Stromem se nazývají souvislé grafy, které neobsahují kružnice. Strom je tedy minimální souvislý graf na daných vrcholech. Stromy se v informatice velmi často vyskytují, protože reprezentují základní koncept, kterým je hierarchie. Se stromy se setkáme všude tam, kde je potřeba rychle vyhledávat, reprezentovat strukturovaná data nebo rozhodovat. Strom je i přirozeným modelem rekurze.

vznik označení "strom"

vznik označení "strom"

Názvosloví

 • druhy uzlů
  • kořen (root)
  • vnitřní uzel (inner node) = uzel, který není kořenem, ani listem
  • list (leaf node, external node) = uzel, který nemá žádné potomky
  • rodič (parent node) = uzel, který přímo předchází daný uzel na cestě od listu ke kořeni
  • potomek (child node) = uzel, který přímo následuje za daným uzlem na cestě od kořene k listu
  • sourozenec (sibling) = jako sourozenci se označují uzly se stejným rodičem
  • předek (ancestor node, predecessor node) = uzel, který leží před daným uzlem na cestě ke kořeni (nejbližší předek je rodič)
  • následník (successor node) = uzel, který leží za daným uzlem na cestě od kořeni k libovolnému listu (nejbližší následník je potomek)
  • hloubka (depth) = hloubka stromu je délka nejdelší cesty od kořene k listu, přičemž prázdný strom má definovánu hloubku jako -1
  • úroveň (level) = většinou se používá ve významu množiny uzlů, které se nachází ve stejné vzdálenosti od kořene, počítáno dle počtu uzlů
 • struktury
  • podstrom (subtree) = podgraf stromu, který je také stromem (obecně se nejčastěji setkáváme s podstromy tvořenými tak, že se vezme nějaký uzel stromu jako nový kořen a zbytek struktury se zachová)
  • větev (branch) = každá cesta od kořene k listu
diagram
diagram

Průchody stromem

Obecně lze stromem, stejně jako kterýmkoliv jiným grafem, procházet následujícími klasickými průchody:

Další způsoby procházení jsou již specifické pro binární stromy:

 • průchod pre-order: zpracuj uzel, zpracuj levý podstrom, zpracuj pravý podstrom
 • průchod in-order: zpracuj levý podstrom, zpracuj uzel, zpracuj pravý podstrom
 • průchod post-order: zpracuj levý podstrom, zpracuj pravý podstrom, zpracuj uzel
 • eulerovský průchod: zpracuj levý podstrom, eulerovsky projdi levý podstrom, zpracuj uzel, eulerovsky projdi pravý podstrom, zpracuj pravý podstrom (každý uzel je navštíven 3x)

Druhy stromů

 • binární strom (binary tree) = strom, ve kterém má každý uzel nejvýše dva potomky
 • n-ární strom (n-ary tree) = strom, ve kterém má každý uzel nejvýše n potomků
 • úplný binární strom (complete binary tree) = binární strom, ve kterém jsou zaplněné všechny úrovně kromě poslední, která vyplněná být nemusí
 • plný binární storm (full binary tree) = binární strom, ve kterém všechny uzly kromě listů mají právě dva potomky

Vlastnosti

Pro stromy platí všechny poznatky jako pro grafy, protože strom je jen specifický typ grafu. Přesto z jeho specifické struktury plynou některé další zajímavé vztahy:

 • € |E|=|V|−1 € (počet hran je o jednu menší než počet uzlů)
 • přidáním libovolné hrany vznikne cyklus
 • odebráním libovolné hrany se strom rozdělí na dva menší stromy
 • pro binární stromy platí:
  • v hloubce € d € je nanejvýš € 2^d € uzlů
  • výška stromu € h € leží mezi € \log_2(n+1)-1 € a € 2^{h+1}-1 €
 • pro plné binární stromy platí:
  • výška stromu € h € s € n € uzly je € log_2(n+1)-1 €
  • počet listů je roven počtu vnitřních uzlů + 1
  • úplný binární strom o výšce € h € obsahuje € 2^h € listů, € 2^h-1 € vnitřních uzlů, celkem tedy € 2^{h+1}-1 € uzlů