Jazyk SQL (Structured Query Language) je jazyk určený pro práci s relačními databázovými systémy (RDBMS). Na začátku 70. let 20. století jej začala vyvíjet společnost IBM (konkrétně pánové Raymond F. Boyce, Donald C. Messerly a Andrew Richardson). O několik let později na trh vstoupila společnost Oracle (tehdy ještě Relational Software, Inc.), která své produkty úspěšně dodávala i americkým vládním organizacím (CIA, U.S. Navy a další).

Příkazy jazyka SQL by se daly rozdělit do těchto skupin:

 • DDL (data definition language) - příkazy patřící do této skupiny vytvářejí či upravují strukturu databáze (např. tabulky). Příklady: CREATE, ALTER, DROP...
 • DML (data manipulation language) - příkazy, které slouží k získávání, ukládání a mazání dat v databázi. Příklady: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE...
 • DCL (data control language) - příkazy pro správu uživatelských rolí a práv. Příklady: GRANT, REVOKE...
 • TCL (transactional control language) - příkazy pro správu databázových transakcí. Příklady: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK...

Syntaxe pomocí příkladů

DDL (data definition language)

Vytvoření tabulky zaměstnanců:

CREATE TABLE zamestnanci
(
  cislo UNSIGNED INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  jmeno VARCHAR(100) NOT NULL,
  prijmeni VARCHAR(100) NOT NULL,
  mesto VARCHAR(100) NOT NULL
)

Smazání tabulky zaměstnanců:

DROP TABLE zamestnanci

Přidání sloupce s datem narození:

ALTER TABLE zamestnanci ADD narozen DATETIME NOT NULL

Odebrání sloupce s datem narození:

ALTER TABLE zamestnanci DROP narozen

Vytvoření cizí klíče ukazujícího směrem od zaměstnanců k oddělení.

ALTER TABLE zamestnanci ADD CONSTRAINT fk_kde_pracuje FOREIGN KEY (fk_id_oddeleni) REFERENCES oddeleni(id);

Smazání cizího klíče.

ALTER TABLE zamestnanci DROP CONSTRAINT fk_kde_pracuje;

DML (data manipulation language)

Vybrat zaměstnance z Prahy:

SELECT jmeno,prijmeni
FROM zamestnanci
WHERE (mesto='Praha')
ORDER BY prijmeni,jmeno

Vybrat 10 zaměstnanců s nejvyšším platem:

SELECT jmeno,prijmeni
FROM zamestnanci
ORDER BY plat DESC,prijmeni,jmeno
LIMIT 10

Vypočítat průměrné platy v jednotlivých městech:

SELECT mesto,AVG(plat)
FROM zamestnanci
GROUP BY mesto
ORDER BY mesto

Vypočítat celkový plat všech managerů:

SELECT SUM(plat)
FROM zamestnanci
WHERE pozice='manager'

Získat počet uklízeček v Ostravě:

SELECT COUNT(*)
FROM zamestnanci
WHERE (pozice='uklízečka' AND mesto='Ostrava')

Vybrat stránky včetně názvu kategorie (vnitřní spojení):

SELECT s.titulek,s.text,k.nazev
FROM stranky s
INNER JOIN kategorie k ON (k.id=s.idKategorie)
ORDER BY s.titulek

Vybrat stránky (i nezařazené) včetně názvu kategorie (levé vnější spojení):

SELECT s.titulek,s.text,k.nazev
FROM stranky s
LEFT OUTER JOIN kategorie k ON (k.id=s.idKategorie)
ORDER BY s.titulek

Započítat návštěvu stránky:

UPDATE stranky
SET pocitadlo=pocitadlo+1,posledniNavsteva=NOW()
WHERE url='produkty'

Vložit rezervaci v kině:

INSERT INTO rezervace
(film,misto,jmeno)
VALUES
('Terminátor','A44','Sarah Connor')

Smazat všechny horrory z databáze filmů:

DELETE
FROM filmy
WHERE (zanr='horror')

DCL (data control language)

Udělení práv pro čtení tabulky zaměstnanců uživateli "guest":

GRANT SELECT
ON zamestnanci
TO guest

Zrušení práva číst tabulku zaměstnanců uživateli "enemy":

REVOKE SELECT
ON zamestnanci
FROM enemy

Vytvoření databáze a udělení všech práv novému uživatel (v konzoli psql):

CREATE USER jmeno WITH PASSWORD 'heslo';
CREATE DATABASE databaze;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE databaze TO jmeno;

TCL (transactional control language)

Transakce jsou posloupnosti příkazů, splňující tzv. podmínky ACID, což jsou:

 • A (atomicity) - Všechny příkazy v jedné transakci musí proběhnout atomicky, tedy buď všechny, nebo žádný. Selže-li jeden z příkazů, selže celá transakce a všechny změny způsobené částečně provedenou transakcí se musí zrušit.
 • C (consistency) - Transakce musí po svém dokončení ponechat data v konzistentním stavu (např. integritní omezení, cizí klíče, atd.).
 • I (independence) - Dvě transakce spuštěné ve stejný čas musí ponechat databázi ve stejném stavu, jako kdyby byly spuštěny po jedné za sebou. Tato podmínka se asi nejčastěji do nějaké míry porušuje, a to kvůli výkonnosti.
 • D (durability) - Po úspěšném dokončení transakce musí být všechny změny trvale uloženy, aby například nebyly ztraceny při výpadku napájení, atd.

Převod peněz z účtu na účet:

UPDATE ucty SET zustatek=zustatek-200 WHERE cislo=123142;
UPDATE ucty SET zustatek=zustatek+200 WHERE cislo=552331;
COMMIT;
-- nebo ROLLBACK;

Pozor na automatické potvrzování (auto-commit), které je na některých databázích a klientech ve výchozím nastavení zapnuto. Toto nastavení způsobí, že za každým příkazem následuje jeho potvrzení (commit), což tvorbu transakcí znemožňuje.

Standard SQL-92

Reference