Problém batohu (knapsack problem) je optimalizační úloha, která trochu připomíná dilema zloděje s malým batohem, do kterého se snaží vměstnat věci s nejvyšší možnou hodnotou. Logicky se tedy bude snažit svůj zlodějský batoh primárně naplnit nějakými drobnými zlatými cennostmi či drahými kameny a pečivo nebo klavír raději na místě nechá.

Mějme tedy množinu nějakých věcí. Každá tato věc má určitou váhu a hodnotu. Které z těchto věcí musíme vzít, chceme-li maximalizovat jejich celkovou hodnotu a přitom nepřekročit maximální dovolenou váhu?

Zde se budeme zabývat asi nejznámnější variantou tohoto problému, která nedovoluje věci dělit na menší (tzv. 0-1 knapsack). Každou věc tedy musíme buď celou vzít, nebo celou nevzít.

Formalizace

Zadáno je celé číslo € W > 0 € a dvě uspořádané n-tice celých kladných čísel:

 • € (v_1, \ldots, v_n) €, kde € v_i € je hodnota položky číslo i
 • € (w_1, \ldots, w_n) €, kde € w_i € je váha položky číslo i

Úkolem je nalézt takovou množinu T, která splňuje následující podmínky:

 • € T \subseteq \left\{1 \ldots n \right\} € (řešením je podmnožina zadaných věcí)
 • € \sum_{i \in T} v_i € je maximální ze všech možných (hledá se maximální hodnota podmnožiny věcí)
 • € \sum_{i \in T} w_i \leq W € (celková váha věcí musí být zároveň menší nebo rovna maximální přípustné váze)

Řešení

Nejjednodušším řešením, avšak neoptimálním, může být jeden z následujících hladových algoritmů:

 • seřadit věci podle hodnoty sestupně a postupně je přidávat do batohu, dokud se vejdou
 • seřadit věci podle hmotnosti a postupně je přidávat do batohu, dokud se vejdou
 • seřadit věci podle poměru ceny a hmotnosti (měrné ceny) a postupně je přidávat do batohu, dokud se vejdou

Tyto postupy však obecně nevedou k optimálnímu řešení.

Obecné optimální řešení lze najít postupným rozkládáním problému na menší podproblémy a jejich postupným skládáním, což se podobá matematické indukci. Triviální případ je takový, že nemáme k dispozici žádnou věc a hodnota batohu je tedy nulová. Nyní využijeme matematickou indukci. Předpokládejme, že již v batohu nějaké věci jsou, batoh má určitou hodnotu a zbývá určitá váha. Pokud v tomto obecném případě přidáváme další věc, máme na výběr nanejvýš ze dvou možností:

 • věc přidáme do batohu - pokud v batohu zbývá dostatečná kapacita pro danou věc, přidáme ji, což zvýší hodnotu batohu o hodnotu vybrané věci, ale zároveň zmenší zbývající váhu pro ostatní věci, které bychom chtěli přidávat v budoucnu
 • věc do batohu nepřidáme - množina věcí v batohu i jeho hodnota zůstane stejná, zbyde však více váhy pro další věci, které bychom chtěli přidávat v budoucnu

Z těchto možností vybereme takovou, která maximalizuje hodnotu batohu a zapamatujeme si, zda jsme danou věci vybrali, nebo ne. Řešení pro problém batohu s n věcmi a maximální váhou w je tedy obecně:

£ k(n,w) = \begin{cases} n=0: 0 \\ n>0: \mathrm{max}(v_i+k(n-1,w-w_i),k(n-1,w)) \end{cases} £

Implementace

Rekurzivní řešení

Toto řešení je neefektivní, protože každý - a tedy již vyřešený - podproblém řeší znovu. Nicméně, je vhodné si jej uvést, protože je z něj patrnější způsob dělení problému na podproblémy.

Začneme s datovým modelem, který představuje jednu položku a jedno řešení:

/**
 * Represents a single item which can be taken in a backpack.
 */
public static class Item {
  /**
   * weight indicates backpack capacity decrease when taking this item
   */
  private final int weight;
  /**
   * cost indicates the benefit increase when taking this item
   */
  private final int cost;

  public Item(final int weight, final int cost) {
    this.weight = weight;
    this.cost = cost;
  }

  public int getWeight() {
    return weight;
  }

  public int getCost() {
    return cost;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return String.format("(%d kg, $%d)", weight, cost);
  }
}
/**
 * Represents a single knapsack solution.
 */
public static class Solution {
  /**
   * smaller sub-problem (might be NULL)
   */
  private final Solution subProblem;
  /**
   * related item (might be both taken or skipped)
   */
  private final Item relatedItem;
  /**
   * flag indicating if the item is taken
   */
  private final boolean takeItem;

  public Solution(final Solution subProblem, final Item relatedItem, final boolean takeItem) {
    this.subProblem = subProblem;
    this.relatedItem = relatedItem;
    this.takeItem = takeItem;
  }

  public Solution getSubProblem() {
    return subProblem;
  }

  public Item getRelatedItem() {
    return relatedItem;
  }

  public boolean isItemIncluded() {
    return takeItem;
  }

  @Override
  public String toString() {
    final StringBuilder buffer = new StringBuilder();

    if (subProblem != null) {
      buffer.append(subProblem);
      buffer.append(" --- ");
    }

    if (relatedItem != null) {
      if (takeItem) {
        buffer.append("take ");
      } else {
        buffer.append("skip ");
      }

      buffer.append(relatedItem);
    }

    return buffer.toString();
  }
}

Nyní přidáme vlastní řešení:

