Teorie grafů

Teorie grafů je matematická disciplína, která zkoumá vlastnosti struktur zvaných grafy. Graf je definován velmi obecně, a to jako dvojice disjunktních množin uzlů (vrcholů, vertex-vertices) a hran (edge-edges), přičemž hrana vždy spojuje právě dva uzly (které nemusí být různé). Teorie neříká vůbec nic o tom, co přesně uzly a hrany jsou - jejich interpretace je určena až problémem, který se pomocí teorie grafů řeší. To umožňuje práci ve velmi obecné rovině a možnost využití obecných poznatků získaných při řešení jednoho problému v úloze jiné.

Grafy se široce uplatňují při modelování a studiu různých problémů, například ve výpočetní technice či sociologii. V informatice se používají jako datové struktury modelující entity a vztahy mezi nimi. Algoritmy, které s nimi pracují, se nazývají grafové algoritmy.

Historie

První úlohou, která se zapsala do historie teorie grafů, bylo sedm mostů města Královce (Königsberg). Otázkou bylo, zda je možné projít každým mostem ve městě právě jednou a vrátit se zpět do původního místa. Úspěšným řešitelem byl až Leonhard Euler (1707-1783), který v roce 1736 matematicky dokázal, že to možné není.

sedm mostů města Královce jako mapa

sedm mostů města Královce jako mapa

diagram

Poté se grafy na dlouhou dobu ocitly mimo zájem matematiků. Vrátili se k nim až Gustav Kirchhoff (1824-1887), Arthur Cayley (1821-1895) a sir William Hamilton (1805-1865). Nejznámějším problémem té doby byla úloha čtyř barev- otázka, zda lze každou mapu obarvit pomocí čtyř barev tak, aby žádné dva sousední státy neměly stejnou barvu. Tento problém byl však kompletně vyřešen až v roce 1976.

Definice 1

Graf je dvojice:

£ G = (V, E); \forall e \in E: e = (a,b); a,b \in V £
 • V - neprázdná množina uzlů (disjunktní s množinou E)
 • E - množina hran (disjunktní s množinou V)

Definice 2

Graf je trojice:

£ G = (V, E, R); R: E \to V \times V £
 • V - neprázdná množina uzlů (disjunktní s množinou E)
 • E - množina hran (disjunktní s množinou V)
 • R - incidenční relace (zobrazení z množiny hran do množiny uzlů)

Základní pojmy

 • Jakékoliv dva uzly, které jsou spojeny hranou, nazýváme sousední uzly.
 • Hrana, která vede z uzlu u do téhož uzlu u, se nazývá smyčka.
 • Hrany, které spojují stejnou dvojici uzlů, se nazývají rovnoběžné hrany.
 • Zobrazení z množiny hran do množiny uzlů se nazývá incidenční relace.
 • Je-li hrana h v incidenční relaci s uzlem u, říká se o uzlu u, že s hranou h inciduje.
 • Uzly, které neincidují se žádnou hranou, se nazývají izolované uzly.

Podgraf (subgraph)

Podgraf P grafu G je takový graf, jehož množina uzlů je podmnožinou množiny uzlů grafu G a zároveň množina jeho hran je podmnožinou množiny hran grafu G. Musí však platit, že se v podgrafu P nachází jen ty hrany, jejichž krajní uzly jsou obsaženy v množině uzlů podgrafu P (tzn. žádné hrany "nevisí ve vzduchu").

Faktor (factor)

Faktor grafu G je takový jeho podgraf, který obsahuje všechny jeho uzly (tzn. množiny jejich uzlů se rovnají a množina hran faktoru je podmnožinou hran grafu G).

Stupeň uzlu (degree)

Stupeň uzlu d(u) je počet hran, které s uzlem u incidují. Smyčka zvyšuje stupeň uzlu o dvě.

U orientovaných grafů lze rozlišovat stupeň vstupní d- (indegree) a stupeň výstupní d+ (outdegree). Vstupní stupeň u orientovaného grafu udává počet hran, které jsou orientovány směrem do uzlu, zatímco výstupní stupeň udává, kolik hran je orientováno směrem z uzlu ven.

£ d(v) = d^{+}(v) + d^{-}(v) £

Součet stupňů všech uzlů v grafu je roven dvojnásobku počtu hran (handshaking lemma). Důsledkem toho je, že v každém grafu se nachází sudý počet uzlů lichého stupně.

