Kompresní algoritmus LZ77 (autoři Abraham Lempel, Jacob Ziv, 1977) je slovníková kompresní metoda založena na tzv. klouzavém okénku. Okénko je rozděleno na dvě části - prohlížecí okno (search buffer, back buffer) a aktuální okno (look-ahead buffer, front buffer). Jejich velikost je konstantní a vzhledem ke vstupním datům malá. Délka aktuálního okna by měla být vždy menší nebo rovna délce prohlížecího okna. Algoritmus pracuje pouze s daty v těchto okéncích, a tak paměťová náročnost algoritmu neroste s délkou vstupního řetězce.

Algoritmus je inicializován tak, že je prohlížecí okno prázdné a do aktuálního okna se načte začátek vstupu. Potom se v každém kroku vyhledá nejdelší slovo, které začíná v prohlížecím okně a je shodné s nějakou předponou (prefixem) slova v aktuálním okně. Po nalezení je slovo zakódováno trojicí €(i,j,z)€, kde €i€ je vzdálenost začátku slova od začátku aktuálního okna (směrem k začátku okna), €j€ je délka slova a €z€ je první znak následující po slově. Celé okno je následně posunuto o €j+1€ znaků doprava. Toto se opakuje, dokud existuje nezakódovaný vstup (tzn. aktuální okno tedy není prázdné).

Slovník je v každém okamžiku tvořen teoreticky všemi řetězci, které začínají v prohlížecím okně. Pokud je například v prohlížecím okně obsažen text AB a v aktuálním okně text CD, slovník obsahuje slova A (2, 1), B (1,1), AB (2,2), BC (1,2), ABC (2,3), BCD (1,3) a ABCD (2, 4).

Kompresní metoda LZ77 je slovníková, jednoprůchodová, adaptivní a asymetrická - komprese je mnohem náročnější než dekomprese.

Příklad

Komprese řetězce ABRAKADABRA

Velikost prohlížecího okna nechť jsou 4 znaky a aktuálního okna 3 znaky.

KrokProhlížecí oknoAktuální oknoZbytek vstupuVýstupPosun
Inicializace____ABRAKADABRA--
1___ABRAKADABRA(0, 0, A)1
2__ABRAKADABRA(0, 0, B)1
3_ABRAKADABRA(0, 0, R)1
4BRAKADABRA(3, 1, K)2
5AKADABRA(2, 1, D)2
6ADABRA_(4, 1, B)2
7DABRA__(0, 0, R)1
8ABRA___(3, 1, konec)2

Zpětná dekomprese

KrokVstupBufferPřidánoVýstup
1(0, 0, A)AA
2(0, 0, B)ABAB
3(0, 0, R)ABRABR
4(3, 1, K)ABRAKABRAK
5(2, 1, D)ABRAKADABRAKAD
6(4, 1, B)ABRAKADABABRAKADAB
7(0, 0, R)ABRAKADABRABRAKADABR
8(3, 1, konec)ABRAKADABRA, konecABRAKADABRA

Implementace (Java)

Kódové slovo

/**
 * Single LZ-77 codeword.
 * Immutable class.
 */
public class LZ77Codeword {
  private final int i;
  private final int j;
  private final char x;

  public LZ77Codeword(final int i, final int j, final char x) {
    this.i = i;
    this.j = j;
    this.x = x;
  }

  public int getI() {
    return i;
  }

  public int getJ() {
    return j;
  }

  public char getX() {
    return x;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return String.format("(%d,%d,%s)", i, j, x == 0 ? "<eof>" : x);
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Komprese a dekomprese

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

/**
 * Utility class for encoding and decoding with LZ77 algorithm.
 */
public final class LZ77 {
  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(LZ77.class);

  private LZ77() {
    // utility class
  }

  // ENCODING
  // ========

  public static List<LZ77Codeword> encode(final char[] input, final int backBufferSize, final int frontBufferSize) {
    final List<LZ77Codeword> result = new LinkedList<>();

    int middle = 0;
    int start = middle - backBufferSize;
    int end = middle + frontBufferSize;

    while (middle < input.length) {
      log.debug("Window (start,middle,end): ({},{},{})", start, middle, end);

      // prepare necessary structures to perform lookup
      final String backBuffer = safeSubString(input, start, middle);
      final String frontBuffer = safeSubString(input, middle, end);
      log.debug("Buffers: ({}|{})", backBuffer, frontBuffer);
      final int maxPrefixLength = frontBuffer.length();
      final String buffer = safeSubString(input, start, end);

      // initialize the encoded word
      int prefixIndex = 0;
      int prefixLength = 0;
      char prefixFollow = safeSubChar(input, middle);

      for (int i = 1; i <= maxPrefixLength; i++) {
        // create prefix of length "i"
        final String newPrefix = safeSubString(input, middle, middle + i);
        // find prefix in the whole window
        final int newPrefixIndex = buffer.indexOf(newPrefix);
        // check we have found it
        final boolean foundInWindow = newPrefixIndex != -1;
        // check it starts in the back buffer
        final boolean foundInBackBuffer = newPrefixIndex < backBuffer.length();

        if (foundInWindow && foundInBackBuffer) {
          // replace the best found prefix with the new longer one
          prefixIndex = backBuffer.length() - newPrefixIndex;
          prefixLength = i;
          prefixFollow = safeSubChar(input, middle + i);
        }
      }

      final int skip = prefixLength + 1;
      start += skip;
      middle += skip;
      end += skip;

      log.debug("New codeword: ({},{},{}) skip +{}", prefixIndex, prefixLength, prefixFollow, skip);
      result.add(new LZ77Codeword(prefixIndex, prefixLength, prefixFollow));
    }

    return result;
  }

  // DECODING
  // ========

  public static char[] decode(final List<LZ77Codeword> input) {
    final StringBuilder buffer = new StringBuilder();

    for (final LZ77Codeword word : input) {
      final int numCharsToGoBack = word.getI();
      final int numCharsToCopy = word.getJ();
      final char characterToAppend = word.getX();

      if (numCharsToCopy > 0) {
        final int firstCopyIndex = buffer.length() - numCharsToGoBack;
        log.debug("Copying {} char(s) from index {}.", numCharsToCopy, firstCopyIndex);

        for (int i = 0; i < numCharsToCopy; i++) {
          final char charToCopy = buffer.charAt(firstCopyIndex + i);
          log.debug("Copying: `{}`", charToCopy);
          buffer.append(charToCopy);
        }
      }

      if (characterToAppend != 0) {
        log.debug("Appending: `{}`", characterToAppend);
        buffer.append(characterToAppend);
      }
    }

    return buffer.toString().toCharArray();
  }

  // UTILITY
  // =======

  private static char safeSubChar(final char[] input, final int index) {
    if (index >= 0 && index <= input.length - 1) {
      return input[index];
    }

    return 0;
  }

  private static String safeSubString(final char[] input, final int start, final int end) {
    final StringBuilder buffer = new StringBuilder();

    for (int i = start; i < end; i++) {
      if (i >= 0 && i <= input.length - 1) {
        buffer.append(input[i]);
      }
    }

    return buffer.toString();
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Reference