TypeScript 3

TypeScript je staticky typovaná nadmnožina jazyka JavaScript. To znamená, že všechny programy napsané v JavaScriptu (od verze ES2015) jsou také validní v TypeScriptu, avšak můžete je obohatit o další syntaktické prvky. Jak již název napovídá, hlavním přínosem jazyka TypeScript pro programátora jsou datové typy, statická typová kontrola a typová inference. Kromě typového systému můžete také využít všechny obvyklé moderní konstrukty, jako jsou třídy, generické a množinové typy, mixiny, apod.

Proměnné

Deklarace

K deklaraci proměnných slouží tři klíčová slova:

 • var - proměnná, jejíž hodnotu lze měnit; podporovaná z důvodu zpětné kompatibility (nedoporučuje se používat)
 • let - proměnná, jejíž hodnotu lze měnit; viditelná pouze v aktuálním bloku ({ ... })
 • const - proměnná, jejíž hodnotu nelze měnit

Základní datové typy

 • any - jakýkoliv typ (pro zpětnou kompatibilitu s neotypovaným kódem)
 • null - pouze prázdná hodnota null
 • undefined - nedefinovaná hodnota undefined
 • void - žádná hodnota (nic)
 • boolean - logická hodnota true / false
 • number - číselná hodnota (podporuje desetinná i celá čísla)
 • string - řetězec
// libovolný typ 
const something: any;

// prázdný typ
const nullValue = null;
const undefinedValue = undefined;

// číselná hodnota
let decimal: number = 6;
let hex: number = 0xf00d;
let binary: number = 0b1010;
let octal: number = 0o744;

// pole
const fruits: string[] = ['Apple', 'Orange', 'Banana'];
const animals: Array<string> = ['Cat', 'Dog', 'Rabbit']; // generický typ

// uspořádané n-tice (tuples)
const [a, b, c, d] = ["The", "Answer", "is", 42];

// množinový typ (union)
const rating = string | null

Funkce

// klasický zápis
function sum(a: number, b: number): number {
 return a + b;
}

// funkcionální zápis
const sum = (a: number, b: number): number => {
 return a + b;
}

// funknční výraz
const sum = function (a: number, b: number): number {
 return a + b;
}

Řídící konstrukce

if (a < 5) { /* ... */ } else { /* ... */ }
switch (a) { case 1: /* todo */ break; default: /* todo */ break; }
while (a < 5) { /* ... */ }
do { /* ... */ } while (a < 5)

Typy a rozhraní

// TODO

Průnik typů

interface Bird {
  fly();
  layEggs();
}

interface Fish {
  swim();
  layEggs();
}

function getSmallPet(): Fish | Bird {
  // ...
}

let pet = getSmallPet();
pet.layEggs(); // okay
pet.swim();  // errors

Sjednocení typů

TODO

Typ funkce

interface SearchFunc {
  (source: string, subString: string): boolean;
}

Reference