídy A, pak musí být třída B použitelná všude, kde je vyžadována třída A bez toho, aniž by o tom nadřazená třída věděla. Tento princip opět implikuje použití dědičnosti a polymorfizmu.

meme

meme

Interface segregation principle

Princip oddělení rozhraní říká, že každé rozhraní by mělo být co nejmenší možné a třídy by neměly být nuceny používat rozhraní, která nepoužívají.

Pokud tedy nějaké rozhraní přesáhne rozumnou velikost, musí se rozdělit do několika dalších a užších rozhraní. Potom se touto změnou zasažené třídy přepracují tak, aby implementovaly jen minimální potřebnou podmnožinu původních rozhraní.

Příklad porušení principu:

interface Lifecycle {
  void start();
  void stop();
}

Oprava podle principu:

interface Startable {
  void start();
}
interface Stoppable{
  void stop();
}

Dependency inversion principle

Princip inverze závislosti říká, že moduly na vyšší úrovni by neměly záviset na modulech nízkoúrovňových. Oba by měly záviset na abstrakcích. A dále, abstrakce by neměly záviset na implementačních detailech, ale naopak - detaily by měly záviset na abstrakcích.

Pokud například vyšší úroveň provádí nějaká rozhodnutí a jejich realizací pověřuje moduly na úrovni nižší, může se po změně nižší úrovně změnit funkce i vyšší úrovně. To by se ale nemělo stát - snižuje to znovupoužitelnost vysokoúrovňových modulů, které by měly stát odděleně od modulů nízkoúrovňových.

Tento princip souvisí s vkládáním závislostí.

meme

meme

Reference