Binární stromy jsou dynamické datové struktury, ve kterých jsou prvky hierarchicky uspořádány pomocí ukazatelů tak, že každý prvek ukazuje nejvýše na dva následující prvky a je určen jeden počáteční prvek, ze kterého všechny ukazatele vychází (tzv. kořen). Jedná se o strukturu podobnou spojovému seznamu, ale narozdíl od něho umožňuje binární strom větvení, i když omezené. Formálně se jedná o souvislý acyklický graf.

Binární stromy jsou pro informatiku velmi důležité, protože se jimi modelují například matematické výrazy (většina operátorů je totiž unárních a binárních) či binární kódy. Při práci se stromem se hojně využívá rekurze.

diagram

Nyní trochu názvosloví, které vychází z teorie grafů.

Počáteční uzel stromu označujeme jako kořen (root). Z něho vedou hrany přes vnitřní uzly (inner nodes) až do listů (leaf nodes), kde cesta končí. Uzel, ze kterého vychází ukazatel na uzel U, se nazývá rodič (parent) uzlu U. Obecně můžeme na cestě od listu ke kořeni mluvit o předchůdcích (predecessors, jsou blíže kořeni) a následnících (successors, jsou dále od kořene). Prázdný strom je ukazatel se speciální hodnotou NULL (prázdno).

Každý uzel může mít nejvýše dva potomky, které se označují mnemotechnicky jako levý podstrom (left) a pravý podstrom (right). Vede-li ukazatel z potomka na rodiče, jedná se o ukazatel parent.

Binární vyhledávací strom

Binární vyhledávací strom je takový binární strom, ve kterém jsou uzly uspořádány podle nějakého kritéria tak, aby v každém uzlu V platilo, že všechny uzly menší než V jsou v jeho levém podstromě a naopak uzly větší než V v jeho pravém podstromě. Operace porovnání pak může být definována libovolně, nemusí jít jen o porovnávání dvou čísel.

Binární vyhledávací strom, jak již název napovídá, může za určitých podmínek zajistit velmi rychlé vyhledávání hodnot. Jeho efektivita se však odvíjí od jeho struktury, a to konkrétně od průměrné hloubky stromu, kterou je nutné pro vyhledání hodnoty projít. Strom například může zdegenerovat až na spojový seznam, ve kterém je hloubka rovna počtu prvků. Proto zde žádného zlepšení oproti spojovému seznamu nedocílíme.

Aby byl binární strom při vyhledávání vždy efektivní, je nutné se o něj během změn starat a jeho podstromy vyvažovat. Algoritmy pro vyvažování stromu existují různé, ale zde se jimi zabývat nebudeme.

Průchod binárním stromem

Kromě klasických metod pro průchod grafem (např. DFS, BFS) existují i speciální metody průchodu stromem binárním:

Pre-Order
kořen, levý podstrom, pravý podstrom: preorder(G) = {G; preorder(G.left); preorder(G.right);}
In-Order
levý podstrom, kořen, pravý podstrom: inorder(G) = {inorder(G.left); G; inorder(G.right);}
Post-Order
levý podstrom, pravý podstrom, kořen: postorder(G) = {postorder(G.left); postorder(G.right); G;}

Asymptotická složitost

OperaceTypický případNejhorší případ
indexace (náhodný přístup k prvku i)€ O(\log(n)) €€ O(n) €
vyhledávání prvku€ O(\log(n)) €€ O(n) €
vkládání prvku€ O(\log(n)) €€ O(n) €
mazání prku€ O(\log(n)) €€ O(n) €

Implementace

Tato implementace využívá rekurze. Výsledný kód je pak trochu jednodušší za cenu drobného snížení výkonu a rizika přetečení zásobníků u obrovských stromů.

package graph.tree.binary;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Binary tree example.
 *
 * @author Vojtěch Hordějčuk
 */
public class BinaryTree<VALUE extends Comparable<? super VALUE>> {
  private static class Node<VALUE> {
    private VALUE innerValue;
    private Node<VALUE> left;
    private Node<VALUE> right;
  }

  private Node<VALUE> root;

  /**
   * Puts the value into the tree.
   *
   * @param value value to put
   */
  public void put(final VALUE value) {
    assert value != null;
    root = putRecursive(value, root);
  }

  /**
   * Removes the value from the tree.
   *
   * @param value value to be removed
   */
  public void remove(final VALUE value) {
    assert value != null;
    root = removeRecursive(value, root);
  }

