Spring JDBC je nadstavba nad JDBC, což je standardní knihovna v JDK sloužící pro přístup k relační databázi. Tato knihovna není příliš uživatelsky přívětivá a proto si většina programátorů dříve či později vytvoří nějakou abstrakci. To samé udělali i autoři frameworku Spring a připravili tak vrstvu, kterou lze s úspěchem použít například v menších projektech.

Spojení s databází

Nejdůležitější prerekvizitou pro práci s databází je definice způsobu, jakým lze získat spojení. Spring JDBC využívá standardního rozhraní DataSource, což je zobecněná tovární třída instancí typu Connection. Nejjednodušší (ale zároveň také nejméně výkonnou) implementací je SimpleDriverDataSource nebo DriverManagerDataSource.

Pokud chcete využít pokročilé koncepty, například pooling, je možné implementace poskytované různými dalšími knihovnami, například HikariCP, DBCP nebo C3PO.

DataSource dataSource = new SimpleDriverDataSource(
  new org.h2.Driver(), 
  "jdbc:h2:mem:ExampleDatabase", 
  "user", 
  "password"
);
DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
dataSource.setUsername("user");
dataSource.setPassword("password");
dataSource.setUrl("jdbc:h2:mem:ExampleDatabase");
dataSource.setDriverClassName(org.h2.Driver.class.getName());

SELECT: čtení jedné hodnoty

public int getBookCount() {
  return jdbcTemplate.queryForObject(
      "SELECT COUNT(*) FROM book",
      Integer.class
  );
}

SELECT: čtení jednoho řádku

Pro převod jednoho řádku databázové tabulky na instanci doménového objektu se používají instance rozhraní RowMapper. Každý tento převodník implementuje metodu mapRow, která jako argument získá ResultSet a číslo řádku a má za úkol vytvořit novou instanci doménového objektu:

public class BookRowMapper implements RowMapper<Book> {
  @Override
  public Book mapRow(final ResultSet resultSet, final int i) throws SQLException {
    final Book book = new Book();
    book.setId(resultSet.getInt("id"));
    book.setTitle(resultSet.getString("title"));
    book.setAuthor(resultSet.getString("author"));
    return book;
  }
}

Jakmile je tento převodník připraven, lze jej využít pro načítání objektu:

public Book getBook(final int bookId) {
  return new JdbcTemplate(dataSource).queryForObject(
      "SELECT * FROM books WHERE id = ?",
      new Object[]{bookId},
      new BookRowMapper()
  );
}

SELECT: čtení většího počtu řádků

List<Actor> actors = this.jdbcTemplate.query(
    "select first_name, last_name from t_actor",
    new RowMapper<Actor>() {
      public Actor mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
        Actor actor = new Actor();
        actor.setFirstName(rs.getString("first_name"));
        actor.setLastName(rs.getString("last_name"));
        return actor;
      }
    });

INSERT: Vkládání nových řádků

public void insert2(Person person) {
    new JdbcTemplate(dataSource)
        .update(
            "INSERT INTO person (first_name, last_name) VALUES (?, ?)",
            person.getFirstName(),
            person.getLastName()
        );
  }
public Number insert(Person person) {
  return new SimpleJdbcInsert(dataSource)
   .withTableName("person")
   .usingColumns("first_name", "last_name")
   .usingGeneratedKeyColumns("id")
   .executeAndReturnKey(
       new MapSqlParameterSource()
           .addValue("first_name", person.getFirstName())
           .addValue("last_name", person.getLastName())
   );
}

UPDATE: Změna existujícího řádku

this.jdbcTemplate.update(
    "update t_actor set last_name = ? where id = ?",
    "Banjo", 5276L);

DELETE: Smazání existujícího řádků

this.jdbcTemplate.update(
    "delete from t_actor where id = ?",
    5276L);

CALL: volání procedur

this.jdbcTemplate.update(
    "call SUPPORT.REFRESH_ACTORS_SUMMARY(?)",
    Long.valueOf(unionId));

Transakce

new TransactionTemplate(new DataSourceTransactionManager(dataSource)).execute(new TransactionCallbackWithoutResult() {
 @Override
 protected void doInTransactionWithoutResult(final TransactionStatus transactionStatus) {
  // do something
 }
});

Reference