Charles Hoare (1968)
Charles Hoare (1968)

Quick sort je řadící algoritmus, inspirovaný přístupem "rozděl a panuj" (divide et impera). V roce 1962 jej popsal sir Charles Antony Richard Hoare.

Ve vstupním poli je nejprve zvolen jeden prvek, tzv. pivot, který slouží jako etalon pro prvky zbývající. Zbytek pole je poté přeuspořádán tak, aby byly prvky menší než pivot před pivotem a prvky větší nebo rovné pivotu za pivotem. Algoritmus je potom rekurzivně spuštěn na obou těchto částech.

Algoritmus quick sort lze naimplementovat různým způsobem - ovlivňovat lze způsob selekce pivotu, stabilitu a velikost potřebné pomocné paměti. Algoritmus není přirozený a je efektivní až pro větší pole, proto se pro ta malá zpravidla nevyužívá.

Jeho teoretická asymptotická složitost je sice v nejhorším případě až € O(n^2) €, ale při vhodné volbě pivotu může klesnout až na obvyklejší hodnotu € O(n \cdot \log n) €.

Základní kroky algoritmu:

 • volba pivotu
 • přesun prvků menších než pivot před něj
 • přesun prvků větších nebo rovných pivotu za něj
 • spuštění algoritmu na část pole obsahující menší prvky
 • spuštění algoritmu na část pole obsahující větší prvky (prvky stejné jako pivot je možné přeskočit)

Implementace (Java)

package sort;

public class QuickSort {
  /**
   * Implementace algoritmu quick sort.
   * @param input pole k seřazení
   * @author Vojtěch Hordějčuk
   */
  public static <T extends Comparable<? super T>> void quickSort(final T[] input) {
    quickSort(input, 0, input.length - 1);
  }

  /**
   * Hlavní metoda pro rekurzivní řazení.
   * @param input pole k seřazení
   * @param iStart dolní index řazené části pole
   * @param iEnd horní index řazené části pole
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> void quickSort(final T[] input, final int iStart, final int iEnd) {
    if (iEnd > iStart) {
      // přesuň pivot a ostatní prvky na správné místo
      final int iPivot = split(input, iStart, iEnd);

      // seřaď část pole menší než pivot
      quickSort(input, iStart, iPivot - 1);

      // seřaď část pole větší než pivot
      quickSort(input, iPivot + 1, iEnd);
    }
  }

  /**
   * Metoda pro přesun pivotu a ostatních prvků na správné místo. Přesune prvky
   * menší než pivot před něj a prvky větší než pivot za něj.
   * @param input vstupní pole k rozdělení
   * @param iStart dolní index řazené části pole
   * @param iEnd horní index řazené části pole
   * @return nový index pivotu
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> int split(final T[] input, final int iStart, final int iEnd) {
    // zvol index pivotu (zde je to prostřední prvek)
    // používá se i první prvek, náhodný prvek nebo zjednodušený medián

    final int iPivot = (iStart + iEnd) / 2;
    final T pivot = input[iPivot];

    // přesuň pivot na konec

    swap(input, iPivot, iEnd);

    // začni posupovat od prvního prvku pole

    int iTemp = iStart;

    for (int i = iStart; i < iEnd; i++) {
      if ((input[i]).compareTo(pivot) <= 0) {
        // aktuální prvek je menší než pivot, prohoď je

        swap(input, i, iTemp);

        // pokračuj na další prvek

        iTemp++;
      }
    }

    // přesuň pivot zpět doprostřed

    swap(input, iEnd, iTemp);

    return iTemp;
  }

  /**
   * Metoda pro prohození dvou prvků.
   * @param input vstupní pole
   * @param i1 první index
   * @param i2 druhý index
   */
  private static <T extends Comparable<? super T>> void swap(final T[] input, final int i1, final int i2) {
    final T temp = input[i2];
    input[i2] = input[i1];
    input[i1] = temp;
  }
}

Zdrojový kód Pokrytí testy