The phrase 'object-oriented' means a lot of things. Half are obvious, and the other half are mistakes. Paul Graham

Elementárním prvkem objektového programování je objekt, což je koncepčně ucelená jednotka skrývající svůj vnitřní stav. S vnitřním stavem objektu mohou tedy pracovat jen jeho vlastní procedury. Ty jsou z okolního prostředí ovládány pomocí veřejného rozhraní. Protože nic kromě veřejného rozhraní okolní svět nevidí, může od všeho ostatního abstrahovat a nad objektem uvažovat bez znalosti jeho vnitřní struktury.

Objekty lze vzájemně uvádět do různých vztahů, například je skládat dohromady k vytvoření větších celků (kompozice), vytvářet mezi nimi rozličné hierarchie (zobecnění, dědičnost) nebo je seskupovat (např. množina, seznam). Návrh těchto vztahů je předmětem objektového návrhu v analytické fázi.

Základní pojmy

Objekt (object)

Objekt je koncepčně ucelená jednotka daná těmito součástmi:

 • vnitřní stav (soubor proměnných, tzv. atributy - mohou to být i další objekty)
 • vnitřní chování (soubor procedur, tzv. metody)
 • protokol zpráv (udává veřejné rozhraní a způsob jeho mapování na vnitřní procedury objektu)

Třída (class)

Třída je schéma, které popisuje vnitřní strukturu objektu a jeho vnější rozhraní. Na základě třídy je možné tvořit jednotlivé objekty. Některé jazyky mají schopnost modifikovat třídy za běhu (tzv. reflexe) nebo prohlížet jejich strukturu (tzv. introspekce).

Instance třídy (instance)

Instance třídy je datová struktura v paměti počítače, vytvořená podle dané třídy. Jednotlivé instance se od sebe liší umístěním (adresou) v paměti a vnitřním stavem (obsahem vnitřních proměnných). Adresu aktuální instance mívá programátor v objektově orientovaných jazycích k dispozici pod speciálním klíčovým slovem (např. this nebo self).

Typ (type)

Typ je velmi abstraktní pojem, který se v objektovém programování používá jako prostředek pro omezení množiny hodnot, kterých může nabývat určitá proměnná . Toto dobrovolné omezení slouží ke kontrole korektnosti programu a jeho dokumentaci. Ve většině programovacích jazyků jsou některé základní typy (řetězec, číslo, objekt, atd.) předdefinovány a nové typy se vytváří jejich rekurzivním skládáním.

Ve většině objektově orientovaných jazyků je typ nějakým způsobem vázán na třídu, nebo je třída přímo typem instance.

Atributy (attributes, properties)

Jako atributy se označují proměnné které definují vnitřní stav objektu.

Metody (operations, methods)

Jako metody se označují procedury, které (jako jediné) pracují s vnitřním stavem objektu.

Vzájemné vztahy objektů

Zobecnění

Zobecnění potlačuje rozdíly mezi třídami a zdůrazňuje společné vlastnosti. Opakem zobecnění (generalizace) je specifikace.

diagram tříd (UML)

Princip zobecnění se v objektově orientovaných jazycích nejčastěji používá jako prostředek k implementaci polymorfismu a znovupoužití kódu. Častěji se můžeme setkat s pojmem dědičnost (inheritance). Dědičnost umožňuje vytvářet hiearchie mezi třídami. Třída výše v hierarchii se nazývá předek (nadtřída, superclass, ancestor) a třída níže v hierarchii potomek (podtřída, subclass, child). Potomek může mít i více předků, což někdy vede na tzv. problém diamantu (nejednoznačnost deklarace metod se stejnými signaturami). Proto se ve většině jazyků používá dědičnost jednoduchá (každá třída může mít jen jednoho předka). Řešením jsou i tzv. traity, které zjemňují granularitu objektového kódu.

Formálně je dědičnost definována jako € C=P+\delta P €, kde €P€ je předek a €C€ je potomek. Úspora kódu při vhodném použití dědičnosti je zajištěna tak, že se v potomkovi uvádí jen změny, které jej odlišují od předka.

Dědičnost umožňuje programátorovi:

 • bez zbytečné práce a duplicity kódu zachovat to, co bylo v předkovi dobré
 • dodat to, co předkovi chybí
 • změnit to, co mu v předkovi nevyhovuje

Použitím dědičnosti by neměl být porušen tzv. substituční princip Liskové (Liskov substitution principle).

Klasifikace

Klasifikace potlačuje detaily instancí a zdůrazňuje vlastnosti třídy jako celku. Opakem klasifikace je instanciace.

diagram tříd (UML)

Kompozice

Kompozice potlačuje detaily komponent a zdůrazňuje rysy celku. Opakem kompozice je dekompozice.

diagram tříd (UML)

Seskupování

Seskupování potlačuje rozdíly jednotlivých objektů ve skupině a zdůrazňuje skupinu jako celek. Opakem seskupování je individualizace.

diagram tříd (UML)

Historie

Historie objektově orientovaného programování začala v šedesátých letech 20. století. Prvním programovacím jazykem s třídami a objekty byla Simula 67, za jejímž vznikem stáli dva norští vědci (Kristen Nygaard, Ole-Johan Dahl). Tento jazyk byl původně určen k simulaci interakcí několika lodí.

Simula 67 inspirovala několik vědců z firmy XEROX, kteří následně vytvořili vlastní jazyk Smalltalk a začali jako první používat termín „objektově orientované programování“. Simula 67 silně ovlivnila i Bjarne Stroustrupa při návrhu jazyka C++.

Principy Alana Kaye

Původní principy objektově-orientovaného programování, jak je představil Alan Kay, vynálezce jazyka Smalltalk.

 1. Všechno je objekt.
 2. Komunikace mezi objekty probíhá pomocí zpráv. Zpráva je požadavek na provedení nějaké akce společně s objekty, které jsou k jejímu provedení potřebné.
 3. Objekty mají svou vlastní paměť, která obsahuje další objekty.
 4. Každý objekt je instancí nějaké třídy, která je také objektem. Třída reprezentuje seskupení spolu souvisejících objektů.
 5. Třída je úložištěm chování objektu. Takto všechny instance třídy sdílí chování.
 6. Třídy jsou uspořádány v hierarchii dědičnosti. Paměť a chování instance je dostupné i všem jejím potomkům v stromu dědičnosti.