£ \sum_{\forall v \in V} d(v) = 2 |E| £

Sled (walk)

Sled mezi uzly u1 a un je posloupnost uzlů a hran:

£ S = (u_1, h_1, u_2, h_2, ..., u_n) £

Uzel u1 se nazývá počáteční uzel a uzel un je uzel koncový. Pokud je počáteční uzel shodný s koncovým uzlem, nazývá se sled uzavřeným. V ostatních případech jde o sled otevřený. Sled má i orientovanou variantu, která respektuje orientaci hran.

Tah (trail)

Tah grafu je takový jeho sled, ve kterém se neopakují žádné hrany. Tah má i orientovanou variantu, která respektuje orientaci hran.

Eulerův tah (Eulerian trail)

Eulerovým tahem v souvislém grafu G se nazývá tah obsahující všechny hrany grafu G. Z definice vyplývá, že budou všechny hrany grafu navštíveny právě jednou. Eulerův tah má i orientovanou variantu, která respektuje orientaci hran.

 • Souvislý graf obsahuje neorientovaný Eulerův tah právě tehdy, když tento graf obsahuje dva uzly lichého stupně a zbytek uzlů má stupeň sudý.
 • Souvislý graf obsahuje orientovaný Eulerův tah právě tehdy, když tento graf obsahuje jeden uzel, jehož výstupní stupeň je o jedna vyšší než jeho vstupní stupeň, dále jeden uzel, jehož výstupní stupeň je o jedna nižší než jeho vstupní stupeň a zbývající uzly mají svůj vstupní a výstupní stupeň shodný.

Graf, který obsahuje Eulerův tah, se nazývá Eulerův graf.

Eulerův okruh (Eulerian circuit)

Eulerův okruh je uzavřený Eulerův tah - skončí v uzlu, ve kterém začal.

 • Graf obsahuje neorientovaný Eulerův okruh právě tehdy, když mají všechny uzly grafu sudý stupeň.
 • Graf obsahuje orientovaný Eulerův okruh právě tehdy, když mají všechny uzly shodný svůj vstupní a výstupní stupeň.

Cesta (path)

Cestou v grafu je takový jeho tah, ve kterém se neopakují žádné uzly. Každý uzel tedy inciduje nejvýše se dvěma hranami tohoto tahu. Cesta má i orientovanou variantu, která respektuje orientaci hran.

Hamiltonova cesta (Hamiltonian path)

Hamiltonova cesta v grafu G je cesta obsahující každý uzel grafu G.

Kružnice (circle)

Kružnicí se nazývá každá uzavřená cesta. Kružnice má i orientovanou variantu, která respektuje orientaci hran a nazývá se cyklus.

Hamiltonovská kružnice (Hamiltonian circle)

Hamiltonovská kružnice v grafu je taková kružnice, která projde všemi jeho uzly právě jednou. Graf, který obsahuje Hamiltonskou kružnici, se nazývá Hamiltonovský graf.

Souvislost (connection)

Souvislým grafem se nazývá takový graf, mezi jehož libovolnými dvěma uzly existuje sled. Silně souvislý je graf právě tehdy, když v něm pro každou dvojici uzlů a,b existuje orientovaná cesta z a do b a nazpět z uzlu b do a.

Komponenta (component)

Komponentou grafu se nazývá každý jeho maximální souvislý podgraf. Silnou komponentou orientovaného grafu se nazývá každý jeho maximální silně souvislý podgraf.

Strom (tree)

Stromem se nazývají souvislé grafy, které neobsahují kružnice. Odebráním jedné hrany je porušena souvislost, přidáním jedné hrany vznikne kružnice. Strom je minimální souvislý graf na daných vrcholech. Pro stromy platí vztah, který udává, že počet hran je o jedna menší než počtu uzlů.

£ |E| = |V| - 1 £

Existují i orientované stromy, jejichž hrany mají přiřazenou orientaci.

Graf, jehož komponenty jsou stromy, nazýváme les.

Kořenový strom (rooted tree)

Kořenový strom je takový orientovaný strom, jehož uzly mají vstupní stupeň roven jedné až na jeden uzel, který má vstupní stupeň roven nule. Tento speciální uzel se nazývá kořen (root).

