Merge sort (řazení sléváním) je řadící algoritmus, založený na myšlence rekurzivního dělení pole na dvě poloviny a jejich následném spojování (slévání) do neklesající posloupnosti. Popsal jej John von Neumann v roce 1945. Merge sort je přirozený a stabilní.

Mezi výhody tohoto řadícího algorimu patří logaritmická časová složitost € O(n \cdot \log n) €. Nevýhodou je nutnost alokace druhého pomocného pole o stejné velikosti, jako je pole řazené.

Základní kroky algoritmu:

 • rekurzivní dělení pole na poloviny, až do triviálního případu (jeden prvek)
 • jeden prvek se triviálně pokládá za seřazený
 • zpětné spojení obou seřazených polovin do neklesající posloupnosti
diagram

Implementace (Java)

package sort;

public class MergeSort {
  /**
   * Implementace algoritmu merge sort.
   * @param input pole k seřazení
   * @author Vojtěch Hordějčuk
   */
  public static <T extends Comparable<? super T>> void mergeSort(final T input[]) {
    // vytvoř dočasné pole o stejné velikosti
    final Object temp[] = new Object[input.length];

    // spusť rekurzivní řazení pro celé pole
    mergeSort(input, temp, 0, input.length - 1);
  }

  /**
   * Hlavní rekurzivní funkce.
   * @param input pole k seřazení
   * @param temp dočasné pracovní pole
   * @param iLeft index levého prvku
   * @param iRight index pravého prvku
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> void mergeSort(final T[] input, final Object[] temp, final int iLeft, final int iRight) {
    // jestliže je koncový index větší než počáteční, je nutné řadit

    if (iLeft < iRight) {
      // vypočítej index středu
      final int iCenter = (iLeft + iRight) / 2;

      // spusť řazení rekurzivně na levou polovinu (včetně středu)
      mergeSort(input, temp, iLeft, iCenter);

      // spusť řazení rekurzivně na pravou polovinu (bez středu)
      mergeSort(input, temp, iCenter + 1, iRight);

      // zkombinuj (slij) obě části
      merge(input, temp, iLeft, iCenter + 1, iRight);
    }
  }

  /**
   * Interní slévací metoda.
   * @param input pole k seřazení
   * @param temp dočasné pracovní pole
   * @param iLeft index levého prvku
   * @param iRight index prvního prvku pravé části
   * @param iEnd index posledního prvku pravé části
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  private static <T extends Comparable<? super T>> void merge(final T[] input, final Object[] temp, int iLeft, int iRight, int iEnd) {
    // poslední index levé části
    final int iLeftEnd = iRight - 1;

    // aktuální pozice
    int iCurrent = iLeft;

    // počet prvků
    final int numElements = iEnd - iLeft + 1;

    while ((iLeft <= iLeftEnd) && (iRight <= iEnd)) {
      if (input[iLeft].compareTo(input[iRight]) <= 0) {
        temp[iCurrent++] = input[iLeft++];
      } else {
        temp[iCurrent++] = input[iRight++];
      }
    }

    // zkopíruj zbytek levé poloviny
    while (iLeft <= iLeftEnd) {
      temp[iCurrent++] = input[iLeft++];
    }

    // zkopíruj zbytek pravé poloviny
    while (iRight <= iEnd) {
      temp[iCurrent++] = input[iRight++];
    }

    // zkopíruj dočasné pole zpátky
    for (int i = 0; i < numElements; i++) {
      input[iEnd] = (T) temp[iEnd];
      iEnd--;
    }
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy

Implementace (Prolog)

% ROZDĚLOVÁNÍ
% ===========

% triviální případy
divide([],[],[]).
divide([A],[A],[]).
% první prvek seznamu vložit na začátek druhého, druhý prvek na začátek třetího, poté rekurzivně zopakovat se zbytkem seznamu
divide([H1,H2|T],[H1|T1],[H2|T2]) :- divide(T,T1,T2).

% SLÉVÁNÍ
% =======

% triviální případy
merge(A,[],A).
merge([],A,A).
% je-li prvek H1 menší nebo roven H2, vložit jej na začátek seznamu a rekurzivně opakovat
merge([H1|T1],[H2|T2],[H1|Y]) :- H1 =< H2,merge(T1,[H2|T2],Y).
% je-li prvek H1 větší než H2, vložit jej na konec seznamu a rekurzivně opakovat
merge([H1|T1],[H2|T2],[H2|Y]) :- H1 > H2,merge([H1|T1],T2,Y).

% ŘAZENÍ
% ======

% triviální případy
sorter([],[]).
sorter([A],[A]).
% zajistit správné pořadí dvojice prvků
sorter([A,B],[A,B]) :- A =< B.
sorter([A,B],[B,A]) :- A > B.
% obecný případ - rozdělit pole na dvě části, seřadit je a poté spojit dohromady
sorter(A,B) :- divide(A,P1,P2),sorter(P1,R1),sorter(P2,R2),merge(R1,R2,B).

Ukázkový běh

PoleOperace
5 3 2 1 4 2Toto pole chceme seřadit merge sortem.
5 3 2 . 1 4 2Rozdělení na poloviny.
5 3 . 2 .. 1 4 . 2Rozdělení na další poloviny.
5 . 3 .. 2 ... 1 . 4 .. 2Rozdělení na další poloviny (nyní máme jednoprvková pole).
3 5 . 2 .. 1 4 . 2Slévání nejmenších (triviálních) polí do větších.
2 3 5 . 1 2 4Slévání dalších polí do větších.
1 2 2 3 4 5Slévání dalších polí do větších.
1 2 2 3 4 5Pole je seřazeno.