/**
 * Solves the knapsack problem.
 *
 * @param items list of all possible items
 * @param maxWeight maximum weight that a backpack can take
 * @return problem solution
 */
public static Solution knapsack(final List<Item> items, final int maxWeight) {
  return knapsack(items, items.size() - 1, maxWeight);
}

/**
 * Solves the knapsack sub-problem.
 *
 * @param items list of all possible items
 * @param itemIndex maximum index of items considered for addition (start with count - 1 and decrease)
 * @param maxWeight remaining capacity in a backpack (consumed by item weight)
 * @return sub-problem solution
 */
private static Solution knapsack(final List<Item> items, final int itemIndex, final int maxWeight) {
  if (itemIndex < 0) {
    return null;
  }

  final Item itemToAdd = items.get(itemIndex);

  // first, find solution for skipping the item

  final Solution bestSolutionSkippingItem = new Solution(
      knapsack(
          items,
          itemIndex - 1,
          maxWeight
      ),
      itemToAdd,
      false
  );

  if (itemToAdd.getWeight() <= maxWeight) {
    // if possible to take the item, find solution with taking it

    final Solution bestSolutionTakingItem = new Solution(
        knapsack(
            items,
            itemIndex - 1,
            maxWeight - itemToAdd.getWeight()
        ),
        itemToAdd,
        true
    );

    if (getTotalCost(bestSolutionTakingItem) > getTotalCost(bestSolutionSkippingItem)) {
      // it is better to take the item than skip it

      return bestSolutionTakingItem;
    }
  }

  return bestSolutionSkippingItem;
}

/**
 * Calculates the solution cost (total benefit). The cost is composed of the following:
 * <ul>
 * <li>sub-problem cost</li>
 * <li>cost of item being taken</li>
 * </ul>
 *
 * @param solution solution to evaluate (or NULL)
 * @return total solution cost
 */
private static int getTotalCost(final Solution solution) {
  int totalCost = 0;

  if (solution != null) {
    // add cost of the sub-problem (if any)
    totalCost += getTotalCost(solution.getSubProblem());

    if (solution.isItemIncluded()) {
      // add cost of item being taken
      totalCost += solution.getRelatedItem().getCost();
    }
  }

  return totalCost;
}

Dynamické programování

Protože lze problém batohu rozložit na dva menší podproblémy a každý problém má dva parametry (počet sebraných věcí a maximální váha), pro zachování řešení podproblémů vytvoříme dvojrozměrné pole V o velikosti € n \times W €. Každý jeho prvek na pozici (i, w) bude obsahovat maximální hodnotu, které jsme schopni dosáhnout pro jakoukoliv podmnožinu věcí číslo 1 až i a maximální váhu w. Optimální řešení tedy bude na pozici € V[n, W] €.

Pravidla pro výpočet pomocného pole budou tedy formálně tato:

 • € V[0, w] = 0 € pro € 0 \leq w \leq W € (krajní případ)
 • € V[i, w] = \mathrm{max}(v_i+V[i-1,w-w_i], V[i-1,w]) € (obecný případ, který volí ze dvou možností, a to zda vybrat či nevybrat položku číslo i)

Následující implementace předpokládá existenci stejných pomocných datových struktur a metod (Item, Solution, getTotalCost) jako implementace předchozí. Pro zjednodušení je zde uvedena pouze hlavní část algoritmu.

/**
 * Solves the knapsack problem using dynamic programming.
 *
 * @param items list of all possible items
 * @param maxWeight maximum weight that a backpack can take
 * @return problem solution
 */
public static Solution knapsack(final List<Item> items, final int maxWeight) {
  final Solution[][] v = new Solution[items.size() + 1][maxWeight + 1];

  for (int n = 0; n <= items.size(); n++) {
    for (int w = 0; w <= maxWeight; w++) {
      if (n == 0) {
        // solve: no items to take
        v[n][w] = new Solution(null, null, false);
      } else {
        // solve: take N items
        final Item currentItem = items.get(n - 1);
        final Solution bestSolutionWithoutItem = v[n - 1][w];
        final int costWithoutItem = getTotalCost(bestSolutionWithoutItem);

        // we can always fallback to not taking the item 
        v[n][w] = new Solution(bestSolutionWithoutItem, currentItem, false);

        if (w >= currentItem.getWeight()) {
          // we have enough weight take item N
          final Solution bestSolutionWithoutItemReservedWeight = v[n - 1][w - currentItem.getWeight()];
          final int costWithItem = getTotalCost(bestSolutionWithoutItemReservedWeight) + currentItem.getCost();

          if (costWithItem > costWithoutItem) {
            // it is actually better to take the item = update solution
            v[n][w] = new Solution(bestSolutionWithoutItemReservedWeight, currentItem, true);
          }
        }
      }
    }
  }

  return v[items.size()][maxWeight];
}

Reference