  /**
   * Returns the minimum value.
   *
   * @return the minimum value or NULL if the tree is empty
   */
  public VALUE getMinimum() {
    final Node<VALUE> nodeWithMinimum = findLeftmost(root);
    return nodeWithMinimum != null ? nodeWithMinimum.innerValue : null;
  }

  /**
   * Returns the maximum value.
   *
   * @return the maximum value or NULL if the tree is empty
   */
  public VALUE getMaximum() {
    final Node<VALUE> nodeWithMaximum = findRightmost(root);
    return nodeWithMaximum != null ? nodeWithMaximum.innerValue : null;
  }

  private Node<VALUE> putRecursive(final VALUE value, final Node<VALUE> root) {
    if (root == null) {
      final Node<VALUE> newRoot = new Node<VALUE>();
      newRoot.innerValue = value;
      return newRoot;
    }

    final int comparison = value.compareTo(root.innerValue);

    if (comparison > 0) {
      // greater value = put in the right subtree
      root.right = putRecursive(value, root.right);
      return root;
    } else if (comparison < 0) {
      // lower value = put in the left subtree
      root.left = putRecursive(value, root.left);
      return root;
    } else {
      // same value = put here
      root.innerValue = value;
      return root;
    }
  }

  private Node<VALUE> removeRecursive(final VALUE value, final Node<VALUE> root) {
    if (root == null) {
      return null;
    }

    final int comparison = value.compareTo(root.innerValue);

    if (comparison > 0) {
      // greater value = remove from the right subtree
      root.right = removeRecursive(value, root.right);
      return root;
    } else if (comparison < 0) {
      // lower value = remove from the left subtree
      root.left = removeRecursive(value, root.left);
      return root;
    } else {
      // same value = remove this node

      if (root.left == null && root.right == null) {
        // removing leaf: no changes needed
        return null;
      } else if (root.left == null) {
        // removing node with right child only: replace by right child
        return root.right;
      } else if (root.right == null) {
        // removing node with left child only: replace by left child
        return root.left;
      } else {
        // removing node with two children:
        // 1) choose left or right subtree (does not matter - we choose right)
        // 1) find in-order successor in the right subtree
        // 2) copy value from successor to this node
        // 3) remove value from the right subtree to remove duplicate
        final Node<VALUE> inOrderSuccessor = findLeftmost(root.right);
        root.innerValue = inOrderSuccessor.innerValue;
        root.right = removeRecursive(root.innerValue, root.right);
        return root;
      }
    }
  }

  private Node<VALUE> findLeftmost(final Node<VALUE> root) {
    return root == null ? null : root.left == null ? root : findLeftmost(root.left);
  }

  private Node<VALUE> findRightmost(final Node<VALUE> root) {
    return root == null ? null : root.right == null ? root : findRightmost(root.right);
  }

  // TREE WALK-THROUGH
  // =================

  public List<VALUE> listValuesPreOrder() {
    final List<VALUE> accumulator = new ArrayList<VALUE>();
    collectValuesPreOrder(root, accumulator);
    return accumulator;
  }

  public List<VALUE> listValuesInOrder() {
    final List<VALUE> accumulator = new ArrayList<VALUE>();
    collectValuesInOrder(root, accumulator);
    return accumulator;
  }

  public List<VALUE> listValuesPostOrder() {
    final List<VALUE> accumulator = new ArrayList<VALUE>();
    collectValuesPostOrder(root, accumulator);
    return accumulator;
  }

  private void collectValuesPreOrder(final Node<VALUE> root, final List<VALUE> accumulator) {
    if (root != null) {
      accumulator.add(root.innerValue);
      collectValuesPreOrder(root.left, accumulator);
      collectValuesPreOrder(root.right, accumulator);
    }
  }

  private void collectValuesInOrder(final Node<VALUE> root, final List<VALUE> accumulator) {
    if (root != null) {
      collectValuesInOrder(root.left, accumulator);
      accumulator.add(root.innerValue);
      collectValuesInOrder(root.right, accumulator);
    }
  }

  private void collectValuesPostOrder(final Node<VALUE> root, final List<VALUE> accumulator) {
    if (root != null) {
      collectValuesPostOrder(root.left, accumulator);
      collectValuesPostOrder(root.right, accumulator);
      accumulator.add(root.innerValue);
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Reference