£ \exists r \in V: d^{-}(r) = 0; \forall v \in V \setminus \{r\}: d^{-}(v) = 1 £

Kostra (spanning tree)

Kostrou grafu se rozumí takový jeho faktor, který je stromem.

Úplný graf (complete graph)

Úplný graf je obyčejný graf, ve kterém jsou všechny možné dvojice uzlů spojeny hranou. Počet hran E v úplném grafu je roven kombinačnímu číslu V nad 2, kde V je počet uzlů.

£ |E| = \binom{|V|}{2} = \frac{|V|(|V|-1)}{2} £

Klasifikace grafů

Podle smyček a rovnoběžných hran

 • multigrafy (multigraph) - mohou obsahovat smyčky i rovnoběžné hrany
 • prosté grafy - mohou obsahovat smyčky, neobsahují rovnoběžné hrany
 • obyčejné grafy (simple graph) - neobsahují smyčky ani rovnoběžné hrany

Podle orientace hran

Každá hrana grafu je určena dvojicí uzlů. Pokud je tato dvojice neuspořádaná, nazývá se graf neorientovaným. U těchto grafů není pro definici hran důležité pořadí incidujících uzlů. Jestliže se však hrana zavede jako uspořádaná dvojice uzlů, nazývá se výsledný graf orientovaným. Zakresluje-li se orientovaný graf, pro názornost se u hran kreslí šipky, aby bylo na první pohled zřejmé, jak jsou uzly ve dvojici uspořádány.

Podle množství hran a uzlů

 • řídké grafy - obsahují "relativně" málo hran vzhledem k počtu uzlů (vágní pojem)
 • husté grafy - obsahují "relativně" mnoho hran vzhledem k počtu uzlů (vágní pojem)

Podle uspořádání uzlů a hran

Bipartitní graf je takový graf, jehož množinu vrcholů je možné rozdělit na dvě disjunktní množiny (tzv. parity) tak, že žádné dva vrcholy ze stejné množiny nejsou spojeny hranou. Všechny bipartitní grafy mají chromatické číslo rovno 2. Bipartitní je každý strom a grafy, které neobsahují kružnici liché délky. Analogicky lze definovat tripartitní graf a obecně i k-partitní grafy.

Obsahuje-li k-partitní graf všechny možné hrany, které neporušují výše uvedené podmínky, označuje se jako úplný k-partitní graf. Úplné k-partitní grafy se zkráceně zapisují jako K m1,m2,...,mn, kde m1, m2, ..., mn jsou mohutnosti jednotlivých disjunktních množin.

Podle planarity

Planární graf je takový graf, který lze v rovině nakreslit bez křížení hran (tzn. hrany se protínají pouze ve společných uzlech). Teorém Kuratowského říká, že konečný graf je planární právě tehdy, když nemá žádný podgraf homeomorfní s úplným grafem K5 nebo úplným bipartitním grafem K3,3.

Izomorfizmus

Dva grafy jsou izomorfní právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení (bijekce) F takové, že platí:

£ \begin{align*} \exists F: V(G) &\to V(G'): \\ \{a,b\} \in E(G) &\leftrightarrow \{F(a),F(b)\} \in E(G') \end{align*} £

Lepšímu pochopení izomorfizmu by mohl pomoci následující výklad: Představte si, že jsou hrany nepřetrhnutelné gumičky a je povoleno je neomezeně natahovat, natáčet a přesouvat uzly. Lze-li tímto způsobem vytvořit jeden graf z druhého, jsou izomorfní.

Nutné (nikoliv postačující) podmínky pro dva izomorfní grafy:

 • mají stejný počet uzlů
 • mají stejný počet hran
 • jejich stupně uzlů seřazené do neklesající posloupnosti jsou shodné
 • každý uzel grafu má sousedy stejného stupně jako odpovídající uzel v grafu izomorfním

Homeomorfizmus

Dva grafy jsou homeomorfní právě tehdy, když je možné jeden z druhého vytvořit postupným přidáváním uzlů stupně 2 (subdivisions). Tato operace zachovává planaritu.

Příklady grafů

Neorientovaný graf:

diagram

Neorientovaný multigraf:

diagram

Orientovaný graf:

diagram

Reference